Có người hỏi: Nói Niệm Phật Trực chỉ, khuyên giữ giới sát thì bảo chỉ cần chú trọng sự lý giới sát là đủ, thật hành lời dạy làm lành lợi vật mà thôi. Lại hỏi: Chỉ nghiệp sát này là cực trọng giới cũng kiêm cả giới trộm cắp, dâm dục, vọng ngữ v.v…nếu kiêm các giới sao lại lược nói giới sát thôi?

Đáp: Đừng nói như vậy. Há lại không thấy trong kinh đều nói đủ các giới đâu chỉ riêng nói một giới sát, nhưng nghiệp sát rất nặng dù là người cao quý hay hạ tiện cũng khó tránh khỏi, lấy chánh hạnh làm đầu nên trước tiên phải đoạn trừ nghiệp sát mới có thể giữ các giới khác, cho nên phải nói cho rõ.

Giới thể đâu được thủ xả, giới đức nếu không giữ thì bằng vào đâu mà lập hạnh. Như cái bình muốn đựng đề hồ trước tiên phải rửa sạch vết nhơ, tu tam muội cũng như vậy, tất cả giới phải thanh tịnh mới có thể thành tựu, dù cho túc nghiệp sâu nặng không thể dứt sạch tức thời nên phải phương tiện đặc cách tự khuyên bản tâm, yên thân hối lỗi, tu tứ niệm xứ, để biết thế gian vui ít khổ nhiều, vô thường phân hoại không lâu bị tiêu diệt, tất cả pháp đều không thanh tịnh, như mộng huyễn vô ngã. Lập các phương tiện để dứt sạch tất cả, há lại theo vọng niệm để mất mục đích chính. Lại giới đức tuy đủ, nếu không để thân tâm trừng tịnh dứt hết tạp loạn thế gian, cho đến tâm phân biệt những điều thiện ác không lui hết thì làm sao được nhứt tâm tu tập tam muội này, tam muội bất nhứt vãng sanh do đâu mà được. Ngày nay chúng sanh do vô minh nghiệp chướng đầy khắp pháp giới, khởi một niệm thế gian liền bị bao nhiêu trần lao ma nghiệp dắt dẫn, toàn thân đọa lạc cầu thoát không biết ngày ra. Như cá dưới nước tuy có tự do nhưng với một sợi dây nhỏ cũng có thể bị bắt lại, nguy hại không phải không to lớn. Tâm niệm còn như vậy huống là thân hành ư!

Nay đã tu theo tam muội chính là mong được như bắn tên là phải trúng đích, chẳng đợi đến khi mãn báo thân mới thoát khỏi rừng rậm sanh về cõi Tịnh-Độ. Đâu dễ để mất giới pháp rong ruổi duyên trần làm theo thói quen khiến cho tam muội không thành, sa vào ác đạo rất là đau khổ. Nếu thật đã hiểu mà không răng dè đến khi lâm chung tất nhiên không có kết quả rồi cho Phật lực không cảm ứng.
 
Trích từ: Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ

Kinh Sách Liên Quan

    
1 Giới Đàn Tăng Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Tải Về
2 Nghi Thức Thọ Ngũ Giới Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Tải Về
3 Địa Trì Luận Bồ Tát Giới Yết Ma Thích Pháp Chánh Tải Về
4 Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm Tải Về
5 Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Sa Môn Thích Trí Minh Tải Về
6 Luận Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ Cư Sĩ Minh Chánh Tải Về
7 Phạm Võng Bồ Tát Giới Hòa Thượng Thích Trí Quang Tải Về
8 Giới Tướng Hòa Thượng Thích Nhất Chân Tải Về
9 Tổng Quan Về Giới Luật Hòa Thượng Thích Nhất Chân Tải Về
10 Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm Tải Về
12

Pháp Giới Tổng Luận
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Khái Yếu Về Ngũ Giới
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Thọ Năm Giới
Hòa Thượng Thích Đức Thắng

Trì Năm Giới
Hòa Thượng Thích Đức Thắng

Bát Quan Trai Giới
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa

Ngũ Giới
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa

Bát Quan Trai Giới
Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ

Giới Định Huệ
Hòa Thượng Thích Tịnh Không