Phật Học Căn Bản

Xem Dạng Khác Sắp Xếp Thứ Tự
Nghi Thức Cúng Đèn Và Hoa
Mỗi người hai tay dâng đèn lên để ngay chỗ giữa hai chân mày, quán tưởng dâng đèn lên cúng dường. Đèn biến thành vô lượng trần số đèn hiện khắp trước vô số trần sát Phật, mỗi Phật với hải chúng đông vô lượng bao quanh nghe Pháp. Quán dâng đèn lên cúng dường như vậy, rồi đồng tụng hiến đăng chân ngôn Xem: 91
Kinh Sách Liên Quan
Nghi Thức Lạy Tam Bảo , Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Nghi Thức Lễ Phật Của Đại Sư Hoằng Tán , Đại Sư Hoằng Tán
Nghi Thức Sám Hối Kim Quang Minh , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Nghi Thức Thọ Ngũ Giới , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Nghi Thức Tịnh Độ , Khuyết Danh
Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà và Phổ Môn , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia , Khuyết Danh

Nghi Lạy Tam Bảo
Sở hữu thập phương thế giới trung. Tam thế nhất thiết nhân sư tử. Ngã dĩ thanh tịnh thân ngữ ý. Nhất thiết biến lễ tận vô dư. Phổ hiền hạnh nguyện oai thần lực. Phổ hiện nhất thiết như lai tiền. Nhất thân phục hiện sát trần thân. Nhất nhất biến lễ sát trần Phật. Ư nhất trần trung trần số Phật. Các... Xem: 93
Kinh Sách Liên Quan
Các Nghi Thức Thông Thường Trong Đời Sống , Hòa Thượng Thích Tâm Quang
Kinh Nhật Tụng và Nghi Thức Thông Dụng , Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Nghi Thức Lạy Tam Bảo , Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Nghi Thức Lễ Phật Của Đại Sư Hoằng Tán , Đại Sư Hoằng Tán
Nghi Thức Sám Hối Kim Quang Minh , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Nghi Thức Thọ Ngũ Giới , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Nghi Thức Tịnh Độ , Khuyết Danh
Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà và Phổ Môn , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia , Khuyết Danh
Tu Phật Nghi Thức Yếu Lược , Hòa Thượng Thích Từ Quang

Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp
Vì không tin nhân quả, không biết ba cõi là khổ, có ra khỏi mới an, nên sanh ác tâm. Phàm phu là trói buộc. Chứng thánh là giải thoát. Hết thảy thánh nhân đều để lòng nơi đạo giải thoát. Các ngài thông đạt vạn pháp, thần thông vô ngại, biện tài thành tựu. Xem: 90
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Từ Bi Sám Pháp , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Niệm Phật Sám Pháp , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám , Ni Sư Hải Triều Âm
Từ Bi Tam Muội Thủy Sám , Hòa Thượng Thích Huyền Dung

Khái Luận Về Pháp Tướng Duy Thức Học
Trong tiến trình phát triển Duy Thức Học kể từ ngày sáng lập cách đây hơn 25 thế kỷ do Bồ Tát Di Lặc với các bộ luận như Du Già Sư Địa Luận, Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, Thập Địa Kinh Luận, Trung Biên Phân Biệt Luận. Những sáng kiến mới của Duy Thức Học tiếp tục phát sanh như: Xem: 92
Kinh Sách Liên Quan
Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Duy Thức Học , Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Duy Thức Học và Nhân Minh Luận , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Duy Thức Trong Đời Sống , Cư Sĩ Thuần Bạch
Thành Duy Thức , Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ
Tìm Hiểu Nguồn Gốc Duy Thức Học , Thích Quảng Đại
Vạn Pháp Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Phật Học và Y Học
Phật học và Y học là một trong những loạt bài nói chuyện cùng các giáo sư và bác sĩ của bác sĩ Quách Huệ Trân tại Học Viện Y Dược Trung Quốc, được cư sĩ Lý Nghi Linh ghi lại thành sách. Là một bác sĩ chuyên khoa ung thư, bà rất tận tâm và hết mình trong công việc. Do ngày hàng công tác trong bệnh... Xem: 86
Kinh Sách Liên Quan
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Ba , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Hai , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Một , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Giáo Trình Phật Học , Lê Kim Kha
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 1 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 2 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 3 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 4 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Cho Trẻ Em , Cư Sĩ Hoàng Phước Đại
Phật Học Cơ Bản , Nhiều Tác Giả
Phật Học Dị Giải , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Phật Học Đức Dục , Ni Sư Hải Triều Âm
Phật Học Phổ Thông - Quyển 1 , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Phật Học Phổ Thông Toàn Tập , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Phật Học Tinh Hoa , Nguyễn Duy Cần
Phật Học Tinh Hoa , Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Phật Học Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Phật Học Trung Đẳng Tập 1 , Nguyễn Khuê
Phật Học Trung Đẳng Tập 2 , Nguyễn Khuê
Phật Học Vấn Đáp , Thượng Tọa Thích Đức Trí
Phật Học Vấn Đáp , Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Phật Học Vấn Đáp Loại Biên , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư , Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ

Tuyển Tập Hải Triều Âm
Phật pháp tại thế gian thời kỳ mạt pháp xuất hiện nhiều dị giáo làm cho hành giả sơ tâm tu tập dễ vướng các chướng do không biện được chánh, tà. Bởi thiếu phân định nên dễ đi vào con đường thành kiến sai lầm khiến một đời nỗ lực tu tập nhưng cứ mãi lẫn quẩn trong vòng luân chuyển của khổ đau, sanh... Xem: 94
Kinh Sách Liên Quan
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Ba , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Hai , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Một , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Giáo Trình Phật Học , Lê Kim Kha
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 1 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 2 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 3 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 4 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Cho Trẻ Em , Cư Sĩ Hoàng Phước Đại
Phật Học Cơ Bản , Nhiều Tác Giả
Phật Học Dị Giải , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Phật Học Đức Dục , Ni Sư Hải Triều Âm
Phật Học Phổ Thông - Quyển 1 , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Phật Học Phổ Thông Toàn Tập , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Phật Học Tinh Hoa , Nguyễn Duy Cần
Phật Học Tinh Hoa , Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Phật Học Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Phật Học Trung Đẳng Tập 1 , Nguyễn Khuê
Phật Học Trung Đẳng Tập 2 , Nguyễn Khuê
Phật Học Vấn Đáp , Thượng Tọa Thích Đức Trí
Phật Học Vấn Đáp , Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Phật Học Vấn Đáp Loại Biên , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư , Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ

Chăn Trâu Toát Yếu
Kinh Viên Giác, Văn Thù hỏi Phật : Thế nào là vô minh ? - Chấp nhận bốn đại hòa hợp là thân mình thật. Chấp tâm suy nghĩ tính toán theo sáu trần là tâm mình thật. Chúng sanh vì vô minh nên chịu luân hồi sanh tử. Xem: 92
Kinh Sách Liên Quan
Căn Bản Đạo Lộ , Ni Sư Hải Triều Âm
Căn Bản Phật Pháp , Ni Sư Hải Triều Âm
Luật Học Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Phước Sơn
Niệm Phật Căn Bản Cho Người Tại Gia , Thiện Phúc
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 1 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Phật Lý Căn Bản , Hòa Thượng Thích Đức Thắng
Phật Pháp Căn Bản , Hòa Thượng Thích Đức Thắng
Phật Pháp Căn Bản - Basic Buddhist Doctrines Quyển 1 , Thiện Phúc

Căn Bản Phật Pháp
Kho tàng Phật pháp là gia bảo vô giá. Đức Phật thuyết truyền ròng rã 49 năm. Giáo pháp nhiều như rừng cây. Chỗ chúng ta học được chỉ là vài cái lá. Nhưng liễu nhập giáo pháp thì chỉ một câu cũng bảo đảm an vui giải thoát. Vì vậy cuốn Căn Bản Phật Pháp này hiện hữu. Kính mong quý vị cao minh chỉ giáo... Xem: 96

Sự TÍch Phật A Di Đà
Muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp mà không lo hoán cải từng con người thì thật là chuyện mò trăng đáy nước. Đức A Di Đà đã thành tựu cõi An Lạc làm trung tâm xây dựng các vị Phật tương lai. Đức Thích Ca hướng dẫn chúng ta, chẳng những các bậc đã thành niên mà tất cả già trẻ nam nữ, Phật đều khuyên:... Xem: 91
Kinh Sách Liên Quan
Sự Tích Linh Nghiệm Của Ngài Bồ Tát Địa Tạng , Thích Pháp Chánh
Sự Tích Phật Thích Ca , Minh Thiện

Khuyên Phóng Sanh
Gần đây trên khắp địa cầu, các thứ tai nạn xuất hiện rất nhiều. Suy cứu nguyên do đều vì ăn thịt. Từ nhân có quả, trong quả lại có nhân, biết bao giờ hết khổ. Cái thảm của sát kiếp, nhân loại tuy rất sợ nhưng ăn thịt và sát sanh thì con người lại rất ham thích. Ở Trung Hoa, muốn cứu vãn kiếp sát,... Xem: 92
Kinh Sách Liên Quan
Cẩm Nang Phóng Sanh , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Công Đức Phóng Sanh , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Phóng Sanh Chuyện Nhỏ Khó Làm , Nguyên Minh

Khai Thị
Mỗi bộ kinh bao hàm một ý riêng biệt mà vẫn soi tỏ và liên đới các bộ khác. Mục đích chung là dạy chúng ta dứt trừ tham sân các phiền não, quét sạch những thói xấu tật hư. Như thế gọi là dẹp bỏ vô minh. Như thế sẽ tỏ rõ nghĩa kinh. Vì có lau sạch bụi bặm thì sức chiếu của gương mới rạng rỡ. Xem: 92
Kinh Sách Liên Quan
Khai Thị 1 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 2 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 3 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 4 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 5 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 6 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành

Hương Vị Giải Thoát
Sư trưởng Hải Triều Âm chuyên tâm quy hướng Tịnh-độ, nghiêm thân tiến đức lấy giới luật làm căn bản. Dùng Thiền pháp rửa vọng tâm để thanh tịnh ba nghiệp mới có thể hoàn mãn chí nguyện chuyển thế gian thành Tịnh-độ, mai sau vãng sanh An Lạc thế giới, trang nghiêm Vô-thượng Bồ-đề. Cuốn Hương Vị Giải... Xem: 111
Kinh Sách Liên Quan
Học Phật Nên Biết , Thượng Tọa Thích Hạnh Bình
Phật Học Dị Giải , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Phật Học Đức Dục , Ni Sư Hải Triều Âm
Phật Học Tinh Hoa , Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Phật Học Tinh Hoa , Nguyễn Duy Cần

Hương Trầm
Né tránh tội lỗi, tập làm thiện thần, đó là điều rất nên. Nhưng không tuệ Bát Nhã thì dễ đi vào bóng tối của ngã ái ngu muội. Sai lầm chia thế giới làm 2 (tốt xấu, đúng sai, đen trắng) mà không biết rằng thế gian tương đối thường có nguồn gốc sâu xa. Xem: 100
Kinh Sách Liên Quan
Các Bài Học Phật , Cư Sĩ Phúc Trung
Học Phật Hành Nghi , Sa Môn Thích Minh Thông
Học Phật Nên Biết , Thượng Tọa Thích Hạnh Bình
Học Phật Quần Nghi , Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học
Học Phật Tam Yếu , Thích Pháp Chánh
Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo , Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ
Trình Tự Của Cư Sĩ Học Phật , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền

Phật Học Đức Dục
Đạo là tâm sáng, đức là tâm lành. Hoặc sanh ra đã biết, hoặc nhờ học mà biết, hoặc kinh nghiệm mà biết. Đến khi biết thì cả 3 cái biết cùng hay. Hoặc ưa thích mà làm lành, hoặc được lợi mà làm lành, hoặc vì bắt buộc mà làm lành. Đến khi thành công thì cả 3 kết quả cùng quý. Xem: 134
Kinh Sách Liên Quan
Giáo Trình Phật Học , Lê Kim Kha
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 1 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 2 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 3 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 4 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Cho Trẻ Em , Cư Sĩ Hoàng Phước Đại
Phật Học Cơ Bản , Nhiều Tác Giả
Phật Học Dị Giải , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Phật Học Phổ Thông - Quyển 1 , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Phật Học Phổ Thông Toàn Tập , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Phật Học Tinh Hoa , Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Phật Học Tinh Hoa , Nguyễn Duy Cần
Phật Học Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Phật Học Trung Đẳng Tập 1 , Nguyễn Khuê
Phật Học Trung Đẳng Tập 2 , Nguyễn Khuê
Phật Học Vấn Đáp , Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Phật Học Vấn Đáp , Thượng Tọa Thích Đức Trí
Phật Học Vấn Đáp Loại Biên , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Tưởng Niệm Hòa Thượng Luật Sư Thích Đổng Minh Tôn Sư
Hòa thượng húy Đỗ Châu Lân, pháp danh Thị Khai, tự Hạnh Huệ, hiệu Thích Đỗng Minh. Hòa thượng sinh năm 1927 (Đinh mão), tại thôn Quan Quang, xã Nhơn Khánh, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ngài xuất thân từ một gia đình sùng mộ Phật pháp. Xem: 100
Kinh Sách Liên Quan
Cao Tăng Dị Truyện , Hạnh Huệ
Hám Sơn Đại Sư Tự Truyện , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Lược Truyện Phật Thích Ca , Thượng Tọa Thích Chân Tính
Những Truyện Tích Triết Lý , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Sử Truyện Về Các Vị Cao Tăng Đến Thiên Trúc Cầu Pháp Thời Đại Đường , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Trí Quang Tự Truyện , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Truyện Các Vị Cao Tăng Triều Tiên , Thích Nguyên Lộc
Truyện Lục Tổ Huệ Năng , Thích Pháp Chánh
Truyện Phật Thích Ca , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Truyện Tranh Kinh Địa Tạng , Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Truyện Tranh Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca , Lý Thái Thuận
Truyện Tranh Về Đức Phật , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Tự Truyện Thánh Nghiêm , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan

Tôi Làm Việc Tôi Hạnh Phúc
Nhắc tới hạnh phúc, người ta thường nghĩ nó gắn liền với sự giàu có nhất nhì một vùng, sự xuất sắc hơn người, tiếng tăm vang dậy xa gần; nói khác đi, đó chính là vinh, hoa, phú, quý. Mọi chúng sinh đều theo đuổi vinh hoa phú quý. Vì nó, họ làm việc không quản ngày đêm. Thế nhưng, công việc lại mang... Xem: 109
Kinh Sách Liên Quan
Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Nhìn Thấu Là Trí Huệ Chân Thật , Cư Sĩ Minh Trí và Mẫn Đạt
Tư Tưởng Thắng Man Sư Tử Hống Từ Ngóc Nhìn Như Lai Tạng , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Vạn Pháp Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Nghi Thức Tịnh Độ
Xem: 122
Kinh Sách Liên Quan
Các Nghi Thức Thông Thường Trong Đời Sống , Hòa Thượng Thích Tâm Quang
Kinh Nhật Tụng và Nghi Thức Thông Dụng , Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Nghi Thức Lễ Phật Của Đại Sư Hoằng Tán , Đại Sư Hoằng Tán
Nghi Thức Sám Hối Kim Quang Minh , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Nghi Thức Thọ Ngũ Giới , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà và Phổ Môn , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia , Khuyết Danh
Tu Phật Nghi Thức Yếu Lược , Hòa Thượng Thích Từ Quang

Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia
Sau khi khai 3 tiếng chuông báo chúng, báo giờ truyền giới Bồ-tát tại gia bắt đầu, khoảng 10 phút, vị Dẫn thỉnh đánh 3 hồi khánh và 4 tiếng, xướng rằng: Xem: 125
Kinh Sách Liên Quan
Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận , Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Địa Trì Luận Bồ Tát Giới Yết Ma , Thích Pháp Chánh
Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Giảng Giải , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Phạm Võng Bồ Tát Giới , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Phạm Võng Bồ Tát Giới Bổn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký , Sa Môn Thích Trí Minh
Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh , Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm

Duy Thức Trong Đời Sống
Duy Thức Học Phật Giáo trên quan điểm ứ ng xử trong cuộc sống hằng ngày, nên tôi muốn dùng bài thơ này như điểm khởi đầu. Xem: 134
Kinh Sách Liên Quan
Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Duy Thức Học , Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Duy Thức Học và Nhân Minh Luận , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Thành Duy Thức , Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ
Tìm Hiểu Nguồn Gốc Duy Thức Học , Thích Quảng Đại
Vạn Pháp Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Các Bài Học Phật
Phật Pháp Căn Bản Xem: 107
Kinh Sách Liên Quan
Học Phật Hành Nghi , Sa Môn Thích Minh Thông
Học Phật Nên Biết , Thượng Tọa Thích Hạnh Bình
Học Phật Quần Nghi , Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học
Học Phật Tam Yếu , Thích Pháp Chánh
Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo , Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ
Tổng Tập Văn Học Phật Giáo Việt Nam Tập 1 , Lê Mạnh Thát
Tổng Tập Văn Học Phật Giáo Việt Nam Tập 2 , Lê Mạnh Thát
Tổng Tập Văn Học Phật Giáo Việt Nam Tập 3 , Lê Mạnh Thát
Trình Tự Của Cư Sĩ Học Phật , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền

123456789