Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Kinh Sách Dạng PDF

Tủ Sách Phật Học

Sắp xếp Thứ Tự
Tư Duy Lưc Yếu Pháp
Thân người có ba chứng bệnh là bệnh thuộc về phong, bệnh thuộc về hàn và bệnh thuộc về nhiệt, nhưng ba chứng bệnh này gây họa không lớn, chỉ khổ trong một đời. Tâm cũng có ba nhóm bệnh, nhưng ba bệnh này gây họa thật nghiêm trọng, khiến con người phải chịu khổ đau vô lượng kiếp. Chỉ có Đức Phật, một... Xem 82

Pht Thuyết Dc Tưng Công Đc Kinh
Tôi nghe như vầy, một thời đức Bạt già phạn ở trên núi Linh Phong, (ở phía đông bắc) thành Vương Xá, cùng chúng đại Bí sô và cùng chư đại Bồ tát ma ha tát câu hội. Bấy giờ, trong hội chúng có một vị bồ tát tên là Thanh Tịnh Tuệ, khởi lên ý nghĩ, do nhân duyên gì mà chư Phật Như Lai được thân thanh... Xem 70
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Công Đức Hữu Nhiễu Tháp Phật , Thích Thọ Phước
Kinh Công Đức Tắm Phật , Ni Sư Thích Nữ Trung Thể
Kinh Đại Thừa Công Đức Tạo Tượng Phật , Thích Thiện Thông
Kinh Phật Nói Về Pháp Bố Thí , Thích Nguyên Lộc
Phật Thuyết Kinh Tạc Hình Tượng Phật , Tại Gia Bồ Tát Giới Ưu Bà Tác Nguyên Thuận
Ý Nghĩa Tạo Tượng Phật , Hòa Thượng Thích Nhất Chân

Pht Thuyết Kinh Tc Hình Tưng Pht
Lúc bấy giờ Đức Phật đi đến khu vườn của ông Câu-dực, thuộc nước Câu-diêm-duy. Vị quốc vương của nước này tên là Ưu-điền, chỉ mới 14 tuổi. Khi nghe tin Phật đang đến, nhà vua liền sai quần thần và đoàn tùy tùng đều đi theo hộ giá để nghênh tiếp Đức Phật. Xem 73
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Công Đức Hữu Nhiễu Tháp Phật , Thích Thọ Phước
Kinh Công Đức Tắm Phật , Ni Sư Thích Nữ Trung Thể
Kinh Đại Thừa Công Đức Tạo Tượng Phật , Thích Thiện Thông
Ý Nghĩa Tạo Tượng Phật , Hòa Thượng Thích Nhất Chân

Kinh Pht Nói V Pháp B Thí
Đúng thật như thế, chính tôi được nghe: Một thời Đức Phật cùng chúng đại Tì-kheo đồng cư trú ở tinh xá Kì-hoàn. Bấy giờ Ngài vì đại chúng mà nói ba mươi bảy pháp b thí. Xem 66

Kinh Đi Tha Công Đc To Tưng Pht
Nhiều người biết: hễ ai thành tâm tạo tượng Phật, thì có được nhiều công đức, nhưng ít người biết số lượng công đức đó như thế nào, chính trong Kinh TẠO TƯỢNG PHẬT này, Đức Phật dạy rõ điều đó. Xem 74
Kinh Sách Liên Quan
Công Đức Người Xuất Gia , Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên
Kinh Công Đức Hữu Nhiễu Tháp Phật , Thích Thọ Phước
Kinh Công Đức Tắm Phật , Ni Sư Thích Nữ Trung Thể
Phật Nói Kinh Công Đức Tắm Phật , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phước Đức Công Đức Theo Quan Điểm Phật Giáo , Thiện Phúc

Kinh Công Đc Tm Pht
Bấy giờ, bồ-tát Thanh Tịnh Huệ ở trong đại chúng vì thương xót các loài hữu tình, liền suy nghĩ như vầy: "Chư Phật, Như Lai nhờ nhân duyên gì mà được thân thanh tịnh, đầy đủ các tướng t t?". Rồi bồ-tát lại nghĩ: "Các loài chúng sanh được diện kiến Như Lai, được gần gũi cúng dường ngài nên có vô... Xem 76
Kinh Sách Liên Quan
Công Đức Người Xuất Gia , Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên
Công Đức Phóng Sanh , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Kinh Công Đức Hữu Nhiễu Tháp Phật , Thích Thọ Phước
Phật Nói Kinh Công Đức Tắm Phật , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác

Kinh Công Đc Hu Nhiu Tháp Pht
Một thời, Đức Phật trú ở Kì Thụ Cấp Cô Độc Viên, nước Xá-vệ, cùng với đại tì-kheo tăng và vô lượng các chúng khác vây quanh. Bấy giờ, trưởng lão Xá-lợi-phất rời chỗ ngồi, đứng dậy, đắp y để lộ vai phải, g i phải chấm đất, chắp tay hướng về phía Đức Phật, nói kệ thưa hỏi: Xem 82
Kinh Sách Liên Quan
Nghi Thức Lễ Phật Của Đại Sư Hoằng Tán , Đại Sư Hoằng Tán

Nhng Truyn Cm ng V Kinh Đi Phương Qung Pht Hoa Nghiêm
Tập truyện này vốn do sư Huệ Anh, đệ tử của ngài Pháp Tạng[2], vị sớ chủ kinhHoa nghiêm, tập hợp thành hai quyển thượng và hạ. Nay kẻ hèn tôi tuy là người trần tục, lời lẽ vụng về, nhưng thấy những điều cảm ứng tốt lành này ghi chép lộn xộn, nên mạo muội biên soạn lại thành một quyển hầu giúp những... Xem 77
Kinh Sách Liên Quan
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thanh Khâu Sa Môn Kiến Đăng Chi
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm , Cư Sĩ Định Huệ
Hoa Nghiêm Kinh Chỉ Quy , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải , Đời Tống, Tỳ Kheo Giới Hoàn chùa Bạch Liên
Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận , Ni Sư Hải Triều Âm
Hoa Nghiêm Pháp Giới Huyền Cảnh , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 1 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 2 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 3 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 4 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Giảng Giải Trọn Bộ , Tỳ Kheo Thích Minh Định
Kinh Hoa Nghiêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội , Cư Sĩ Định Huệ
Truyện Ký Kinh Hoa Nghiêm , Thiện Thuận

Gii Thiu Kinh Hoa Nghiêm
Kinh Hoa Nghiêm, gọi đủ là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, là bộ kinh điển trọng yếu hiển bày ý nghĩa tuyệt vời về nhân hạnh quả đức của Phật-đà như tạp hoa trang nghiêm rộng lớn viên mãn, vô tận vô ngại, qua các vị Bồ-tát lớn Phổ Hiền, Văn-thù, sau khi Phật thành đạo tại các nơi như Bồ Đề... Xem 74
Kinh Sách Liên Quan
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thanh Khâu Sa Môn Kiến Đăng Chi
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Hoa Nghiêm Kinh Chỉ Quy , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải , Đời Tống, Tỳ Kheo Giới Hoàn chùa Bạch Liên
Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận , Ni Sư Hải Triều Âm
Hoa Nghiêm Pháp Giới Huyền Cảnh , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 1 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 2 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 3 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 4 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Giảng Giải Trọn Bộ , Tỳ Kheo Thích Minh Định
Kinh Hoa Nghiêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội , Cư Sĩ Định Huệ
Truyện Ký Kinh Hoa Nghiêm , Thiện Thuận

Kinh Kim Cang Dch nghĩa và lưc gii
Phật nói kinh Đại Bát Nhã, tại 4 chỗ, 16 hội, chép đến 600 quyển(1) mới hết (Nhị thập nhị niên Bát Nhã đàm). Tóm tắt bộ kinh lớn trên là "Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật", gọi tắt là "Kinh Kim Cang". Kinh này rút lại trong một bài là "Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh", gọi tắt là "Tâm kinh", gồm... Xem 67
Kinh Sách Liên Quan
Chú Giải Kinh Kim Cang và Kinh Chánh Pháp Chưa Từng Có , Hòa Thượng Thích Huyền Vi
Gậy Kim Cang Hét , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Kim Cang Bát Nhã Chú Giải , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Kim Cang Tông Thông , Thượng Tọa Thích Nhuận Châu
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Kinh Kim Cang Bát Nhã Giảng Nghĩa , Nguyên Hiển
Kinh Kim Cang Bát Nhã Luận Giải Toát Yếu , Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Kinh Kim Cang Bát Nhã Tán Thuật , Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Kinh Kim Cang Trong Dòng Lịch Sử , Hòa Thượng Thích Thái Hòa

Luân Hi Trong Lăng Kính Lăng Nghiêm
Đến cuối đời, thời Pháp Hoa (Saddharma puṇḍarīka Sūtra, Đức Phật mới thọ ký cho Thanh Văn (śrāvaka) thành Phật và cho cả nữ nhân (là thành phần hạ liệt trong xã hội Ấn Độ cổ đại), cho nên đến Pháp Hoa mới thật hứa khả cho đại chúng thành Phật đạo, nghĩa là tất cả đại chúng lớn, bé, già, trẻ, nam, nữ... Xem 71
Kinh Sách Liên Quan
Chuyện Tình Nhiều Kiếp Luân Hồi , Vương Thị Minh Tâm
Đèn Soi Nẻo Giác Và Luân Hồi , Ni Sư Thích Nữ Trí Hải
Nhân Qủa - Nghiệp - Và Luân Hồi , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Những Chuyện Luân Hồi Hiện Đại , Hòa Thượng Thích Tâm Quang
Niệm Phật Dẫn Đi Khỏi Luân Hồi , Mạt Nhân Đạo Quang
Vòng Luân Hồi , Ni Sư Thích Nữ Giới Hương

Tnh Đ Thánh Hin Lc
Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng Thành làm gốc. Hễ có lòng thành thì cảm được Thánh ứng; không có lòng Thành thì do không cảm, Thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiện bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu, xao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước... Xem 76
Kinh Sách Liên Quan
Cao Tăng Dị Truyện , Hạnh Huệ
Hám Sơn Đại Sư Tự Truyện , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Lược Truyện Phật Thích Ca , Thượng Tọa Thích Chân Tính
Mấy Điệu Sen Thanh , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Những Truyện Tích Triết Lý , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Trí Quang Tự Truyện , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Truyện Các Vị Cao Tăng Triều Tiên , Thích Nguyên Lộc
Truyện Các Vị Tỳ Kheo Ni , Cư Sĩ Định Huệ
Truyện Cao Tăng Sang Tây Vực Cầu Pháp , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Truyện Ký Kinh Hoa Nghiêm , Thiện Thuận
Truyện Lục Tổ Huệ Năng , Thích Pháp Chánh
Truyện Phật Thích Ca , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Truyện Tranh Kinh Địa Tạng , Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Truyện Tranh Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca , Lý Thái Thuận
Truyện Tranh Về Đức Phật , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Tự Truyện Thánh Nghiêm , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan

Quán Thế Âm B Tát Th Ký Kinh
Chính tôi được nghe: một thời kia đức Phật ở Tiên-nhân Lộc-Uyển (2), nước Ba-La-Nại, cùng với hai vạn chúng Đại-Tỳ-Khưu (3); một vạn hai nghìn vị Bồ-Tát (4), mà các vị: Sư-Tử Bồ-Tát, Sư-Tử-Ý Bồ-Tát, An-Ý Bồ-Tát, Vô-Dụ-Ý Bồ-Tát, Trì-Địa Bồ-Tát, Bát-La-Đạt Bồ-Tát, Thần-Thiên Bồ-Tát, Thực-Sự Bồ-Tát,... Xem 79
Kinh Sách Liên Quan
Giảng Giải Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Tinh Vân
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Phổ Môn Chú Giảng , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà và Phổ Môn , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Phổ Môn Giảng Lục , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Phổ Môn Giảng Lục , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Lược Giảng , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Quán Thế Âm Bồ Tát Tầm Thinh Cứu Khổ Phổ Môn Thị Hiện Đồ , Viên Huệ Dương Chiêu Anh
Tranh Minh Họa Kinh Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Truyền Thuyết Về Bồ Tát Quán Thế Âm , Diệu Hạnh Giao Trinh

Quán Vô Lưng Th Pht Kinh Nghĩa S
Cõi Ta-bà ô nhiễm, muôn loài chúng sinh cùng chung ở; miền Lạc Bang thanh tịnh, các bậc Thượng thiện thảy đồng cư. Biết là rừng gai[1], thai ngục[2] nên quyết chí vĩnh viễn xa lìa; cõi báu[3], ao vàng[4] cần lắng tâm một đường về thẳng. Lời Thế Tôn (triều âm[5]) hết lòng khen ngợi cõi Lạc Bang, đều... Xem 55
Kinh Sách Liên Quan
Chú Giải Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh (Giản Chú Dịch Giải) , Nguyên Trừng
Kệ Chú Kinh Vô Lượng Thọ Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sanh , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác , Tâm Tịnh
Kinh Quán Vô Lượng Thọ , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Giảng Thích , Thích Hằng Quang
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Vô Lượng Thọ , Hòa Thượng Thích Tuệ Đặng
Kinh Vô Lượng Thọ Phật , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải , Hòa Thượng Thích Tịnh Không
Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Giảng Ký , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ Sao , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Chú Giải Giảng Nghĩa , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Con Đưng Tây Phương
Hóa thành không phải là Bảo sở, nhưng muốn đi đến Bảo sở không thể không đi đến Hóa thành. Giới, định, tuệ chưa phải là cứu cánh Niết bàn. Song muốn chứng cứu cánh Niết bàn không thể không thành tựu giới, định, tuệ. Hay nói cách khác, muốn đắc thành Phật đạo không thể không đi vào cảnh giới thanh... Xem 66
Kinh Sách Liên Quan
Hộ Niệm Vãng Sanh Tây Phương , Liên Xã Đài Trung
Tây Phương Hiệp Luận , Sa Môn Thích Trí Thông
Tây Phương Hợp Luận , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Tây Phương Huyền Bí , Cư Sĩ Nguyễn Hữu Kiệt
Tây Phương Xác Chỉ , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Tây Phương Yếu Quyết Thích Nghi Thông Quy , Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng
Tây Phương Yếu Quyết Thích Nghi Thông Quy , Thích Nguyên Trang
Trùng Đính Tây Phương Công Cứ , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Bài K Ca Ngi A Di Đà Pht
_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Phương Tây hiện tại cách cõi này. Mười vạn ức cõi An Lạc Độ. Phật Thế Tôn hiệu A Di Đà (Amita). Con nguyện vãng sinh, quy mệnh lễ. Nguyện cùng các chúng sinh. Sinh về nước An Lạc (Sukhavati) Xem 82
Kinh Sách Liên Quan
A Di Đà Phật Thánh Điển , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
A Di Đà Thông Tán Sớ , Thích Thọ Phước
Kinh A Di Đà Yếu Giải Toát Yếu , Ni Sư Hải Triều Âm
Kinh Phật Thuyết A Di Đà Giảng Thuật , Thượng Tọa Thích Huyền Châu
Lược Giải Kinh A Di Đà , Tỳ Kheo Thích Minh Điền
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Thiển Thích , Hòa Thượng Thích Minh Cảnh
Sự TÍch Phật A Di Đà , Ni Sư Hải Triều Âm
Yếu Giải Kinh Phật Thuyết A Di Đà , Đại Sư Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc

Hoa Nghiêm Pháp Gii Huyn Cnh
Giải thích: Đại phương quảng Phật hoa nghiêm là bộ kinh được Quán môn y cứ. Pháp giới quán môn là pháp quán y cứ nơi bộ kinh. Đại phương quảng chính là pháp mà tất cả Như Lai đã chứng ngộ. Phật hoa nghiêm, là bậc (người) chứng ngộ khế hợp pháp giới. Về pháp thì chia ra thể, tướng và dụng. Về... Xem 98
Kinh Sách Liên Quan
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thanh Khâu Sa Môn Kiến Đăng Chi
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Hoa Nghiêm Kinh Chỉ Quy , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải , Đời Tống, Tỳ Kheo Giới Hoàn chùa Bạch Liên
Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận , Ni Sư Hải Triều Âm
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 1 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 2 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 3 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 4 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Giảng Giải Trọn Bộ , Tỳ Kheo Thích Minh Định
Kinh Hoa Nghiêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội , Cư Sĩ Định Huệ
Truyện Ký Kinh Hoa Nghiêm , Thiện Thuận

K Chú Kinh Vô Lưng Th Ưu Bà Đ Xá Nguyn Sanh
Xét kỹ theo (luận) Thập Trụ Tỳ Bà Xa của Bồ Tát Long Thụ có nói: Bồ Tát cầu A Tỳ Bạt Chí (1) thời có hai con đường, một là con đường khó đi, hai là con đường dễ đi. Con đường khó đi là nói cho trong thời (kỳ thuộc) năm (thứ) đục (2), vào lúc không có Phật, (mà) cầu A Tỳ Bạt Chí thời (rất) khó (được)... Xem 105
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Quán Vô Lượng Thọ , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Kinh Vô Lượng Thọ , Hòa Thượng Thích Tuệ Đặng
Kinh Vô Lượng Thọ Phật , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Ưu Bà Tắc Giới Kinh , Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Chú Giải Giảng Nghĩa , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Căn Bn Thuyết Nht Thiết Hu B T Ni Da Tp S 40 Quyn
Cuộc Đời đức Phật và Các Đệ Tử Xem 92
Kinh Sách Liên Quan
Tỳ Nại Da , Thích Tâm Tịnh

Truyn Ký Kinh Hoa Nghiêm
Bởi căn cơ chúng sanh bất đồng, nên giáo pháp mới có nhiều môn. Căn cơ tuy bất đồng, nhưng Phật tánh bản hữu không khác. Giáo pháp tuy có nhiều môn, nhưng đều đưa chúng sanh thể nhập biển tánh Tì-lô. Giáo nghĩa Hoa Nghiêm là một trong muôn ngàn môn đó. Xem 83
Kinh Sách Liên Quan
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thanh Khâu Sa Môn Kiến Đăng Chi
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải , Đời Tống, Tỳ Kheo Giới Hoàn chùa Bạch Liên
Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận , Ni Sư Hải Triều Âm
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 1 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 2 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 3 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 4 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Giảng Giải Trọn Bộ , Tỳ Kheo Thích Minh Định
Kinh Hoa Nghiêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội , Cư Sĩ Định Huệ

Hoa Nghiêm Kinh Ch Quy
Giáo của đức Thích-ca thật viên thông gom hết vi trần cõi nước khắp hư không, lưới châu của Đế Thích thì rộng lớn tóm lấy pháp giới đặt trên đầu sợi lông. Dung thông vô ngại là cảnh mầu nhiệm của Lô-xá-na, không bến bờ giới hạn là chỗ soi thấy kì diệu của đôi mắt Phổ Hiền. Lời vi diệu mênh mông thật... Xem 68
Kinh Sách Liên Quan
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thanh Khâu Sa Môn Kiến Đăng Chi
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải , Đời Tống, Tỳ Kheo Giới Hoàn chùa Bạch Liên
Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận , Ni Sư Hải Triều Âm
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 1 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 2 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 3 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 4 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Giảng Giải Trọn Bộ , Tỳ Kheo Thích Minh Định
Kinh Hoa Nghiêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội , Cư Sĩ Định Huệ
Truyện Ký Kinh Hoa Nghiêm , Thiện Thuận

Pháp Hoa Huyn Tán Nghĩa
Hỏi về Bồ Tát có hai lọai. Nghĩa là về Đ n Tiệm Ngộ. Chia rõ hai lọai ấy thì có khác nhau chăng? Đáp rằng: Chính việc chứng lý thì gọi là Đ n Ngộ. Được Thánh hồi tâm thì gọi là Tiệm Ngộ. Kẻ chưa được Thánh thì chưa ngộ lý. Nếu dùng niềm tin để Ngộ thì gọi là Tiệm Ngộ . Kẻ ấy đã có sẵn căn tánh Đại... Xem 88
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Pháp Hoa , Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Pháp Hoa Giảng Giải , Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Kinh Pháp Hoa Giảng Luận , Hòa Thượng Thích Thông Bửu
Kinh Pháp Hoa Huyền Nghĩa , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Kinh Pháp Hoa Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Lược Giải Kinh Pháp Hoa , Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Pháp Hoa Bộ 1 , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Pháp Hoa Huyền Luận , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Pháp Hoa Nghĩa Sớ , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Pháp Hoa Thông Nghĩa , Ni Sư Hải Triều Âm
Pháp Hoa Tông Yếu , Hòa Thượng Thích Như Điển
Pháp Hoa Tông Yếu , Ni Sư Hải Triều Âm
Yếu Chỉ Kinh Pháp Hoa , Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Quán Âm Huyn Nghĩa
Phàm là pháp giới thì viên dung; tượng chẳng phải là tượng; chơn như thanh tịnh; hóa không chỗ hóa. Tuy rằng (hình)tượng chẳng phải chỗ tựơng; không có chỗ thì cũng chẳng có tượng. Hóa(thay đổi)chẳng phải chỗ hóa; tuy không chỗ, mà lại chẳng hóa. Cho nên chẳng tại; chẳng phải chẳng tại; hóa thân ứng... Xem 81
Kinh Sách Liên Quan
Quán Âm Huyền Nghĩa , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Quán Âm Huyền Nghĩa Ký , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Quán Âm Nghĩa Sớ , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Quán Âm Nghĩa Sớ Ký , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Tân Biên Quán Âm Linh Cảm Lục , Sa Môn Thích Trí Minh

Kinh Đin Y C Ca Pháp Tu Tnh Đ Và Các Nhân Vt Tiêu Biu Thc Hành Pháp Tu Tnh Đ
Pháp tu Tịnh Độ đã trở thành một bộ phận không thể thiếu của Phật giáo Việt Nam. Pháp tu này có cơ sở y cứ từ kinh điển Phật giáo, và có truyền thống thực hành lâu đời, rộng rãi từ Ấn Độ, Trung Quốc đến Việt Nam. Pháp tu Tịnh Độ chính là một thực thể hiện đang tồn tại trong cộng đồng người Việt và... Xem 73
Kinh Sách Liên Quan
An Lạc Tịnh Độ Nghĩa , Nguyên Ngụy Huyền Trung Tự sa-môn Đàm Loan
Khái Luận Tịnh Độ Giáo , Thích Nhuận Đạt
Long Thư Tịnh Độ , Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
Nghi Thức Tịnh Độ , Khuyết Danh
Ngũ Kinh Tịnh Độ , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Pháp Môn Tịnh Độ , Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Tam Kinh Tịnh Độ , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Tịnh Độ Cảnh Quan Yếu Môn , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Tịnh Độ Ngũ Kinh , Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
Tuyết Lư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Truyn Các V T Kheo Ni
Từng nghe, lòng dạ kiên trinh, ý chí vững bền, khí tiết đặc biệt đâu phải hoàn toàn do bẩm tính tự nhiên mà phải dốc lòng kính ngưỡng, noi theo những bậc có đức hạnh cao vời. Cho nên, kẻ ngưỡng mộ Nhan Uyên[1] thì đồng bạn với Nhan Uyên, người chuộng ngựa hay thì sẽ cưỡi được ngựa giỏi. Hơn nữa,... Xem 84
Kinh Sách Liên Quan
Cao Tăng Dị Truyện , Hạnh Huệ
Hám Sơn Đại Sư Tự Truyện , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Lược Truyện Phật Thích Ca , Thượng Tọa Thích Chân Tính
Những Truyện Tích Triết Lý , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Sử Truyện Về Các Vị Cao Tăng Đến Thiên Trúc Cầu Pháp Thời Đại Đường , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Trí Quang Tự Truyện , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Truyện Các Vị Cao Tăng Triều Tiên , Thích Nguyên Lộc
Truyện Cao Tăng Sang Tây Vực Cầu Pháp , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Truyện Lục Tổ Huệ Năng , Thích Pháp Chánh
Truyện Phật Thích Ca , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Truyện Tranh Kinh Địa Tạng , Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Truyện Tranh Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca , Lý Thái Thuận
Truyện Tranh Về Đức Phật , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Tự Truyện Thánh Nghiêm , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan

Vãng Sanh Tnh Đ Cm Hin Đim Lành
Chư Phật khởi lòng từ bi, mở bày nhiều phương tiện, nhưng chỉ một đường vãng sinh dễ dàng khế hợp cơ duyên. Xét lòng chí thành và chuyện cảm ứng của các bậc tiền bối trong các sách về điềm lành thì có sa-môn Văn Thẩm, tì-kheo Thiếu Khang ghi trong Cao tăng truyện[1],Luận vãng sinh[2]. Tất cả đều... Xem 82
Kinh Sách Liên Quan
Cảm Ứng Thiên Vựng Biên , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Giảng Giải Cảm Ứng Thiên Tập 1 , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Giảng Giải Cảm Ứng Thiên Tập 2 , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Mấy Điệu Sen Thanh , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Tam Bảo Cảm Ứng Yếu Lược Lục , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên , Ban Phiên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Giảng Giải - Trọn bộ , Cư Sĩ Vọng Tây

Pháp Hoa Tông Yếu
Muốn giải thích kinh nầy thì nên lựợc khai sáu cửa phân biệt. Đầu tiên là việc thuật lại đại ý của kinh Diệu Pháp Liên Hoa; cho đến đại ý cả 10 phương 3 đời của tất cả chư Phật xuất thế. Chín đường, b n lòai hết, vào được một con đường, khai mở cửa vậy. Câu văn khéo léo, ý nghĩa sâu xa. Chỗ thâm... Xem 81
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Pháp Hoa , Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Pháp Hoa Giảng Giải , Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Kinh Pháp Hoa Giảng Luận , Hòa Thượng Thích Thông Bửu
Kinh Pháp Hoa Huyền Nghĩa , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Kinh Pháp Hoa Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Lược Giải Kinh Pháp Hoa , Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Pháp Hoa Bộ 1 , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Pháp Hoa Huyền Luận , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Pháp Hoa Nghĩa Sớ , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Pháp Hoa Thông Nghĩa , Ni Sư Hải Triều Âm
Pháp Hoa Tông Yếu , Ni Sư Hải Triều Âm
Yếu Chỉ Kinh Pháp Hoa , Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Diu Pháp Liên Hoa Kinh Văn Cú
Việc ủy thác giải thích về đề kinh như bên trên đã nói. Tựa ở đây nghĩa là chỉ rõ cho lời tựa. Nghĩa là tất cả như chủ khách vấn đáp, rõ ràng ở lời tựa vậy. Trải qua từ ý nghĩa nầy. Nghĩa là lần lượt do đây thuật lại. Như thế có 5 việc, mà tựa là phần đầu của kinh. Phóng ra ánh sáng sáu kiểu đoan... Xem 71
Kinh Sách Liên Quan
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Huyền Tán Kinh Diệu Pháp Liên Hoa , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Văn Thù Sư Lợi Phát Nguyện , Thích Thọ Phước
Kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật , Hòa Thượng Thích Minh Lễ
Liên Hoa Hóa Sanh , Pháp Sư Đạo Chứng
Liên Hoa Sanh , Trần Tuấn Mẫn
Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Bát Nhã Ba La Mt Đa Tâm Kinh Nghĩa Mu
Vì chúng sanh bị chướng buộc che ngăn, tin theo tà pháp, bài báng Đại thừa. Đ i với pháp Hữu – Vô trãi qua nếu kể sự trói buộc tùy dấu ấn mà biết nên được sanh ra đời là điều hy hữu. Giá như may được sanh làm người là nhờ thân cận bạn lành, vì mỗi người lầm một cách nên làm cho lời dạy r i rắm, e... Xem 78
Kinh Sách Liên Quan
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Sớ , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Sớ , Pháp Sư Tuệ Tịnh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Thích Yếu , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Thiêm Túc , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Trực Thuyết , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh U Tán , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Tâm Kinh , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Bát Nhã Tâm Kinh Chỉ Chướng , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Tâm Kinh Chú Giải , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Bát Nhã Tâm Kinh Luận , Vạn Sơn
Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận , Hòa Thượng Thích Như Điển
Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú Giải , Hòa Thượng Thích Trí Thủ
TInh Túy Bát Nhã Tâm Kinh , Cư Sĩ Hồng Như

Truyn Cao Tăng Sang Tây Vc Cu Pháp
Xét đất Thần châu[1] từ xưa biết bao người vì pháp quên mình. Đầu tiên, pháp sư Hiển[2] khai mở con đường còn hoang vắng; đến pháp sư Huyền Trang[3] lại mở ra đại lộ. Giữa hai thời kì đó, có người đi theo hướng tây, một mình vượt qua biên ải. Người lại theo hướng nam, đơn thân đạp biển cả mênh mông.... Xem 76
Kinh Sách Liên Quan
Cao Tăng Dị Truyện , Hạnh Huệ
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hạnh Bình và Quán Như
Hám Sơn Đại Sư Tự Truyện , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh , Bồ Tát Vô Trước
Lược Truyện Phật Thích Ca , Thượng Tọa Thích Chân Tính
Những Truyện Tích Triết Lý , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Sử Truyện Về Các Vị Cao Tăng Đến Thiên Trúc Cầu Pháp Thời Đại Đường , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận , Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Trí Quang Tự Truyện , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Truyện Các Vị Cao Tăng Triều Tiên , Thích Nguyên Lộc
Truyện Lục Tổ Huệ Năng , Thích Pháp Chánh
Truyện Phật Thích Ca , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Truyện Tranh Kinh Địa Tạng , Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Truyện Tranh Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca , Lý Thái Thuận
Truyện Tranh Về Đức Phật , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Tự Truyện Thánh Nghiêm , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan

Nguyên Thy Pht Giáo Tư Tưng Lun
Phật pháp chỉ có một vị, đó là vị giải thoát, nhưng phương pháp để đạt đến giải thoát thì có rất nhiều và phương pháp nào-dù là Đại Thừa hay Tiểu thừa cũng đều nhằm đạt đến mục đích nhất vị kể trên. Chính vì muốn nhấn mạnh ở điểm đó nên chúng tôi đã cố gắng phiên dịch các cuốn Đại Thừa Phật giáo Tư... Xem 73
Kinh Sách Liên Quan
Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận , Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận , Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Tư Tưởng Thắng Man Sư Tử Hống Từ Ngóc Nhìn Như Lai Tạng , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Tư Tưởng Tịnh Độ Tông , Hòa Thượng Thích Như Điển

Tiu Tha Pht Giáo Tư Tưng Lun
Phật giáo được sáng lập trên cơ sự tự giác của đức Thích Ca, tuy có chỗ siêu việt các tư tưởng nhất ban, nhưng cũng có nhiều điểm thừa thụ nền tư tưởng cố hữu của Ấn Độ mà phát đạt: đó là một sự thực lịch sử mà, ngày nay, không một nhà nghiên cứu Phật pháp nào không thừa nhận. Về điểm này, nhà Phật... Xem 96

Vãng Sanh Tnh Đ Sám Nguyn Nghi
Chư Phật vì thương xót chúng sinh mê muội, nên bày ra vô lượng phương tiện để dẫn dắt họ. Trong đó chỉ có pháp môn Tịnh độ cầu sinh Tây phương là thẳng tắt nhất, đáng nên hành trì nhất. Các kinh điển Đại thừa đều khai diễn tâm yếu này, Chư Phật khắp mười phương đều ngợi khen pháp môn này. Nếu bốn... Xem 71
Kinh Sách Liên Quan
Bốn Chúng Vãng Sanh , Chúc Đức
Chánh Hạnh Niệm Phật Vãng Sanh , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Chuyện Vãng Sanh Tập 1 , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Hộ Niệm Vãng Sanh Tây Phương , Liên Xã Đài Trung
Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh , Thượng Tọa Thích Minh Tuệ
Niệm Phật Nhất Định Được Vãng Sanh , Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Tập Vãng Sanh , Thích Thọ Phước
Vãng Sanh Lễ Tán Kệ , Tỳ Kheo Thích Hoằng Đạo
Vãng Sanh Lễ Tán Kệ , Huyền Thanh
Vãng Sanh Luận , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Vãng Sanh Luận Giảng Ký Thiên Thân Bồ Tát , Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Vãng Sanh Tịnh Ðộ Luận Giảng Ký , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Vãng Sanh Tịnh Ðộ Luận Giảng Yếu , Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Vãng Sanh Tịnh Độ Quyết Nghì Hành Nguyện Nhị Môn , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Vãng Sanh Tịnh Độ Sám Nguyện Nghi , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Sanh Tâm Vô Trú
Trong xã hội ngày nay, với nhiều biến loạn và nhiễu nhương, những người phát tâm học Phật chân chính cần phải có một nhận thức sáng suốt. Không phải hình Phật không nên nhìn, Không phải pháp Phật không nên nghe, Không phải lời Phật không nên nói. Thời khóa mỗi ngày quyết tu trọn vẹn, Lễ Phật thật... Xem 81
Kinh Sách Liên Quan
Buông Xả Phiền Não , Khuyết Danh
Chúng Ta Buông Bỏ Cái Gì , Thiện Phúc
Nhìn Thấu Là Trí Huệ Chân Thật , Cư Sĩ Minh Trí và Mẫn Đạt

Phưc Đc Công Đc Theo Quan Đim Pht Giáo
Cả phước đức và công đức phải được tu tập song hành. Hai từ nầy thỉnh thoảng được dùng lẫn lộn. Tuy nhiên, sự khác biệt chính yếu là phước đức mang lại hạnh phúc, giàu sang, thông thái, vân vân của bậc trời người, vì thế chúng có tính cách tạm thời và vẫn còn bị luân hồi sanh tử. Xem 90
Kinh Sách Liên Quan
Công Đức Người Xuất Gia , Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên
Công Đức Phóng Sanh , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Phật Nói Kinh Công Đức Tắm Phật , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phước Huệ Song Tu - Việt Anh - Tập 1 , Thiện Phúc
Phước Huệ Song Tu - Việt Anh - Tập 2 , Thiện Phúc
Phước Huệ Tập (1-7) , Thích Vạn Lợi
Phước Huệ Tuỳ Thân Thư , Đại Sư Thích Ấn Thuận

Nghi Thc Cúng Đèn Và Hoa
 9/11/2023
Mỗi người hai tay dâng đèn lên để ngay chỗ giữa hai chân mày, quán tưởng dâng đèn lên cúng dường. Đèn biến thành vô lượng trần số đèn hiện khắp trước vô số trần sát Phật, mỗi Phật với hải chúng đông vô lượng bao quanh nghe Pháp. Quán dâng đèn lên cúng dường như vậy, rồi đồng tụng hiến đăng chân ngôn Xem 91
Kinh Sách Liên Quan
Nghi Thức Lạy Tam Bảo , Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Nghi Thức Lễ Phật Của Đại Sư Hoằng Tán , Đại Sư Hoằng Tán
Nghi Thức Sám Hối Kim Quang Minh , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Nghi Thức Thọ Ngũ Giới , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Nghi Thức Tịnh Độ , Khuyết Danh
Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà và Phổ Môn , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia , Khuyết Danh

Nghi Ly Tam Bo
Sở hữu thập phương thế giới trung. Tam thế nhất thiết nhân sư tử. Ngã dĩ thanh tịnh thân ngữ ý. Nhất thiết biến lễ tận vô dư. Phổ hiền hạnh nguyện oai thần lực. Phổ hiện nhất thiết như lai tiền. Nhất thân phục hiện sát trần thân. Nhất nhất biến lễ sát trần Phật. Ư nhất trần trung trần số Phật. Các... Xem 93
Kinh Sách Liên Quan
Các Nghi Thức Thông Thường Trong Đời Sống , Hòa Thượng Thích Tâm Quang
Kinh Nhật Tụng và Nghi Thức Thông Dụng , Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Nghi Thức Lạy Tam Bảo , Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Nghi Thức Lễ Phật Của Đại Sư Hoằng Tán , Đại Sư Hoằng Tán
Nghi Thức Sám Hối Kim Quang Minh , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Nghi Thức Thọ Ngũ Giới , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Nghi Thức Tịnh Độ , Khuyết Danh
Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà và Phổ Môn , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia , Khuyết Danh
Tu Phật Nghi Thức Yếu Lược , Hòa Thượng Thích Từ Quang

Gii Tì Kheo Trong Lut T Phn
Tỳ-kheo nào, khi đi đường được lông dê, nếu cần dùng, không có người mang, được phép tự mang đi cho đến ba do tuần. Nếu không có người mang, tự mình mang đi quá ba do tuần, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Tỳ-kheo nào, sai Tỳ-kheo ni không phải thân quyến giặt, nhuộm hay chải lông dê, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề.... Xem 63
Kinh Sách Liên Quan
Tứ Phần Luật Quyển 1 , Hòa Thượng Thích Đổng Minh
Tứ Phần Luật Quyển 2 , Hòa Thượng Thích Đổng Minh
Tứ Phần Luật Quyển 3 , Hòa Thượng Thích Đổng Minh
Tứ Phần Luật Quyển 4 , Hòa Thượng Thích Đổng Minh
Tứ Phần Luật Quyển 5 , Hòa Thượng Thích Đổng Minh
Tứ Phần Luật Quyển 6 , Hòa Thượng Thích Đổng Minh
Tứ Phần Luật Tỳ Kheo Hàm Chú Giới Bổn , Thích Thọ Phước

T Bi Đo Tràng Sám Pháp
Vì không tin nhân quả, không biết ba cõi là khổ, có ra khỏi mới an, nên sanh ác tâm. Phàm phu là trói buộc. Chứng thánh là giải thoát. Hết thảy thánh nhân đều để lòng nơi đạo giải thoát. Các ngài thông đạt vạn pháp, thần thông vô ngại, biện tài thành tựu. Xem 90
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Từ Bi Sám Pháp , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Niệm Phật Sám Pháp , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám , Ni Sư Hải Triều Âm
Từ Bi Tam Muội Thủy Sám , Hòa Thượng Thích Huyền Dung

Thy Kính Hi Thiên Lc
Tai ương ách nạn là do sát nghiệp sanh ra, sát nghiệp là do tâm sanh ra; nếu tâm không sanh lòng giết hại, lòng trộm cướp, lòng tà dâm, lòng nói dối, lòng uống rượu mà lại nghiêm trì năm giới, siêng tu tam vô lậu học (giới, định, huệ), thì tất cả ác nghiệp liền được tiêu trừ. Khi đó thì “bổn lai...