Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Khai Thị Phật Học

Khai Thị Niệm Phật

Ấn Quang Đại Sư Khai Thị: Các pháp môn khác, nếu nhỏ thì hạng đại căn không cần tu, lớn thì hạng tiểu căn không thể tu; chỉ có môn Tịnh độ này trùm khắp ba căn, gồm thâu lợi độn, cao siêu như đức Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, không thể vượt ra ngoài, thấp kém như kẻ Ngũ nghịch, Thập ác chủng tánh A tỳ cũng được dự vào trong. Giả sử đức Như Lai không mở môn này, thì chúng sanh đời Mạt pháp chẳng còn hy vọng thoát đường sanh tử. Trích 'Lá Thư Tịnh Độ'
Tất Cả 4 B C D Đ G H K L M N O P Q R S T Ư V X Y Ý
Đầu Tiên   Trở Lại  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  Kế Tiếp   Cuối Cùng
Page 1 of 82
Thông minh hiểu biết nhiều, coi chừng không bằng ông già bà lão ăn chay niệm Phật.