Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Khai Thị Phật Học

Khai Thị - Phật Học

Bình Sanh Tuyệt Không Tín Nguyện Khi Lâm Chung Khó Được Nhờ Sức Phật Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang | Dịch Giả :Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
11/19/2023 | Xem 42
Bình sanh tuyệt không tín nguyện, khi lâm chung khó được nhờ sức Phật. Đã nói: 'Lúc nghiệp lành dữ đồng thời đều hiện', thì chẳng những câu niệm Phật không hiện không được vãng sanh, dù có hiện cũng không được vãng sanh. Tại sao thế? Vì không phát nguyện vãng sanh, vì không cần Phật tiếp dẫn. Kinh Hoa Nghiêm nói: 'Giả sử nghiệp ác có hình tướng, mười phương hư không chẳng thể dung chứa.'
Đọc Tiếp

Niệm Phật Chẳng Quy Nhất Do Bởi Không Tha Thiết Đối Với Việc Sống Chết Luân Hồi Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang | Dịch Giả :Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
11/19/2023 | Xem 44
Niệm Phật chẳng quy nhất, do bởi không tha thiết đối với việc sống chết luân hồi. Nếu tưởng mình bị nước cuốn lửa thiêu không ai cứu vớt, hoặc đang ở vào giờ phút lâm chung sắp đọa địa ngục, thì tâm tự quy nhất, chẳng cần phải tìm phương pháp chi nhiệm mầu. Vì thế, trong kinh thường nói: 'Nên nghĩ sự khổ nơi địa ngục, phát lòng Bồ Đề.' Đây là lời chỉ dạy rất thiết yếu của đấng đại giác Thế Tôn, tiếc vì người đời không chịu thật tâm tưởng nghĩ đến. Sự khổ nơi địa ngục sánh với thảm họa nước lửa, còn gấp không lường, không ngằn lần đau đớn hơn! Tưởng đến lửa thiêu nước cuốn thì sợ hãi, nghĩ đến....
Đọc Tiếp

Không Niệm Phật Chính Là Tạo Lục Đạo Luân Hồi Hòa Thượng Thích Tịnh Không
11/14/2023 | Xem 51
Một câu này phải nhớ kỹ, bạn xem, chúng ta có cần phải niệm Phật không? Không niệm Phật, bạn khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác toàn là lục đạo, rất đáng sợ, niệm A Di Đà Phật, niệm được rõ ràng. Không có vọng tưởng, không có vô minh. Một  câu Phật hiệu, không những phá vọng tưởng, mà còn đoạn được vô minh, tác dụng không thể nghĩ bàn. Niệm 1 câu Phật hiệu, người cõi tây phương, chữ  người cõi tây phương này. Ý chỉ cho người của thế giới Cực Lạc.
Đọc Tiếp

Không Thể Vãng Sanh Chỉ Có Thể Nói Ấy Đều Là Do Không Lão Thật Vọng Tưởng Hòa Thượng Thích Tịnh Không
11/14/2023 | Xem 48
Phải tranh thủ từng giây từng phút niệm Phật, mỗi phút đều là A Di Đà Phật, mỗi giây đều là A Di Đà Phật, 1 giây niệm 1 câu Phật hiệu, không để luống qua 1 giây nào, 1 giây khởi vọng tưởng thì sai rồi. Tại sao không ráng niệm Phật cho tốt chứ, chúng ta chỉ có 1 phương hướng, đó là Tây Phương Thế Giới Cực Lạc. chỉ có 1 mục tiêu, là vãng sanh thế giới cực lạc, thân cận A Di Đà Phật, buông xả hết, cái gì cũng phải buông xả, vãng sanh Tịnh Ðộ, cùng chứng Ðại Giác.
Đọc Tiếp

Thân Người Khó Được Phật Pháp Khó Nghe Hòa Thượng Thích Tịnh Không
11/14/2023 | Xem 46
Thân Người Khó Được Phật Pháp Khó Nghe. "Nếu bạn không tin, hãy tỉ mỉ quan sát trái đất của chúng ta hiện nay trái đất này không lớn ở trong thái không chỉ là một tinh cầu nhỏ cư dân ở nơi này nhân khẩu của trái đất hiện nay có 7 tỉ người  trong 7 tỉ người này có bao nhiêu người tin Phật?
Đọc Tiếp

Niệm Phật Mà Bán Tín Bán Nghi Hòa Thượng Thích Tịnh Không
11/12/2023 | Xem 52
Trong sáu thời, có phải là câu Phật hiệu thường bị đánh mất hay không? Đúng là có lúc đánh mất cả mấy giờ đồng hồ, vừa mất là mấy lần hai mươi tiếng đồng hồ, đây là chuyện bình thường. Pháp môn Tịnh Tông vô cùng thù thắng, câu danh hiệu vô cùng thù thắng này, có phải là chúng ta đã thật sự hiểu rõ rồi hay chưa? Nếu thật sự hiểu rõ, trong sáu thời sẽ không bao giờ đánh mất câu Phật hiệu này, giống như cổ đại đức đã nói “ban đêm nằm mộng cũng niệm Phật”. Vì sao lại đánh mất? Thật ra, đối với pháp môn này, chúng ta chỉ hiểu phân nửa, cần phải giáo dục từ chỗ này.
Đọc Tiếp

Niệm Phật Như Con Nhớ Mẹ Pháp Sư Thích Tự Liễu
11/12/2023 | Xem 54
Ấn Quang đại sư khai thị: Đại Thế Chí Bồ Tát dùng ví dụ 'như con nhớ mẹ'. Tâm đứa con chỉ nghĩ về mẹ, những cảnh duyên khác đều chẳng để trong lòng, cho nên có thể cảm ứng đạo giao. Ví như con thơ nhớ mẹ, cả ngày không lúc nào chẳng nghĩ nhớ tới mẹ mình. Dù lúc ngủ nghê, tắm rửa, làm vệ sinh, sao có thể để tâm mình hoàn toàn quên bẵng chuyện niệm Phật cho được? Đã ghi nhớ chẳng chướng ngại, trong tâm niệm thầm cũng chẳng ngại.
Đọc Tiếp

Câu Phật Hiệu Của Chúng Ta Cứ Thường Bị Cắt Đứt Bởi Hỷ Nộ Pháp Sư Thích Tự Liễu
11/10/2023 | Xem 65
“Pháp môn Niệm Phật, giản dị, thuận tiện bậc nhất. Nhưng người niệm Phật hiện nay đều chẳng có ý chí quyết định. Do vậy, trăm ngàn người niệm Phật, chẳng có một hai người thành tựu! Một câu Phật hiệu này, hết thảy Bồ Tát, hết thảy chư thiên, hết thảy mọi người, phàm những người được sanh Tây Phương, không ai chẳng nhờ một câu A Di Đà Phật này mà được thoát khổ hải. Nhưng tâm niệm Phật có chân thật hay không, có thể khám nghiệm trong hai lúc hoan hỷ và phiền não; tâm ấy chân thật hay không, liền có thể nhận biết.
Đọc Tiếp

Niệm Phật Để Thoát Ly Lục Đạo Luân Hồi Hòa Thượng Thích Tịnh Không
11/10/2023 | Xem 43
Chúng ta vừa nghe xong báo cáo của pháp sư Tự Liễu, cũng đã xem xong bài viết, đích thực cảnh tỉnh sâu xa đại chúng hiện diện. Pháp sư thay mặt Phật, thay mặt Tổ sư, đại đức, giáng cho chúng ta một gậy lên đầu. Một gậy này có thể lay tỉnh chúng ta không? Hy vọng đã cảnh tỉnh được. Đương nhiên, số người chưa tỉnh vẫn còn rất nhiều; từ đó mới biết nghiệp chướng của chúng sanh nặng đến cỡ nào. Quan trọng là phải quay lại xét mình thì mới được thọ dụng thực sự. Nếu không thể hồi quang phản chiếu, sự vãng sanh Tịnh Độ ngay trong đời này của chúng ta đích thực là sẽ có vấn đề.
Đọc Tiếp

Phật Hiệu Của Chúng Ta Cứ Thường Bị Vọng Tưởng Cắt Đứt Pháp Sư Thích Tự Liễu
11/10/2023 | Xem 42
“Con người ở trong thế gian chẳng thể siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, đều do vọng niệm gây ra. Hiện nay lúc niệm Phật hãy nghĩ là mình đã chết và chưa vãng sanh. Trong mỗi ý niệm, hết thảy những ý niệm tình chấp trong thế gian đều gạt hết ra ngoài. Ngoại trừ một câu Phật hiệu này, chẳng để cho có một niệm nào khác! Làm sao có thể thực hiện điều này? Hãy nghĩ mình đã chết rồi, hết thảy vọng niệm đều chẳng cần thiết. Nếu có thể nghĩ như vậy, ắt sẽ có lợi ích lớn.
Đọc Tiếp

Rõ Biết Thân Là Một Khối Uế Trược Ni Sư Hải Triều Âm
11/10/2023 | Xem 38
Bồ-tát biết rõ thân là một khối uế trược sanh già bệnh chết nên chẳng mấy quan tâm đến những khổ vui. Khách quan trong những sanh diệt tạm bợ. Đã không luyến ái thuận cảnh thì cũng chẳng mấy quan tâm đến những bất mãn khó chịu trái tai gai mắt. Không bị những cảm thọ của 6 căn chi phối. Cũng không nô lệ những tâm tưởng yêu ghét giận mừng. Bồ-tát sống độc lập sáng suốt tự chủ, dễ dàng cởi gỡ những thằng thúc của vòng sanh tử. Bát Nhã là một nghệ thuật từ khước buông bỏ những vướng mắc, hữu hiệu, thực hiện nếp sống y ly căn bản giải thoát.
Đọc Tiếp

Niệm Phật Và Duy Tâm Thích Phước Thiệt
11/7/2023 | Xem 50
Theo Ấn Quang pháp sư, một bậc Cao Tăng thời cận đại ở Trung Hoa, cũng đã bảo: “Sự cao siêu nhiệm mầu của pháp môn niệm Phật, chỉ có Phật với Phật mới hiểu biết hết được. Những kẻ khinh chê pháp môn niệm Phật, không phải chỉ khinh chê hạng ông già bà cả tu Tịnh Độ, mà chính là khinh chê luôn cả chư Phật và các bậc đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, và Long Thọ. Thời mạt pháp đời nay, chúng sanh nghiệp nặng tâm tạp. Nếu ngoài môn Niệm Phật mà tu các môn khác, nơi phần gieo trí huệ phước đức căn lành thì có, nơi phần liễu sanh thoát tử trong hiện thế thì không. Tuy có một vài vị cao đức....
Đọc Tiếp

Đoạn Trừ Vô Minh Phiền Não Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
11/7/2023 | Xem 53
Sanh ra đời con người ai cũng khát vọng có được hạnh phúc, nhưng đạt tới hay không không có chuẩn mực, không chung cục. Bởi lòng tham thì vô hạn, còn đích nhắm có giới hạn, đem cái hữu hạn đặt vào cái vô hạn là không thực tế, chẳng khác vác muối bỏ biển như con dã tràng xây cát uổng công. Bởi tham sinh ra nhiều phiền não chi mạt đan xen chằng chịt mà muốn dứt trừ quả thật không đơn giản chút nào…
Đọc Tiếp

Ngồi Thuyền Bát Nhã Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
11/7/2023 | Xem 54
Trong bài phục nguyện cuối thời Kinh khuya có câu: “Xe Tam Thừa lộng lẫy, Thuyền Bát Nhã thênh thang, Sáu Đường dốc ngược đèo ngang, Ba Cõi sông mê lặn hụp…”; trong Đại Bi Sám Pháp có câu: “Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, nguyện con mau lên Thuyền Bát Nhã” và bài thơ chúng ta hay nghe trong các bài đạo từ của quý Hòa Thượng:
Đọc Tiếp

Hành Trình Về Tây Phương Tịnh Độ Thích Phước Thiệt
11/7/2023 | Xem 44
Người tu Tịnh độ ví như người muốn đóng thuyền vượt biển để thoát khỏi cõi Ta-bà đầy đau khổ mà đi về cõi Cực lạc hoàn toàn thanh tịnh và an vui. Vậy chúng ta phải chuẩn bị và hành sự thế nào để chuyến vượt biển được thành công? Kinh nói chúng ta cần tu đủ ba môn Tín, Nguyện và Hành thì mới có thể được vãng sanh. Ở đây, chúng tôi xin lấy thí dụ chuẩn bị một chuyến vượt biển để cho dễ hiểu.
Đọc Tiếp

Ý Nghĩa Của Hai Chữ Sa Di Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
11/4/2023 | Xem 52
Tiếng Ấn Độ thời cổ gọi là Sa-di, dịch sang tiếng Trung Quốc có ba nghĩa. Đây cũng là vì thời xưa dịch kinh có cái lệ như thế này: Một chữ bao gồm nhiều nghĩa thì không dịch. Danh từ này có rất nhiều ý nghĩa, chẳng phải chỉ có một ý nghĩa; trong từ vựng tiếng Trung Quốc không tìm được chữ thích đáng để phiên dịch bèn dịch âm, sau đó kèm thêm chú giải, cách phiên dịch là như vậy đó. Ý nghĩa phổ biến nhất [của chữ Sa Di] là “Tức Từ”, nên giảng chữ Tức Từ như thế nào? Tiếp theo đó, [chánh văn] chú giải rất rõ ràng, “vị: Tức ác hành từ” (ý nói: Dứt ác, hành điều từ). “Ác” chỉ cho nhiễm ô thế gian,....
Đọc Tiếp

Phàm Tới Bữa Ăn Phải Tưởng 5 Phép Quán Ni Sư Hải Triều Âm
11/4/2023 | Xem 63
Mỗi một hạt cơm bao nhiêu vất vả! Trước hết phải lo ruộng mạ, cuốc cày, nhổ cỏ, tát nước, đắp bờ. Bao nhiêu thức khuya dậy sớm, mưa nắng dãi dầm. Lại còn ngâm giống, gieo mạ, nhổ mạ, cấy lúa, bón phân ba lần, bắt sâu nhiều buổi. Tới khi hạt lúa ngậm sữa thì cả tháng, ngày canh chim, đêm canh trộm. Lúa chín rồi, nào gặt, nào đập, nào phơi, nào xay, nào giã. Chỉ tính một công phu gánh đi gánh lại từ thôn quê lên thành thị, mỗi ngày khuân vác, bao nhiêu mồ hôi. Có hạt gạo rồi còn phải bổ củi, gánh nước, lượm thóc, rửa nồi, vo gạo, đun nấu. Đếm tất cả 72 công việc, vậy mà vừa đặt vào miệng đã....
Đọc Tiếp

Phải Biết Chân Qúy Kinh Điển Ni Sư Hải Triều Âm
11/4/2023 | Xem 57
Còn tôi kẻ hậu sinh chẳng đáng làm học trò Ngài thì ung dung ngồi máy bay đi rong chơi. Ôi! Xấu hổ làm sao khi thấy nghị lực và trí tuệ người xưa. Ngày nay ta đi hành hương quá tiện nghi. Người xưa phải đổi mạng để lấy kinh sách. Ngày nay chỉ bấm một cái nút là kinh sách hiện trên màn hình, thêm một cái nút nữa là in ra hàng loạt. Ngày xưa cả đời mới khắc được một câu kinh. Ngày nay nhà in muốn sản xuất thiên kinh vạn quyển liền có. Nhưng ngày nay không mấy ai minh triết. Tâm thức biết nhiều hiểu rộng chỉ tạo thêm mây mù che ánh sáng giác ngộ.
Đọc Tiếp

Sư Bà Hải Triều Âm Khai Thị Ni Sư Hải Triều Âm
11/3/2023 | Xem 55
Coi thân này như đã chết. Đại-thừa chủ trương vô ngã vô pháp,Tiểu-thừa quyết định nếu còn tơ hào Kiến hoặc Tư hoặc tức không giải thoát luân hồi. Vào được cửa này là Thánh, còn đứng ngoài là phàm. Mà cửa này ai cũng vào được, chỉ cần quyết tâm. Quan trọng ở chỗ biết cửa và chịu vào. Muốn biết cửa thì học kỹ Phật pháp. Chịu vào là thực tập. Thợ mộc, thợ cày, nghề nào cũng do thực tập mà thành. Luân hồi sáu đạo do tập tham, sân, si mà có, thì Thánh Hiền giải thoát cũng phải do luyện tập Giới, Định, Tuệ mà chứng. Diệu quan sát trí chuyển Mạt na thức khiến cho giác tỉnh từ tiềm thức phát ra. Nếu....
Đọc Tiếp

Không Nên Nói Nặng Lời Thành Ác Khẩu Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm | Dịch Giả : Khuyết Danh
11/2/2023 | Xem 65
Ác khẩu tức nói lời ác, lời cay độc để nhục mạ, đe dọa người khác, tốt nhất không nên nói, vì một khi nói ra sẽ gây tổn thương người khác. Trong cuộc sống, để đánh mạnh vào tâm lí con cái, học trò các bậc phụ huynh, thầy cô giáo có thể nói nặng lời với mong muốn người nghe sẽ sửa sai, chừa bỏ thói hư tật xấu. Khi nói nặng lời có thể dùng ngữ điệu nghiêm khắc, lớn giọng hơn nhưng chưa hẳn đó là ác khẩu. Cũng có trường hợp nói nặng lời thành ác khẩu, khi đó sẽ gây tổn thương lớn đến người nghe, nhất là các em nhỏ. Ví dụ có người giận con, nhất thời không kìm được lớn tiếng mắng “mày chết đi”,....
Đọc Tiếp

Chỉ Nên Giải Hận Không Nên Ôm Hận Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm | Dịch Giả : Khuyết Danh
11/2/2023 | Xem 61
Hai chữ “Oán trách” có mặt trong khắp mọi ngõ ngách xã hội, từ quan hệ gia đình bè bạn đến hầu hết các mối quan hệ xã hội. Có thể nói đây là hiện tượng phổ biến. Dù thân thiết như vợ chồng, cha mẹ, con cái cũng khó tránh được hai chữ “trách cứ” nhau. Ví dụ khi mẹ thấy con cái không vâng lời, có thể nói với con trước mặt chồng: “Con cái gì mà chẳng biết nghe lời gì cả, tính tình xấu xa dạy thế nào vẫn chứng nào tật nấy, bố mày chịu khó mà kèm nó cho tốt”. Đấy quả thực là những câu nói khiến người nghe khó chịu.
Đọc Tiếp

Nó Lời Chân Thật Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm | Dịch Giả : Khuyết Danh
11/2/2023 | Xem 61
Có người nói chúng ta đang sống trong thời đại “làm việc công cộng” nên thời gian tiếp xúc với mọi người ngắn ngủi chứ không còn như trong xã hội truyền thống, có nhiều thời gian tìm hiểu mọi người xung quanh, thế nên việc “tự quảng cáo bản thân” là điều cần thiết.
Đọc Tiếp

Biết Lắng Nghe Và Chân Thành Trong Giao Tiếp Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm | Dịch Giả : Khuyết Danh
11/2/2023 | Xem 44
Xã hội nói chung chỉ xã hội loài người, muốn có xã hội loài người ắt phải có con người xã hội. Mối quan hệ khăng khít kia ngầm chỉ: sẽ không có con người tồn tại ngoài xã hội, trừ phi người đó muốn cắt đứt mọi mối quan hệ với con người, nếu không bất kì ai cũng phải giao tiếp. Giao tiếp đóng vai trò quan trọng của hoạt động loài người, tuy nhiên trong quá trình giao tiếp, có một xu hướng chung là ai cũng tìm những đối tượng phù hợp với mình. Ai cũng cho rằng “dù mình không kết bạn với người đó, không nói chuyện với người kia vẫn có bạn bè, vẫn sống tốt.” Từ đó họ phân biệt: “Đây là bạn tôi,....
Đọc Tiếp

Nói Lời Chân Thật Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm | Dịch Giả : Khuyết Danh
11/2/2023 | Xem 51
Có người nói chúng ta đang sống trong thời đại “làm việc công cộng” nên thời gian tiếp xúc với mọi người ngắn ngủi chứ không còn như trong xã hội truyền thống, có nhiều thời gian tìm hiểu mọi người xung quanh, thế nên việc “tự quảng cáo bản thân” là điều cần thiết.
Đọc Tiếp

Kiên Tịnh Tín Bồ Tát Hỏi Phật Làm Sao Phát Khởi Tín Tâm Đại Lão Hòa Thượng Thích Mộng Tham | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
10/30/2023 | Xem 62
Trong thuở ngũ trược ác thế, Tượng Pháp đã hết, tiến vào thời đại Mạt Pháp, hãy còn có những kẻ thiện căn ít ỏi, tức là các đạo hữu có thiện căn, phải nên dùng phương tiện như thế nào để giáo hóa, hướng dẫn họ. Ngài mong thỉnh đức Phật thuyết pháp, cũng là thỉnh Phật hãy nói cho mọi người, khiến cho họ sanh tín tâm, có thể khiến cho họ tín tâm kiên định, chẳng có suy bại, ưu não. Vì các chúng sanh ấy trong lúc đó, gặp phải thuở ác thế trong thời Mạt Pháp, chướng ngại quá nhiều. Do có lắm chướng ngại, dẫu họ phát khởi thiện tâm, họ không chịu nổi vùi dập, sẽ lui sụt thiện tâm.
Đọc Tiếp

Văn Thù Bồ Tát Giáo Hóa Đồ Tể Giết Heo | Dịch Giả : Khuyết Danh
10/30/2023 | Xem 54
Có một lần nọ, Văn Thù Bồ Tát thị hiện thân người, đi qua nhà của một  tên đồ tễ, nhìn thấy có đến mấy người đang dự tính bắt giữ một con heo, chuẩn bị đem nó đi giết thịt. Con heo đó phóng chạy bạt mạng khắp nơi, chẳng dễ gì bị trói buộc. Bồ Tát Văn Thù bèn nói với các đồ tễ rằng : “ hà tất phải dùng nhiều người như thế ? Tôi giết heo, một người thì đủ rồi ”. Sau khi tên đồ tễ nghe xong, vì để tiết kiệm tiền nhân công, lập tức tuyển dụng ông ta, và bảo ông ta đến vào ngày thứ 2.
Đọc Tiếp

Tín Tâm Hạnh Cư Sĩ Bành Tế Thanh | Dịch Giả :Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
10/30/2023 | Xem 51
Trong năm thứ Hành môn, thứ nhứt là Tín tâm hạnh. Kinh nói: "Niềm tin là bước đầu vào đạo, là mẹ các công đức". Thể nên đức tin là chánh nhân của tất cả hạnh. Cho đến khi tròn mãn quả Bồ đề, cũng chỉ hoàn thành tín căn ấy mà thôi. Như mụt măng non khi thành cây tre cao vút, trước sau cũng chỉ là một gốc. Các Bồ tát mới phát tâm, không vị nào chẳng nương nơi sức tin mà được thành tựu. Trong Liên tông, lòng tin lại là cội gốc. Vậy phải tin như thế nào?
Đọc Tiếp

Con Đường Bồ Đề Ni Sư Hải Triều Âm
10/22/2023 | Xem 45
Nhờ chép cuốn Lăng Nghiêm Thầy mới nhận ra con đường Bồ-đề tròn 60 ngôi vị, mà Thầy trò chúng ta vẫn chưa vào được lớp mẫu giáo, huống chi nói gì ngấp nghé lấy một ngôi. Mịt mù trong cát bụi trần lao, đã gọi là phàm phu thì hẳn y báo chỉ toàn là chướng phá. Cho nên lời phát nguyện gặp thiện tri thức chỉ dạy tu hành, thật là cần thiết. Theo mẫu trong Bồ-tát giới, chúng ta phải tâm tâm niệm niệm nguyện này. Nguyện này sẽ đưa chúng ta về cõi Phật, được gần Phật và Bồ-tát. Sáu mươi ngôi vị, Thầy đang y Hoa Nghiêm tìm ý nghĩa. Cầu Tam-bảo gia hộ cho Thầy sáng suốt nhận được rõ ràng. Hiểu được, thấy....
Đọc Tiếp

Một Môn Thâm Nhập Trường Kỳ Huân Tu Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Dịch Giả : Khuyết Danh
10/22/2023 | Xem 83
Một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu”. Không có nền tảng này, bạn muốn không bị những tà tri, tà kiến, tà hạnh của xã hội này mê hoặc thì e rằng không có người nào làm được, trừ khi bạn là Phật Bồ Tát tái sanh; nếu bạn không phải là người tái sanh, bạn không thể nào thoát khỏi bàn tay của ma, bạn chắc chắn sẽ đọa vào ma đạo. Do đó, giáo học là phương tiện cứu độ tất cả chúng sanh tốt nhất.
Đọc Tiếp

Dưới Mái Chùa Hoang | Dịch Giả :Hòa Thượng Thích Quảng Độ
10/5/2023 | Xem 107
Cạnh con đường mòn, ven sườn núi tại Ngọc Nam, có một ngôi chùa nhỏ hoang vắng, nằm im lìm giữa một nơi hẻo lánh và quạnh quẽ. Mùa xuân năm ấy, giặc dã và trộm cướp nổi lên, dân chúng miền phụ cận đã chạy tản mác đi nơi khác, vị trụ trì trong chùa cũng bỏ trốn, chỉ để một mình ông già “tứ cố vô thân”ở lại đèn hương sớm tối. Hết xuân sang hạ, khí trời trở nên mát mẻ, tối hôm ấy, như thường lệ, ông già dọn dẹp các nơi xong, đang định vào căn phòng nhỏ phía sau Phật điện nghỉ ngơi, bỗng nghe có tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên ở phía ngoài, ông đi ra mở cửa thì thấy một vị sư áo quần lam lũ, râu....
Đọc Tiếp

Sát Sinh Hòa Thượng Thích Quảng Độ
10/5/2023 | Xem 103
Sát sinh, Phạn: Pràịàtipàta hoặc Pràịàtighàta. Cũng gọi Đoạn nhân mệnh học xứ, Sát nhân giới,Sát giới. Giới cấm giết hại người và súc vật, là 1 trong 4 tội Ba la di, 1 trong 10 trọng cấm, 1 trong 5 giới, 1 trong 8 giới, 1 trong 10 giới.Phàm chính tay mình giết người, hoặc sai bảo người khác, hoặc cầm dao trao cho người rồi khuyên họ tự sát, đều phạm tội Ba la di (tội nặng nhất). Theo luật Tứ phần quyển 2, đức Phật ở thành Tì xá li nói pháp Quán bất tịnh, các vị Tỳ khưu vì nhàm chán thân mệnh nên nhờ 1 người tên là Vật lực già nan đề đến giết mình dùm. Đức Phật sau khi biết được việc ấy liền....
Đọc Tiếp

Vừa Niệm Phật Vừa Tăng Trưởng Ái Căn Sanh Tử Pháp Sư Thích Tự Liễu | Dịch Giả : Khuyết Danh
10/5/2023 | Xem 129
Ấn Tổ khẳng định: “Phàm là kẻ tu Tịnh nghiệp, phải lấy quyết chí cầu sanh Tây Phương làm mục đích chính”. Xin hỏi, quý vị đã hạ quyết tâm cầu vãng sanh hay chưa? Nếu bây giờ xin hỏi đại chúng: “Quý vị có muốn vãng sanh hay không?” Mọi người sẽ đồng thanh trả lời: “Muốn vãng sanh”. Nhưng quan sát cặn kẽ, phần đông chúng ta đều “miệng niệm Di Đà, tâm luyến Ta bà”. Một mặt thì muốn đến Cực Lạc thế giới; mặt khác, chuyện này ở Ta bà này còn chưa buông bỏ được, chuyện kia cũng buông không nổi! Vậy thì không thể nào vãng sanh được! Đó chẳng phải là hạ quyết tâm cầu vãng sanh. Thật sự hạ....
Đọc Tiếp

Phải Dùng Quyết Chí Cầu Sanh Tây Phương Làm Mục Đích Chính Pháp Sư Thích Tự Liễu | Dịch Giả : Khuyết Danh
10/4/2023 | Xem 125
Phàm những kẻ tu Tịnh nghiệp phải dùng ‘quyết chí cầu sanh Tây Phương’ làm mục đích chính”. Niệm Phật duy chỉ cầu vãng sanh! Con đường này đi đúng rồi, các thứ khác đều không mong cầu. Không phải lão hòa thượng Hải Hiền đã nói rồi hay sao? “Những thứ cảm ứng, lạ kỳ đều chẳng mong cầu, những gì tự nhiên mới tốt”. Công phu thành phiến cũng chẳng mong cầu. Công phu thành phiến là tự nhiên thành tựu, chẳng phải do cầu mà đạt được. Lão nhân gia nói: “Niệm Phật niệm đến một lúc nhất định nào đó, bất kỳ lúc nào cũng đang niệm Phật”. Đó không phải là công phu thành phiến hay sao? Công phu thành phiến....
Đọc Tiếp

Tín Tâm Đối Với Với Pháp Môn Niệm Phật Không Kiên Cố Pháp Sư Thích Tự Liễu | Dịch Giả : Khuyết Danh
10/4/2023 | Xem 89
Đúng ra, phải nói là tín tâm nguyên thủy của chúng ta đối với Tịnh độ vốn chẳng kiên cố. Chẳng phải là người khác muốn lay động chúng ta, mà là tín tâm của chúng ta đối với A Di Đà Phật quá mỏng manh! Do vậy, gió thổi nhẹ bèn lung lay, gió thổi mạnh, bèn ngả rạp xuống. Chư vị có nhớ hay không, trong Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú tập một trăm lẻ ba, sư phụ thượng nhân đã có nói: “Chúng ta ở đây học Giới Luật, Giới Luật thuộc trong phạm vi của câu Phật hiệu, chẳng ở ngoài câu Phật hiệu”.
Đọc Tiếp

Phước Huệ Song Tu Thiện Phúc
10/3/2023 | Xem 101
Trong tu tập theo Phật giáo, pháp môn thì có nhiều, nhưng cách tu chỉ có hai: Tu phước và tu huệ. Tu phước bao gồm những cách thực hành khác nhau cho Phật tử, như thực hành bố thí, in kinh ấn tống, xây chùa dựng tháp, trì trai giữ giới, vân vân. Phước là do quả báo thiện nghiệp mà có. Phước đức bao gồm tài sản và hạnh phước của cõi nhân thiên, nên chỉ là tạm bợ và vẫn chịu luân hồi sanh tử. Phước báo tưởng thưởng, như được tái sanh vào cõi trời hay người. Phước đức là kết quả của những việc làm thiện lành tự nguyện, còn có nghĩa là phước điền,
Đọc Tiếp

Sự Khác Biệt Giữa Phước Đức Và Công Đức Thiện Phúc
10/3/2023 | Xem 88
Phước đức là cái mà chúng ta làm lợi ích cho người, trong khi công đức là cái mà chúng ta tu tập để cải thiện tự thân như giảm thiểu tham sân si. Hai thứ phước đức và công đức phải được tu tập cùng một lúc. Hai từ nầy thỉnh thoảng được dùng lẫn lộn. Tuy nhiên, có sự khác biệt đáng kể. Phước đức bao gồm tài vật của cõi nhân thiên, nên chỉ tạm bợ và còn trong vòng luân hồi sanh tử. Trái lại, công đức siêu việt khỏi luân hồi sanh tử để dẫn đến Phật quả. Cùng một hành động có thể dẫn đến hoặc phước đức, hoặc công đức. Nếu chúng ta bố thí với ý định được phước báu nhân thiên thì chúng ta gặt được....
Đọc Tiếp

Phước Đức Công Đức Theo Quan Điểm Phật Giáo Thiện Phúc
10/3/2023 | Xem 92
Công đức là thực hành cái gì thiện lành như giảm thiểu tham, sân, si. Công đức là hạnh tự cải thiện mình, vượt thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử  để đi đến Phật quả. Sức mạnh làm những việc công đức, giúp vượt qua bờ sanh tử và đạt đến quả vị Phật. Phước đức được thành lập bằng cách giúp đở người khác, trong khi công đức nhờ vào tu tập để tự cải thiện mình và làm giảm thiểu những ham muốn, giận hờn, si mê. Cả phước đức và công đức phải được tu tập song hành. Hai từ nầy thỉnh thoảng được dùng lẫn lộn. Tuy nhiên, sự khác biệt chính yếu là phước đức mang lại hạnh phúc, giàu sang, thông thái, vân....
Đọc Tiếp

Cương Lãnh Của Sự Tu Hành Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng
9/29/2023 | Xem 138
 Pháp tướng tông thì nói "chuyển thức thành trí", Pháp tánh tông thì nói "minh tâm kiến tánh", còn Tịnh độ tông thì nói "nhất tâm bất loạn", tất cả đều là những nguyên tắc tu tập đưa đến trạng thái giác ngộ cao nhất. Nếu muốn đạt được mục tiêu này một cách viên mãn thì phải phá trừ hai thứ chấp. Chấp ngã là nguồn gốc của luân hồi trong lục đạo; chấp pháp là duyên khởi cho sự hình thành mười pháp giới. Do đó, hai thứ chấp ngã và chấp pháp được phá trừ rồi, thì không những được siêu thoát sáu nẻo luân hồi, mà còn vượt thoát khỏi mười pháp giới. Đây mới gọi là thể nhập vào nhất chân pháp giới.....
Đọc Tiếp

Nhân Qủa Thông Ba Đời Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng
9/29/2023 | Xem 111
Trong kinh điển chúng ta thấy đức Phật diễn tả cảnh sống của chúng sanh trong mười pháp giới, lục đạo rất rõ ràng. Ngài còn cho biết mối quan hệ nhân quả của những chúng sanh ấy rất minh bạch. Trong các sách vở của người xưa, đặc biệt bộ luật ký, cũng có ghi lại mấy mẫu chuyện nhỏ về nhân quả báo ứng rất rõ ràng. Hơn nữa, ngay cuộc sống hiện tại, chúng ta cũng chứng kiến không biết bao nhiêu sự thật nhân quả báo ứng, bản thân tôi cũng đã từng mắt thấy, tai nghe, đích thực là nhân duyên báo ứng một sợi lông, mảy bụi không thể sai được. Tuyệt đối đừng nhìn thấy một vài người làm việc tốt mà....
Đọc Tiếp

Pháp Âm Mầu Nhiệm Thượng Tọa Thích Phổ Huân
9/29/2023 | Xem 127
Thật là nhiệm mầu sự kiện lưu truyền pháp âm của đức Phật. Ngày nay chúng ta được duyên đọc xem kinh điển giải thoát, đâu ngờ rằng đó là một thắng duyên không thể tưởng tượng được. Nhân mùa An Cư Kiết Ðông năm nay (2004), trong bài giảng của quý Thầy chúng tôi lại càng thấm thía ý nghĩa đại duyên của sự kiện lưu truyền kinh điển. Chúng tôi xin được chia xẻ niềm sung sướng, cảm khái về nhân duyên được làm người mà nghe, hiểu được phần nào sự mầu nhiệm kỳ đặc, khi kinh điển giải thoát xuất hiện sau thời gian đức Thế Tôn nhập diệt, nhất là việc truyền bá bộ kinh Lăng Nghiêm.
Đọc Tiếp

Bốn Duyên Thù Thắng Giúp Người Học Phật Phát Tâm Bồ Đề Thượng Tọa Thích Phổ Huân
9/29/2023 | Xem 138
Bồ Tát Thế Thân[1] bậc luận sư Thánh giả vừa là đại trí thức Phật học, vừa là hành giả đắc đạo; Ngài đã thuyết minh triển khai chánh pháp của Thế Tôn, bằng những lời dạy liễu đạo vô cùng trong sáng, khiến vô số hàng học Phật thế hệ sau, từ hơn ngàn năm nay vẫn nhờ đó phát tâm thực hành chánh đạo. Sau đây chúng ta thử lấy bốn duyên phát tâm giúp người phát tâm Bồ Đề trong phẩm “Luận về sự phát tâm” của Ngài để suy niệm về việc học Phật thời nay: Một là, tư duy về chư Phật, mà phát tâm Bồ Đề. Hai là, quán thân quá hoạn (thân tội khổ) mà phát tâm Bồ Đề Ba là, thương xót (từ mẫn) tất cả chúng....
Đọc Tiếp

Nghèo Giàu Cơ Hội Như Nhau Thượng Tọa Thích Phổ Huân
9/29/2023 | Xem 129
Toàn dân số trên địa cầu có hơn sáu tỷ (6,000,000,000) người, con số cũng thật khủng khiếp; nếu như số người sáu tỷ này tập trung sống một nơi, một đất nước, thì sự khủng khiếp lại khủng khiếp hơn! Cũng may thế giới có gần hai trăm quốc gia, nên người người tự động tách ra tìm sống; rồi cũng tạm quân bình cán cân, tránh được nạn diệt chủng một khi thiên tai địa chấn phát động xảy ra một nơi. Việc lợi nữa, là nhân họa chiến tranh chẳng thể xảy ra hàng loạt chết đi, chẳng hạn như chiến tranh thế giới thứ hai, nếu không dân tộc Do Thái đã bị Hitler diệt chủng rồi.
Đọc Tiếp

Đức Phật Hãy Còn Đây Thượng Tọa Thích Phổ Huân
9/29/2023 | Xem 107
Thời điểm đức Phật vào Niết Bàn tại Câu Thi Na (Kushinaga) rừng Sa La Song Thọ, một số đệ tử Ngài vô cùng thương tiếc muốn tịch diệt theo; thậm chí có một vài đệ tử không nở chứng kiến tình cảnh đó, đành thất lễ ra đi trước. Ngược lại cũng có một ít đệ tử vì không uống được giáo pháp giải thoát, nên cảm thấy vui hơn là buồn, bởi rồi sẽ không còn ai khiển trách nữa.
Đọc Tiếp

Khi Niệm Phật Không Vọng Niệm Là Công Đức Xen Lẫn Vọng Niệm Là Phước Đức Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Dịch Giả : Khuyết Danh
9/28/2023 | Xem 110
Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, ngoài Cõi Thường Tịch Quang Tịnh ra, ba cõi khác đều là niệm niệm bất khả đắc. Vì sao Cõi Thường Tịch Quang là ngoại lệ? Thường Tịch Quang không có niệm, nên Thường Tịch Quang là thật, vĩnh hằng. Nó không sanh không diệt, không có niệm. Điều này không thể không biết. Có niệm và vô niệm, chúng ta nhất định phải hiểu rõ ràng, minh bạch. Ý niệm quá vi tế. Trong Kinh Điển đại thừa nói, người như thế nào mới biết được ý niệm này, phát hiện được ý niệm này? Đức Phật nói Bát Địa Bồ Tát. Nói cách khác, trước Thất Địa đều không biết được ý niệm này, phàm phu....
Đọc Tiếp

Công Đức Mới Có Thể Liễu Sanh Thoát Tử Phước Đức Thì Không Được Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Dịch Giả : Khuyết Danh
9/28/2023 | Xem 90
Công đức mới có thể liễu sanh thoát tử, phước đức thì không được. Công đức có thể giúp ta được định, nghĩa là an trú. Bất luận làm gì, ví dụ như ta phát tâm chuyên tu một bộ Kinh trong mười năm, đây là định. Nếu không có định lực sẽ không làm được. Niệm Phật có người năm ba liền được vãng sanh, đó là nhờ định lực. Không có định lực khi niệm Phật sẽ suy nghĩ lung tung, những chuyện vướng mắc trong lòng quá nhiều. Đó là chướng ngại nghiêm trọng mà ta chưa buông bỏ được. Thật sự buông bỏ là vạn sự tuỳ duyên. Có thì rất tốt, không có cũng tốt, không để trong lòng.
Đọc Tiếp

Tổng Quan Và Ý Nghĩa Của Công Đức Thiện Phúc
9/27/2023 | Xem 104
Công đức là thực hành cái gì thiện lành như giảm thiểu tham, sân, si. Công đức là hạnh tự cải thiện mình, vượt thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử  để đi đến Phật quả. Theo Kinh Tạp A Hàm, Đức Phật đã đề cập về mười một phẩm hạnh đem lại tình trạng an lành cho người nữ trong thế giới nầy và trong cảnh giới kế tiếp. Công đức là phẩm chất tốt trong chúng ta bảo đảm những ơn phước sắp đến, cả vật chất lẫn tinh thần. Không cần khó khăn lắm người ta cũng nhìn thấy ngay rằng ước ao công đức, tạo công đức, tàng chứa công đức, hay thu thập công đức, dù xứng đáng thế nào chăng nữa vẫn ẩn tàng một mức....
Đọc Tiếp

Tổng Quan Về Phước Đức Thiện Phúc
9/27/2023 | Xem 94
Phước đức là những cách thực hành khác nhau cho Phật tử, như thực hành bố thí, in kinh ấn tống, xây chùa dựng tháp, trì trai giữ giới, vân vân. Tuy nhiên, tâm không định tĩnh, không chuyên chú thực tập một pháp môn nhứt định thì khó mà đạt được nhất tâm. Do đó khó mà vãng sanh Cực Lạc. Người Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng “Phước phải từ nơi chính mình mà cầu. Nếu mình biết tu phước thì có phước, nếu biết tu huệ thì có huệ. Tuy nhiên, phước huệ song tu thì vẫn tốt hơn. Tu phước là phải hướng về bên trong mà tu, tu nơi chính mình. Nếu mình làm việc thiện là mình có phước. Ngược lại, nếu....
Đọc Tiếp

Ba Pháp Ấn | Dịch Giả : Thích Viên Duy
9/27/2023 | Xem 108
‘‘Pháp Ấn’’ tức ấn chứng, dấu hiệu tiêu biểu, nhận định, đánh giá mọi tiêu chuẩn căn bản của tất cả hiện tượng. Tất cả những sự phân biệt nội ngoại, chân ngụy, chánh tà đều dựa vào ‘‘Pháp Ấn’’ để ấn định những sự phân biệt đó có chính xác hay không. Như những công văn của thế gian, người ta đều lấy dấu ấn để làm nơi tín nhiệm. Trong Phật Giáo, Đức Phật mang giáo nghĩa căn bản của pháp Tứ Đế và Thập Nhị Nhân Duyên tóm tắt gom lại thành 3 câu nói, tức ‘‘chư hành vô thường’’, ‘‘chư pháp vô ngã’’, ‘‘Niết Bàn tịch tĩnh’’, được gọi là ‘‘Tam Pháp Ấn’’. Ba câu nói này là dấu hiệu tiêu biểu để phân....
Đọc Tiếp

Đầu Tiên   Trở Lại  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  Kế Tiếp   Cuối Cùng
Page 1 of 40
Bận nhưng không bừa bãi, mệt nhưng không nhọc nhằn.  Bận mà vui, mệt nhưng hoan hỷ.  Bận không sao, đừng phiền não là được.
Thích Thánh Nghiêm