Tác Giả

Sa Môn Thích Tịnh Lạc


Chỗ Nào Cũng Niệm Phật Được,

Không luận chỗ sạch hay chăng, hoặc chỗ vắng vẻ hay chỗ chộn rộn, chỗ vừa dạ hoặc nơi thất ý, chỉ “Hồi quang phản chiếu” và suy nghĩ: những cảnh thế.... Xem Tiếp

Niệm Phật Nên Gìn Khẩu Nghiệp,

Ðã dùng miệng này niệm Phật, phàm tất cả những việc SÁT, ÐẠO, DÂM, VỌNG không nên buông lời nói càng, nói quấy. Một khi nói lỡ, nên tự nghĩ rằng:.... Xem Tiếp

Niệm Phật Nên Giữ Ý Căn,

Ðã đem tâm này niệm Phật, phàm tất cả việc tạp thiện, tạp ác đều không nên nhớ, tức hàng ngày chỉ nên làm mọi việc với ý niệm vạn bất đắc dĩ, xong rồi.... Xem Tiếp

Niệm Phật Phải Chỉnh Thân Nghiệp,

Ðã đem thân này niệm Phật, thời trong mọi lúc cũng như trong mọi cử chỉ: đi, đứng, ngồi, nằm, thân cần phải đoan chánh thì tâm mới được thanh tịnh..... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

48 Pháp Niệm Phật

Ðã đem tâm này niệm Phật, phàm tất cả việc tạp thiện, tạp ác 1 đều không nên nhớ, tức hàng ngày chỉ.... Xem Tiếp