Tác Giả

Thượng Tọa Thích Hạnh Bình


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Giảng Giải Kinh Bảo Tích

“Kinh Đại Bảo Tích” số lượng 120 quyển, do ngài Bồ-đề Lưu-chi bắt đầu biên dịch vào đời Đường năm.... Xem Tiếp

Học Phật Nên Biết

Tông chỉ học Phật là tìm cầu con đường giải thoát. Con đường này được đặt trên nền tảng Nhơn Thiên.... Xem Tiếp

Phật Giáo Và Cuộc Sống

“Y cứ Phật giáo nhân thừa, trước hết phải hoàn thành tính thiện của con người, gìn giữ nghiệp báo.... Xem Tiếp