Tác Giả

Cư Sĩ Chân Hiền Tâm


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Đại Thừa Khởi Tín Luận

Phần NHÂN DUYÊN, là nêu bày nguyên nhân khiến Tổ làm ra bộ luận. Pháp thế gian là pháp duyên khởi,.... Xem Tiếp