Tác Giả

Đại Sư Châu Hoằng


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Sa Di Luật Giải Trọn Bộ 2 Quyển

Yếu lược đây chính ngài Vân Thê Đại Sư rút ra trong kinh Sa Di Thập Giới và các kinh khác, nghĩa rất.... Xem Tiếp

Tập Vãng Sanh

Đức Thế Tôn vừa thành Chính giác, Ngài liền nói pháp Phật thừa[2] cho tất cả chúng hữu tình nghe..... Xem Tiếp