Tác Giả

Cư Sĩ Nguyễn Xuân Chiến


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Niệm Phật Kiếm

- Thưa mẹ, đạo của các bậc Bồ Tát đại sĩ là giác ngộ tâm linh cho chúng sinh và phải quên đi bản.... Xem Tiếp