Người Mới Phát Tâm Học Phật
Người Mới Phát Tâm Học Phật
Tịnh Độ Quyết Nghi Luận
Ấn Quang Đại Sư khai thị Cư Sĩ Trần Tích Châu
Pháp môn Tịnh Độ trùm khắp cả ba căn gồm thâu hàng lợi độn
Giảng niệm Phật ăn chay là căn bản để hộ quốc tức tai
Thơ Gởi Nữ Sĩ Từ Phước Hiền
Thơ Khuyên Dạy Một Vị Tỳ Kheo Ni
Thư Răn Nhắc Những Người Mới Phát Tâm Học Phật Ở Quê Tôi
Trả Lời Thư Cư Sĩ Châu Mạnh Do Hỏi Về Bốn Câu “Sắc Bất Dị Không” Trong Tâm Kinh
Thư Trả Lời Pháp Sư Hằng Tàm Thư Thứ Nhất
Thư Trả Lời Pháp Sư Hằng Tàm Thư Thứ Hai
Thơ Đáp Cư Sĩ Châu Tụng Nghiêu
Thơ Đáp Một Cư Sĩ Ở Vĩnh Gia
Thơ Đáp Cư Sĩ Trạch Phạm
Thơ Gởi Cư Sĩ Vệ Cẩm Châu
Thơ Đáp Cư Sĩ Uông Võ Mộc
Thơ Đáp Cư Sĩ Trương Vân Lôi
Thơ Đáp Cư Sĩ Phạm Cổ Nông
Thơ Đáp Cư Sĩ Ngô Hi Chân
Thơ Đáp Nhạc Tiên Kiều
Thơ Đáp Cư Sĩ Phật Điển
Thơ Đáp Cư Sĩ Tạ Thành Minh
Thơ Đáp Cư Sĩ Trần Huệ Siêu
Thơ Đáp Cư Sĩ Châu Mạnh Do
Thơ Đáp Cư Sĩ Hoàng Tụng Bình
Thơ Đáp Cư Sĩ Lâm Giới Sanh
Thơ Đáp Một Cư Sĩ Ở Dõng Giang
Thơ Đáp Cư Sĩ Mã Khế Tây
Thơ Gởi Cư Sĩ Tạ Dung Thoát
Giảng về tội đại vọng ngữ và những sự như đại hiếu trong nhà Phật
Giảng Tam Quy Ngũ Giới Thập Thiện và các nghĩa lý trọng yếu dành cho người niệm Phật
Thơ Đáp Cư Sĩ Bộc Đại Phàm
Thơ Đáp Cư Sĩ Cừu Bội Khanh
Thơ Đáp Cư Sĩ Cao Thiệu Lân
Thơ Đáp Cư Sĩ Châu Trí Mậu
Bàn về nhân quả báo ứng và sự giáo dục trong gia đình
Thiền Tịnh Quyết Nghi
Trần thuật nguyên lý nhân quả và nêu những sự thực để chứng minh
Giảng về nhân quả lớn lao để thành Phật và giải thích đại lược những nghĩa lý trọng yếu của Tứ Liệu Giản
Giải thích sơ lược về giáo nghĩa Lục Tức của tông Thiên Thai kiêm giảng về ăn chay phóng sanh
Dùng Chân Đế và Tục Đế Để Phá Trừ Kiến Chấp và Trần Thuật Những Chuyện Linh Cảm Gần Đây
No Record Found
Bồ Tát bảo: “Ông nay mắc bịnh vẫn còn chưa chết thì nên dứt mọi buộc ràng, an tâm đoan tọa, niệm thân vô thường, niệm thế vô thường. Tất cả vọng duyên buông bỏ xuống hết, từ từ niệm một câu A Di Ðà Phật, tự nhiên lục trần chẳng sanh, nhất tâm thanh tịnh thì chẳng những lành được căn bịnh trong đời này mà căn bịnh sanh tử cũng nhờ đó được dứt khỏi.
Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát