Tác Giả

Hòa Thượng Thích Viên Giác


Do Vô Minh mà bị trôi dạt trong ba cõi sanh tử,

- Ðiều giác ngộ thứ năm nói đến sự quan trọng của trí tuệ trong vấn đề tu tập và trong công cuộc hóa độ chúng sanh. Trí tuệ cũng là khả năng quán.... Xem Tiếp

Ham Muốn Nhiều Thì Đau Khổ Nhiều,

Ðiều giác ngộ thứ hai nói về nguồn gốc đau khổ là do tham dục. Tham nhiều thì khổ nhiều, người ít tham dục thì không bôn ba tìm kiếm, không tạo nghiệp.... Xem Tiếp

Lửa Sanh Tử Bừng Cháy Làm Chúng Sanh Thọ Khổ,

Ðiều thứ tám là điều giác ngộ sau cùng của Kinh Tám Ðiều Giác Ngộ của Bậc Ðại Nhân. Ðiều giác ngộ này là đỉnh cao của Bồ Tát hạnh, hay nói cách khác.... Xem Tiếp

Lười Biếng Sẽ Đưa Đến Sa Đọa,

Ba điều đầu của tám điều giác ngộ trang bị cho hành giả khả năng nhận thức về bản chất thế giới (điều1), chỉ cho hành giả thấy rõ nguồn gốc của đau.... Xem Tiếp

Ngũ dục là nguyên nhân gây ra tội lỗi,

Ðiều thứ bảy giác ngộ về sự nguy hiểm của các dục lạc thế gian mà người cư sĩ đang sống ở trong đó; sự nguy hiểm ấy có hai mặt là phát sinh hành vi.... Xem Tiếp

Sự Nghèo Khổ Sinh Ra Oán Hận,

Ðiều giác ngộ thứ sáu nói về công hạnh bố thí của người tu Bồ tát hạnh. Bài nầy có hai ý. 1. Hiểu rõ cái vòng lẩn quẩn của người nghèo khó: Do nghèo.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải

Kinh Bát Ðại Nhân Giác do Ngài An Thế Cao dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán vào thời Hậu Hán đời vua Hán.... Xem Tiếp

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thông Nghĩa

Ngài Hám Sơn Thích Đức Thanh sinh ngày 5 tháng 11 năm 1546, mất năm 1623. Quê hương ngài ở Huyện.... Xem Tiếp

Kinh Lương Hoàng Sám

Phàm là người sanh trong cõi Dục này, trừ các bậc đã hoàn toàn giác ngộ, thì không một ai tránh khỏi.... Xem Tiếp