Tác Giả

Hòa Thượng Thích Diệu Liên


Ba Nghiệp Tương Ưng Công Phu Thành Tựu,

Công phu niệm Phật không phải một ngày, hai ngày mà có thể thành tựu. Làm sao cho nhanh chóng? Nếu ngày nay dụng công không tốt, thì ngày sau lại dụng.... Xem Tiếp

Bối Trần Hợp Giác Hướng Phật Đạo,

Chúng ta niệm Phật cứu cánh là niệm cái gì? Cái được gọi là “tâm tức Phật, Phật tức tâm”, tâm chúng ta niệm Phật A Di Ðà Phật, A Di Ðà Phật chính là.... Xem Tiếp

Chấp Trì Thánh Hiệu Có Thể Đạt Được Nhất Tâm Hay Không,

Có người hỏi: “Chấp trì Thánh hiệu có thể đạt được nhất tâm hay không? Niệm Phật có chắc chắn được vãng sinh hay không?”. Trong Kinh A Di Đà yếu giải.... Xem Tiếp

Chỉ Y Theo Niệm Phật Độ Sinh Tử,

Ấn Quang Ðại sư có nói: “Ðời mạt pháp chỉ có chấp trì danh, niệm A Di Ðà Phật mới có thể giải thoát. Tu hành các pháp môn khác khó mà được giải thoát”.... Xem Tiếp

Chuyển Tâm Phàm Phu Thành Tâm Phật,

Chư vị về đây đả thất, cần phải khéo dụng hoàn cảnh thanh tịnh mà tinh tấn dụng công niệm Phật, không nên như người thế tục quanh năm suốt tháng chỉ.... Xem Tiếp

Có Chí Thành Tức Có Thể Nhất Tâm,

Một câu Thánh hiệu chỉ cần bạn chấp trì không gián đoạn. Tán loạn mặc cho tán loạn, cái tột cùng là tự nhiên có thể đạt đến nhất tâm bất loạn. Nếu bạn.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 5 6 7 8 »»»

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Bảy Ngày Khai Thị Phật Thất

Chư vị về chùa Linh Nham tu Phật thất, ngày nay chỉ là ngày đầu tiên của khóa tu. Chư vị biết niệm.... Xem Tiếp

Diệu Liên Đại Sư Khai Thị Tập 1

Thánh Hiệu Phật, Bồ Tát tức là loại thuốc giải độc. Trong lòng có ba độc: Phiền não tham sân si, chỉ.... Xem Tiếp

Diệu Liên Đại Sư Khai Thị Tập 2

Chỗ khổ não của chúng sanh vô phước, vô huệ, đây mới là nghèo hèn thực sự. Chỉ cần gắng công Niệm.... Xem Tiếp