Tác Giả

Sa Môn Thích Bửu Hà


Nếu Chúng Sinh Không Tận Thì Thế Gian Lại Phải Rơi Vào Vô Biên,

Hỏi: Nếu chúng sinh không tận thì thế gian lại phải rơi vào vô biên. Vì vô biên, nên Phật thật không thể độ tất cả chúng sinh sao? Đáp: Thế gian.... Xem Tiếp

Nói Độ Và Không Độ Đều Rơi Vào Biên Kiến Vậy Thì Vì Sao Chỉ Nói Trí Độ Tất Cả Chúng Sinh,

Hỏi: Nói độ và không độ đều rơi vào biên kiến, vậy thì vì sao chỉ nói trí độ tất cả chúng sinh là Đại thừa quảng trí mà không nói là không độ chúng.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Lược Luận Về Nghĩa An Lạc Tịnh Độ

Kinh ghi: “Đức Phật A-di-đà khi còn tu đạo bồ-tát, làm một vị tì-kheo tên là Pháp Tạng.Ngài đã thỉnh.... Xem Tiếp