Phật Học Vấn Đáp


Làm sao giải oán, gỡ kết với oan gia?
Hòa Thượng Thích Diệu Liên | Dịch Giả : Linh Nham Tùng Thư | Xem: 478

9/9/2022 9:06:29 AM

Nên biết là từ bao nhiêu kiếp đến nay, người ta đã chịu bao nhiêu khổ sở vì Quý Vị rồi, cho nên kết thành oan gia với Quý Vị. Bởi vậy, công đức tu hành của Quý Vị đều phải hồi hướng cho họ, những công đức này có phần liên quan đến họ thì sẽ có thể giải oán, gỡ kết được.

Có oán mà không giải, Quý Vị tu hành thì họ sẽ đến quấy phá, chẳng phải sẽ khiến con đường phía trước của Quý Vị luôn có trở ngại ư?

Đấy chính là hầm lửa, hố nước đó. Tính mạng của Quý Vị sẽ luôn luôn gặp nguy hiểm. Tu đạo mà muốn thuận lợi, điểm cốt yếu nhất là giải oán, gỡ kết, không thể có thù địch oan gia.


Trích từ:  Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 1 .

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn ĐápNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật