Kệ Tụng Sám Hối Nghiệp Chướng Của Phổ Hiền Bồ Tát
Làm Thế Nào Mới Được Vãng Sanh
Làm Thế Nào Niệm Phật Được Tương Ứng?
Nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật
Hóa giải lòng oán hận sâu nặng
Lợi ích khi niệm Phật
Trích Yếu Sách Văn Sao Chánh Tục Tam Biên Của Đại Sư Ấn Quang Thánh Lượng Thời Dân Quốc
Phật Thuyết Thanh Tịnh Tâm Kinh Giảng Ký
Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương Tập 18
Nắm Lấy Cơ Hội Thành Tựu Đạo Nghiệp
Hoằng Pháp Coi Trọng Phẩm Đức
Sự Quan Trọng Của Hòa
Xây Dựng Đạo Tràng
Thọ Trì Một Câu Kệ Hơn Cả Bố Thí Thất Bảo
Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương Tập 12
Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương Tập 13
Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương Tập 14
Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương Tập 15
Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương Tập 16
Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương Tập 17
Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương Tập 6
Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương Tập 7
Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương Tập 8
Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương Tập 9
Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương Tập 10
Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương Tập 11
Nguyện Thứ Mười Phổ Giai Hồi Hướng
Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương Tập 1
Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương Tập 2
Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương Tập 3
Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương Tập 4
Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương Tập 5
Nguyện Thứ Tư Sám Hối Nghiệp Chướng
Nguyện Thứ Năm Tùy Hỷ Công Đức
Nguyện Thứ Sáu Thỉnh Chuyển Pháp Luân
Nguyện Thứ Bảy Thỉnh Phật Trụ Thế
Nguyện Thứ Tám Thường Tùy Phật Học
Nguyện Thứ Chín Hằng Thuận Chúng Sanh
Đoạn Ác Tu Thiện Trong Đời Sống
Bố Thí Vô Trụ
Ý Nghĩa Biểu Pháp Chân Thật Của Tứ Đại Thiên Vương Trong Nhà Phật
Nguyện Thứ Nhất Lễ Kính Chư Phật
Nguyện Thứ Hai Xưng Tán Như Lai
Nguyện Thứ Ba Rộng Tu Cúng Dường
Tịnh Nghiệp Tam Phước
Người Tại Gia Dễ Thành Tựu Hơn Người Xuất Gia
Khó Gặp Thầy Tốt
Lý Luận Và Sự Thật Của Nhân Quả
Vạn Pháp Là Tướng Tiếp Nối Của Nhân Quả
Làm Thế Nào An Tâm Đoạn Vọng
Y Báo Chuyển Theo Chánh Báo
Nói Về Nhân Quả
Làm Thế Nào Xây Dựng Văn Hóa Đa Nguyên Cùng Tồn Cùng Vinh
Mục Đích Của Việc Tu Học Phật Pháp
Nhập Tri Kiến Phật
Giáo Dục Là Đường Lối Căn Bản Để Giải Quyết Tai Nạn
Thực Hiện Cảnh Giới Hoa Nghiêm
Giải Hạnh Tương Ứng
Tất Cả Pháp Từ Tâm Tưởng Sanh
Làm Thế Nào Tu Hành
Đạo Dưỡng Sanh
Nói Về Bố Thí
Phát Tâm Bồ Đề
Bổn Nguyện Là Gì...?
Chẳng Phát Nguyện Thì Niệm Phật Không Thể Vãng Sanh
Đời Mạt Pháp Tà Sư Nhiều Như Cát Sông Hằng
Làm Thế Nào Để Khế Nhập Cảnh Giới Của Phật?
Uống Nước Nhớ Nguồn Bàn Về Ân Đức
Pháp Môn Tịnh Độ
Tự Hành Hóa Tha
Niệm Phật Đối Trị Vọng Tưởng
Vãng Sanh Tây Phương
Tri Ân Báo Ân
Giữ Chánh Niệm Phục Ma Vương
Duyên Và Sám Hối
Ý Nghĩa Quan Trọng Của Việc Siêu Tiến Siêu Độ
Điều Kiện Để Giác Ngộ
Rộng Mở Tâm Lượng
Pháp Môn Nhị Lực
Niệm Phật Giải Trừ Nghiệp Chướng
Giáo Lý Hạnh Quả
Làm Thế Nào Để Hướng Dẫn Quyến Thuộc Học
Nói Về ‘Hoa Nghiêm Giản Sử’ Và Điển Tịch Tịnh Tông
Y Giáo Phụng Hành Mới Có Thể Chứng Quả
Ba Nguyên Nhân Của Bịnh Tật
Ý Nghĩa Chân Thật Của Phật Thất
Tử Sanh Đại Sự
Kể Chuyện Vãng Sanh
Chư Phật Bồ Tát Giúp Đỡ Chúng Sanh Đang Bị Khổ Nạn Như Thế Nào...?
Nói Về Nhân Quả Và Chuyển Cảnh Giới
Mục Đích Của Giáo Dục Phật Đà
Tam Quy Y
Phương Pháp Tu Hành
Làm Thế Nào Để Tiêu Tai Miễn Nạn
Lý Của Việc Niệm Phật Thành Phật
Nhìn Thấu Buông Xuống
Làm Thế Nào Để Giữ Gìn Công Phu
Khống Chế Và Chiếm Lấy
Học Phật Tức Là Học Làm Người
Cầu Cảm Ứng
Làm Đệ Tử Di Đà
Mở Rộng Tâm Lượng Bao Dung Kẻ Khác
Người Làm Công Tác Giáo Dục Xã Hội Thiện Nguyện
Căn Nguyên Của Bịnh Tật
Phương Pháp Khai Ngộ
Khỏe Mạnh Là Căn Bản Của Việc Tu Đạo
Làm Thế Nào Mới Được Công Phu Đắc Lực
Làm Thế Nào Hàng Phục Ma
Làm Thế Nào Để Đối Xử Hòa Mục Với Tất Cả Chúng Sanh
Nói Chuyện Với Đồng Tu Tại Niệm Phật Đường
Hoằng Pháp
Đời Sống Của Người Xuất Gia
Vãng Sanh
Ma Chướng
Chánh Tri Chánh Kiến
Ðến Cũng Không Không Đi Cũng Không Không
Giới Định Huệ
Ngũ Kinh Nhất Luận
Mục Đích Của Việc Xuất Gia
Năm Trăm Năm Sau
Công Việc Của Người Xuất Gia
Chánh Tri Chánh Kiến
Liễu Sanh Tử
Thành Kính
Nhân Quả
Bố Thí Pháp
Hiểu Lý
Bản Chất Của Phật Giáo
Lục Hòa Kính
Phước Huệ Nhân Quả
Thật Thà
Sửa Lỗi
Tâm Thanh Tịnh
Chuyển Phước Đức Thành Công Đức
Nhận Thức Phật Giáo Phần 3
Nhận Thức Phật Giáo Phần 4
Nhận Thức Phật Giáo Phần 5
Nhận Thức Phật Giáo Phần 6
Tâm Thanh Tịnh
Học
Ly Tướng Tu Phước
Tùy Hỷ
Phước Báo Và Trí Huệ
Khóa Tụng Sáng Tối
Nhận Thức Phật Giáo Phần 1
Nhận Thức Phật Giáo Phần 2
Phát Bồ Đề Tâm Một Hướng Chuyên Niệm
Ba Giai Đoạn Của Sự Tu Hành
Bồ Tát Hạnh
Tu Thanh Phước
Sám Hối
Mục Tiêu Của Sự Tu Hành
Tâm Phật
Chấp Tướng
Nhường Nhịn
Giải Hành Tương Ứng
Phương Pháp Niệm Phật
Nguyên Tắc Tu Hành
Tại Sao Chúng Ta Tu Theo Pháp Môn Tịnh Độ
Tu Phước Và Tu Huệ
Sự Quan Trọng Của Định Huệ
Tổng Cương Lãnh Của Việc Tu Hành
Công Phu Niệm Phật
Xung Đột
Làm Thế Nào An Tâm Đoạn Vọng
Chánh Pháp Tuyệt Đối Tương Ứng Với Lợi Ích Chân Thật
Bốn Nguyên Tắc Để Phân Biệt Chánh Và Tà
Hạnh Tốt Và Hạnh Xấu
Ba Cương Lãnh Chánh Của Hành Môn
Điểm Quan Trọng Của Hành Môn
Khai Thị Về Bịnh Viêm Phổi Do Coronavirus
Phương pháp niệm 10 danh hiệu A Di Đà Phật
Chúng Sanh Vô Biên Thệ Nguyện Độ
Buông Bỏ Chấp Trước Mới Thoát Khỏi Luân Hồi
Phật Thuyết Đương Lai Biến Kinh Giảng Ký
Đạo Ở Trong Sinh Hoạt Hằng Ngày
Lược Giảng Giáo Nghĩa Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện
Mười Hạnh Nguyện Của Phổ Hiền Bồ Tát
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Lược Giảng
Giải Thích Đề Mục Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh
Lý Luận và Sự Thật Của Nhân Qủa
Mười Điều Trọng Yếu Của Sự Tu Hành
Nhìn Thấu Là Trí Huệ Chân Thật
Pháp Thanh Tịnh Giải Thoát
Chướng Ngại Của Hành Giả
Tam Phước
Tiêu Trừ Chướng Ngại
Lợi Ích của sự Niệm Phật
No Record Found
“Đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện” là nghĩa trọng yếu trong giới kinh của Phật pháp. Người độn căn đời sau phải nên dốc sức nơi đây thì mới có thể khế lý khế cơ. Lúc lễ Phật nên tưởng như đích thân đối trước Phật làm lễ sẽ tiêu diệt được vô lượng tội, tăng vô lượng phước.
Ấn Quang Đại Sư