Phật Học Vấn Đáp


Làm sao nhờ một câu nói mà tránh khỏi phiền não thị phi?
Hòa Thượng Thích Diệu Liên | Dịch Giả : Linh Nham Tùng Thư | Xem: 492

9/9/2022 9:07:02 AM
Anh có phiền não thì liền niệm một câu A Di Đà Phật, người ta mắng chửi anh, anh cũng chỉ một câu A Di Đà Phật: Người ta đánh anh, anh vẫn một câu A Di Đà Phật. Như vậy thì có thể tránh khỏi biết bao phiền não thị phi.

Trích từ:  Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 1 .

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp


Thẻ
Phiền Não       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật