Tác Giả

Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ


Đại Cương Học Thuyết Nhà Phật,

Giáo là Pháp do đức Phật hiện thân nói ra ở thế gian, để giáo hoá cho giới hữu tình đời sau. Thời ấy chỉ có lời nói mà chưa có văn tự, cho nên chưa có.... Xem Tiếp

Lời Dạy Tha Thiết Của Đức Pháp Chủ,

Trong sơn môn chùa Giáng, chúng tôi duy trì luật lệ rất nghiêm, các Tăng không được sống buông thả, xa hoa mà phải luôn tu sửa mình. Tôi cũng luôn dạy.... Xem Tiếp

Lời Di Huấn Của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ,

- Suốt đời tôi chỉ mong được niệm Phật, cầu kinh, không mong cầu danh lợi. Tôi tự thấy mình chưa có công đức gì nhiều đối với Giáo hội, nhưng các vị.... Xem Tiếp

Nguyên Lý Phật Pháp Với Con Người,

Về nguyên tắc, Phật pháp chính là giảng về những sự vật tồn tại trong vũ trụ không lìa khỏi phép tắc Nhân Quả. Các pháp này từ giới tự nhiên, xã.... Xem Tiếp

Trí Tuệ Là Sự Nghiệp,

Nối tiếp chư Phật, các bậc hiền thánh Tổ sư khi tu hành cũng thường phát nguyện mong mau chóng diệt hết vô minh phiên não, sớm liễu ngộ được diệu.... Xem Tiếp

Ý Nghĩa Chính Chư Phật An Lập Tịnh Độ,

Độ là cõi nước, nghĩa này khác với nghĩa nước nhà. Cõi nước ở đây chỉ vào thế giới mà nói. Thế giới, theo căn cứ sách Phật là “hư không vô biên, thế.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Kinh Di Đà Lược Giải Viên Trung Sao

Những kinh bàn về pháp môn Tịnh độ thì rất nhiều, không thể kể xiết. Nhưng căn bản thì có ba kinh:.... Xem Tiếp

Phật Tổ Tam Kinh

Đức Thế Tôn thành đạo rồi, Ngài nghĩ rằng lìa ham muốn, vắng lặng là hơn cả, ở trong đại định hàng.... Xem Tiếp