Kinh Sách

ĐỀ MỤC

10. Ai rời bỏ uế trược,
giới luật khéo nghiêm trì,
tự chế, sống chơn thực,
thật xứng áo cà sa.
Lời Phật dạy, Kinh Pháp Cú