Tác Giả

Kim Cang thừa tam muội da giới đệ tử Hoàng Niệm Tổ


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Chú Giải Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác

Trong ba bộ kinh căn bản của Tịnh tông, kinh Vô Lượng Thọ giảng chi tiết nhất về nhân địa, quả đức.... Xem Tiếp

Tịnh Tu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm Giảng Thuật

Pháp môn Tịnh độ quả là nhất thừa liễu nghĩa, tam căn phổ bị, hoành siêu tam giới, kính đăng tứ độ,.... Xem Tiếp