Tác Giả

Cư Sĩ Giang Vị Nông


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Kim Cương Kinh Giảng Nghĩa

Giang Vị Nông Cư sĩ là người đã từng tụng kinh Kim Cương hơn 40 năm, và từng dự những pháp hội thân.... Xem Tiếp