Tác Giả

Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám


Nhân Qủa,

Trong thực tế, không có sự vật gì tự nhiên sinh và sự vật nào cũng cần có đủ điều kiện mới sinh được, điều kiện ấy là nhân và sự vật sinh ra là quả..... Xem Tiếp

Thập Nhị Nhân Duyên,

Thập nhị nhân duyên là phép tu hành của Duyên giác thừa, phép này chủ yếu quán sát tất cả các sự vật, cho đến luân hồi, đều do nhân duyên mà phát khởi.... Xem Tiếp

Thiện và Ác,

Tiền thân của Đức Phật Thích-ca, trong một thời mạt pháp, đã không tiếc thân mạng, xin cho kỳ được, một bài kệ của đạo Phật. Bài kệ ấy là: Chư ác mạc.... Xem Tiếp

Viên Thông Kiến Đại,

Ngài Đại-thế-chí Pháp-vương-tử cùng với năm mươi hai vị Bồ-tát đồng-tu một pháp-môn, liền từ chổ ngồi đứng dậy, đỉnh-lễ nơi chân Phật mà bạch.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Chư Phật ra đời chỉ nhằm một mục-đích là dạy-bảo chỉ-bày cho chúng-sinh giác-ngộ và thật-chứng.... Xem Tiếp

Tịnh Độ Ngũ Kinh

Trong đạo Phật về tông Tịnh Ðộ(1) có bảy bộ kinh(2) là nguyên tắc(3) cũng như biện chứng pháp(4), đã.... Xem Tiếp