Tác Giả

Thượng Tọa Thích Minh Tuệ


Phật Học Vấn Đáp Liên Quan Tới Tác Giả
1. Người tu niệm Phật phần đông tu trên các căn, phải tu trên linh hồn mới thật tốt. Vậy cách tu đó như thế nào? | Xem: 354
2. Vậy, sự trì và lý trì là thế nào? | Xem: 344
3. Nhất tâm bất loạn là thế nào? | Xem: 390
4. Ý trì và tâm niệm có khác nhau không? Tại sao phải dùng hai từ khác nhau vậy? | Xem: 351
5. Nhất tâm, Nhất niệm, Thành Khối giống hay khác nhau? | Xem: 314
6. Niệm Phật là huân tập chủng tử vào tạng thức cho đến khi nào nó đầy tràn sẽ khởi hiện hành phải không? | Xem: 360
7. Vì sao Thầy tu Tịnh Độ? | Xem: 373
8. Thế nào là cực trọng nghiệp và ảnh hưởng việc tái sanh ra sao? | Xem: 306
9. Người tu hành có bị cận tử nghiệp chi phối không? | Xem: 393
10. Người ăn thịt mà niệm Phật và người ăn chay mà không niệm Phật, ai hơn ai? | Xem: 343
11. Giàu sang, phú quý nhất đời. Đài sen chín phẩm ở Cực Lạc. Nên chọn cái nào? | Xem: 391
12. Người chuyên tu có nên đọc thêm nhiều Kinh sách để mở rộng thêm kiến thức không? | Xem: 264
13. Một người suốt đời làm ác, lúc lâm chung niệm A-di-đà Phật, có được vãng sanh không? | Xem: 319
14. Vậy thì hành giả chỉ có Tín, Nguyện mà không có Hạnh thì có được bảo đảm vãng sanh hay không? | Xem: 292
15. Hành giả có Hạnh mà không có Tín, Nguyện có được bảo đảm vãng sanh hay không? | Xem: 312
16. Niệm Phật được vãng sanh Cực Lạc là việc đời sau. Không biết hiện đời có lợi ích gì không? | Xem: 316
17. Không tiếp xúc bạn đồng tu, Như vậy có lỗi là chấp pháp, ích kỷ, thiếu trí huệ không? | Xem: 367
18. Nói rằng Tịnh Độ môn là pháp môn cực viên đốn, thù thắng, vi diệu vô thượng, là thế nào? | Xem: 416
19. Người tu Tịnh Độ trước khi chết có những điềm lành gì không? | Xem: 424
20. Trung ấm thân là gì? | Xem: 261
21. Con lầm lỡ quy y với tà sư. Khi tà sư bị đọa, vậy bạn con có bị đọa theo vị tà sư đó hay không? | Xem: 264
22. Tu Tịnh Độ thuộc Tiểu thừa hay Đại thừa? | Xem: 343
23. Vậy sao Kinh nói ở cõi Cực Lạc có Thanh văn, Duyên giác nhiều vô số kể? | Xem: 324
24. Tại sao Phật giáo có nhiều Tông phái vậy? | Xem: 259
25. Con khuyên cha mẹ niệm Phật, chẳng những ông bà không theo, mà còn mắng con, Vậy con phải làm sao? | Xem: 308
26. Sẽ bùng phát trận dịch cúm một cách kinh hồn, sóng thần, động đất, chúng con phải làm gì đây? | Xem: 430
27. Có một đứa con làm ăn khá giả, lại không chịu niệm Phật cầu vãng sanh. vậy phải làm sao, thưa Thầy? | Xem: 422
28. Nếu đại nạn bão mặt trời xảy ra khủng khiếp, Bất niệm tự niệm có chắc chắn được vãng sanh không? | Xem: 304
29. Vậy con muốn vãng sanh trước khi đại nạn xảy ra được không? | Xem: 351
30. Không có thì giờ rảnh để tu hành, kính xin Thầy từ bi chỉ dạy con | Xem: 389
31. Tu Tịnh nghiệp có cần phá ngã chấp không, nếu cần thì phá bằng cách nào? | Xem: 380
32. Chân tướng người niệm Phật không được vãng sanh là sao? | Xem: 393
33. Niệm “Nam Mô” hoặc niệm “Mô Phật” hoặc niệm “Phật” mà có Tín và Nguyện có được vãng sanh Cực Lạc không? | Xem: 447
34. Niệm Phật Vô tướng là sao? | Xem: 371
35. Niệm Phật Vô tướng là niệm Pháp thân Phật, còn quán tưởng niệm Phật thì sao? | Xem: 360
36. Biên địa là gì? Vì sao sanh Biên địa? | Xem: 440
37. Còn trì danh niệm Phật thì sao? | Xem: 361
38. Tại sao người niệm Phật cầu vãng sanh mà không được vãng sanh? | Xem: 340
39. Đức Phật tiếp dẫn vãng sanh bằng cách nào? | Xem: 367
40. Người chết thiêu có xá-lợi, nói chắc là người ấy đã được vãng sanh, có đúng không? | Xem: 281
41. Lâm chung bị hôn mê (stroke) như vậy có chắc chắn được vãng sanh không? | Xem: 323
42. Phản văn, văn tự tánh là sao? | Xem: 314
43. Sao những vị niệm Phật công phu đắc lực vẫn còn bị những thứ bệnh tật, hoạn nạn hoành hành vậy? | Xem: 368
44. Niệm Phật không được và mất ngủ, nên con mệt nhọc, bơ phờ quá! Vậy phải làm sao, thưa Thầy? | Xem: 424
45. Niệm Phật, khoảng hơn sáu mươi phút, con cảm nhận như có con rận... xin Thầy giải thích | Xem: 534
46. Xin Thầy nói rõ cho chúng con biết sáu loại khảo là nội, ngoại, thuận, nghịch, minh, ám khảo là thế nào? | Xem: 377
47. Chờ lúc lâm chung niệm mười câu. Điều đó thế nào? | Xem: 323
48. Lập Phật thất ở nhà có được không? Nếu được, phải tổ chức thế nào? | Xem: 373
49. Hạnh khởi giải tuyệt là thế nào? | Xem: 414
50. Hằng ngày bị người bạn đời ngăn cấm, lại đốt phá Kinh sách, hình tượng Phật. Vậy phải làm sao đây? | Xem: 360
51. Con niệm Phật không nhập tâm, kính xin thầy từ bi chỉ dạy con. | Xem: 359
52. Người tu Tịnh nghiệp có bắt buộc phải ăn chay trường không? | Xem: 284
53. Cần gì riêng niệm đức Phật A-di-đà cầu sanh về Cực Lạc? | Xem: 383
54. Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy tu Tam phước. Phước thứ ba là Phát bồ-đề tâm. Vậy, làm sao Phát bồ-đề tâm? | Xem: 347
55. Bồ-đề tâm hạnh là gì? | Xem: 370
56. Hành giả chuyên tu khi lâm bệnh, có cần niệm Phật Dược Sư hay tụng Kinh Dược Sư để trị bệnh không? | Xem: 369
57. Chuyên tu Tịnh nghiệp khi bị đau ốm, khổ nạn, có cần Niệm Quán Thế Âm Bồ-tát để được cứu khổ cứu nạn không? | Xem: 418
58. Người tu Tịnh nghiệp tụng Kinh A-di-đà và các Kinh Đại thừa khác được không? | Xem: 366
59. Người tu Tịnh nghiệp có bắt buộc phải thọ Tam qui, ngũ giới không? | Xem: 335
60. Con được nhập tâm hơn một tuần, nay bị mất. Vậy là tại sao, và làm sao lấy lại? | Xem: 252
61. Phải nuôi lớn mức nhập tâm bao lâu mới đạt Bất niệm tự niệm? | Xem: 375
62. Hành giả phải tu đến trình độ nào để chắc chắn được vãng sanh? | Xem: 256
63. Hành giả đạt Bất niệm tự niệm, muốn huân trưởng nó, phải hành trì cách nào? | Xem: 407
64. Niệm Phật đạt Bất niệm tự niệm và Thành một khối giống hay khác nhau, giống và khác chỗ nào? | Xem: 288
65. Còn tên gọi “nhập tâm” thì sao? | Xem: 428
66. Người đạt Bất niệm tự niệm sâu, có còn vọng niệm không? Bao giờ mời trừ hết vọng niệm? | Xem: 332
67. Người tu Tịnh nghiệp phải đến trình độ nào mới được vãng sanh theo ý muốn? | Xem: 328
68. Con sợ con sẽ chết trước khi con được Nhập tâm, Bất niệm tự niệm, thì phải làm sao? | Xem: 410
69. Có thể con chết sớm chưa đạt Bất niệm tự niệm, vậy con có được vãng sanh không? | Xem: 325
70. Tu Tịnh nghiệp có cần diệt tham, sân, si không? Nếu cần thì làm sao? | Xem: 272
71. Người chuyên tu Tịnh nghiệp có cần tụng Kinh sám hối như Lương Hoàng sám và Thủy sám không? | Xem: 345
72. Chúng sanh nhiều vô số kể, làm sao Phật A-di-đà tiếp dẫn một lúc cho kịp? | Xem: 334
73. Tại sao hai lối giáo hóa của Ấn Quang Đại Sư và Pháp Nhiên Đại Sư không giống nhau? | Xem: 254
74. Người sanh về Cực Lạc nghe tiếng chim kêu đều vui mừng phát lòng niệm Phật, sao lạ vậy, thưa Thầy? | Xem: 492
75. Con theo đạo Chúa, con muốn niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc. Không biết Phật có rước con không? | Xem: 389
76. Chúng con vừa lần chuỗi niệm Phật vừa nghe quý Thầy giảng pháp, có được không, thưa Thầy? | Xem: 310
77. Thời gian quá ư là dài, đó là cách tính ở Cực Lạc hay ở Ta-bà? | Xem: 358
78. Người không niệm Phật, quang minh của Phật có thâu nhiếp không? | Xem: 299
79. Hành giả niệm Phật phải đạt tiêu chuẩn nào để được vãng sanh Cực Lạc? | Xem: 415
80. Chuyên tu chánh hạnh là sao? | Xem: 997
81. Triệu chứng trước khi nhập tâm là thế nào? | Xem: 391
82. Làm sao biết được mình đã nhập tâm? | Xem: 411
83. Nhiều khi chỉ nghe âm điệu Niệm Phật chứ không phải tiếng niệm Phật. Tại sao như thế? | Xem: 350
84. Trạng thái nhập tâm và Bất niệm tự niệm có khác nhau không? Nếu có, thì khác nhau như thế nào? | Xem: 383
85. Hành giả nhập tâm rồi, muốn nuôi lớn nó phải hành trì cách nào? | Xem: 463
86. Khi Niệm Phật con thấy những người và thú rất xa lạ với con, con mất chánh niệm. Con phải làm sao? | Xem: 554
87. Tham sân chưa dừng, tâm thật sự chẳng thanh tịnh, thì làm sao vãng sanh? | Xem: 420
88. Niệm một câu Phật hiệu trừ được tội nặng của sự sanh tử trong tám mươi ức kiếp. Điều này thật khó tin. | Xem: 419
89. Mang nghiệp được vãng sanh, điều đó tôi có thể tin, nhưng vì sao được không thoái chuyển? | Xem: 340
90. Lâm chung chỉ trong khoảnh khắc e khó đến được Cực Lạc. Làm sao hiểu được điều này? | Xem: 407
91. Cần gì phải bỏ Đâu-suất gần, để cầu Cực Lạc nơi xa xôi? | Xem: 430
92. Phòng sanh đẻ cũng bất tịnh vậy, sao lại không sợ mang lỗi bất kính? | Xem: 402
93. Niệm Phật tà tà Di Đà cũng rước. Có đúng vậy không, thưa thầy? | Xem: 356
94. Cần gì riêng niệm đức Phật A-di-đà cầu sanh về Cực Lạc? | Xem: 347
95. Niệm Quán-Thế-Âm Bồ-tát mấy chục năm rồi, nay bỏ để niệm Phật A-di-đà, vậy con có lỗi không? | Xem: 358
96. Tu đắc quả A-la- hán có khả năng bay qua Tây phương thế giới Cực Lạc. Phải vậy không? | Xem: 344
97. Cùng một pháp môn Tịnh Độ, tại sao mỗi Thầy lại dạy mỗi cách khác nhau? | Xem: 433
98. Tổ Tịnh độ ca tụng một câu Nam-mô A-di-đà Phật bao gồm tất cả, vậy có quá đáng không? | Xem: 381
99. Quang minh của Phật A-di-đà tiếp dẫn người niệm Phật vãng sanh Cực Lạc. Tại sao không thấy? | Xem: 598
100. Phan duyên là gì, đối trị cách nào? | Xem: 439
101. Vô ký là gì, đối trị cách nào? | Xem: 360
102. Kim cang trì và mặc trì là sao, thưa Thầy? | Xem: 464
103. Tại sao ý trì hiệu quả cao? | Xem: 366
104. Cách tập ý trì như thế nào? | Xem: 463
105. Sao con ý trì mà bị nhức đầu và đau quai hàm quá, thưa Thầy? | Xem: 323
106. Ý trì có thể nhịp ngón tay hoặc lần chuỗi được không, thưa Thầy? | Xem: 379
107. Xin thầy phân biệt giữa ba cách trì danh: kim cang trì, mặc trì và ý trì, và sự lợi ích của ý trì. | Xem: 347
108. Ý trì có phải trụ tâm ở đâu không? Kính xin Thầy minh xác việc này. | Xem: 244
109. Biết rằng ý trì hiệu quả cao, nhưng khó tập quá, con tập lâu thường bị nhức đầu. Vậy phải làm sao? | Xem: 260
110. Thầy nói niệm Phật trụ ở nhịp đập của tim sẽ bị đau tim. Xin hỏi vì sao? | Xem: 376
111. Liên hữu ấy đã bị bệnh tim như vậy, phải chữa trị thế nào? | Xem: 257
112. Nhập tâm lộn lạo Đà Phật A Di là sao? | Xem: 283
113. Những người tạo mười nghiệp ác, chỉ niệm mười câu Phật hiệu được vãng sanh, điều này thật khó tin. | Xem: 273
114. Niệm Phật cách nào gọi là “Lão Thật niệm Phật”? | Xem: 662
115. Hành giả phải niệm Phật thế nào để được bảo đảm vãng sanh? | Xem: 287
116. Thế nào là tích lũy nghiệp, ảnh hưởng ra sao? | Xem: 371
117. Cận tử nghiệp là gì? | Xem: 335
118. Những người tạo năm tội nghịch, có được vãng sanh, không? | Xem: 327
119. Niệm theo không nổi thì vọng niệm lại tái khởi dậy. Vậy con phải làm sao, thưa Thầy? | Xem: 408
120. Bỗng dưng tâm con sinh khởi các ý tưỏng vọng động song hành với câu Phật hiệu. Sao kỳ lạ vậy, thưa Thầy? | Xem: 306
121. Con đạt Bất niệm tự niệm từ lâu rồi, sao không thấy Đức Phật ấn chứng cho con? | Xem: 325
122. Làm sao nhập định để đạt Nhất tâm bất loạn, thưa Thầy? | Xem: 369
123. Y cứ vào đâu mà Thầy nói người niệm Phật đạt Bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh? | Xem: 408
124. A-bệ-bạ-trí với Bát địa Bồ Tát khác nhau thế nào? | Xem: 384
125. Tu tam phước có bảo đảm vãng sanh không? | Xem: 399
126. Con vẫn chưa rõ làm thế nào cho hoàn hảo hạnh hiếu? | Xem: 290
127. Tâm vốn lìa niệm, pháp vốn không sanh. Nay dạy người niệm Phật cầu sanh là tại sao? | Xem: 388
128. Tại sao lại nguyện sanh về Tịnh Độ, chỉ vì lợi ích của riêng mình? | Xem: 327
129. Hàng cư sĩ chúng con có được sanh về bậc Thượng phẩm không, thưa Thầy? | Xem: 352
130. Mong cầu được vãng sanh Thượng phẩm thượng sanh thì có bị quỉ phá không Thầy? | Xem: 298
131. Nguyện cầu Thượng phẩm thượng sanh quá cao như vậy, có mắc tội tham không? | Xem: 345
132. Chúng ta đới nghiệp vãng sanh, sau này có phải trả nghiệp không? | Xem: 362
133. Chứng thiền tông vượt lên địa vị Phật, cần gì nguyện sanh về Tịnh Độ? | Xem: 257
134. Phân chia, Uế Độ, bỏ uế lấy tịnh, đều thuộc vọng tưởng, đâu đáng gọi là chân tu? | Xem: 283
135. Tâm chính là Phật, thì quán xét ngay nơi tâm mình là được, cần gì niệm Phật nào khác? | Xem: 368
136. Tịnh độ ở nơi tâm, cần gì cầu sanh Cực Lạc? | Xem: 440
137. Tự thanh tịnh tâm mình thì tự nhiên vãng sanh, cần gì niệm Phật cầu vãng sanh? | Xem: 345
138. Mình không niệm mà nó niệm suốt ngày đêm, vậy là tẩu hỏa nhập ma rồi. Như vậy có đúng không, thưa Thầy? | Xem: 313
139. Ý trì là một pháp tu mới mẻ, do vài thầy mới đặt ra mấy năm nay thôi. Có phải vậy không? | Xem: 386
140. Kính bạch Thầy, con niệm Phật lâu rồi, sao vẫn chưa thấy Phật quang? | Xem: 412
141. Bí quyết của niệm Phật là gì? | Xem: 342
142. Hành giả Tịnh nghiệp có bắt buộc phải lần chuỗi để niệm Phật không? | Xem: 348
143. Con bận rộn quá, làm sao có thì giờ rảnh để niệm Phật, thưa Thầy? | Xem: 461
144. Niệm Phật sao cho mau tiến bộ, thưa Thầy? | Xem: 344
145. Tịnh tọa niệm Phật như thế nào? | Xem: 331
146. Kinh hành niệm Phật như thế nào? | Xem: 291
147. Quá bận rộn nên con không có thì giờ để niệm Phật nhiều theo định khóa. Vậy con phải làm sao? | Xem: 428
148. Con để máy niệm Phật suốt đêm ở phòng ngủ, có tội không Thầy? | Xem: 276
149. Thỉnh thoảng lại cảm thấy niệm Phật một cách lạt lẽo không vô, vậy là sao? | Xem: 294
150. Con vừa giải phẫu, con niệm Phật mà còn muốn lạy Phật nữa, vậy con phải làm sao, thưa Thầy? | Xem: 324
151. Hôn trầm là gì, phải đối trị cách nào? | Xem: 387
152. Con vọng niệm quá nhiều làm sao diệt trừ, thưa Thầy? | Xem: 378
153. Lúc miệng con đang niệm Phật, vọng niệm vẫn khởi dậy? | Xem: 340
154. Con vọng niệm vẫn khởi lên liên tục. Vậy phải làm sao, thưa Thầy? | Xem: 323
155. Con lần chuỗi niệm Phật cả chục năm rồi, thế mà vọng niệm vẫn tuôn trào không dứt, là sao thưa Thầy? | Xem: 395
156. Con thực hành pháp Thập niệm ký số, thời gian sau vọng niệm vẫn dậy khởi. Vậy là sao thưa Thầy? | Xem: 406
157. Hành pháp Thập niệm ký số nhưng thời gian sau vọng niệm vẫn dậy khởi là sao, thưa Thầy? | Xem: 312
158. Sao con niệm Phật, mà không nhập tâm? Còn ông xã con niệm Phật lai rai mà được nhập tâm? | Xem: 489
159. Niệm A-di-đà Phật và niệm A-mi-đà Phật cách nào đúng? | Xem: 272
160. Niệm Nam-mô A-di-đà Phật” (sáu chữ) và niệm “A-di-đà Phật” (bốn chữ) cách nào tốt hơn? | Xem: 430
161. Con cũng muốn niệm Phật cho nhiều, ngặt nỗi loay hoay công việc nhà suốt ngày, nên không nhớ niệm Phật | Xem: 411
162. Lễ bái trì danh như thế nào? | Xem: 355
163. Niệm Phật phải niệm ra tiếng, niệm thầm là tà niệm, có phải vậy không, thưa Thầy? | Xem: 347
164. Người không niệm mà nó tự niệm là người điên, phải vậy không, thưa Thầy? | Xem: 272
165. Bất niệm tự niệm, niệm đó là ma nhập, Điều này có phải không, thưa Thầy? | Xem: 287
166. Nếu công đức nhiều thì sanh vào phẩm vị cao, công đức ít thì vãng sanh ở phẩm vị thấp, phải không? | Xem: 319
167. Thường Tịch Quang là thế nào? | Xem: 391
168. Thật Báo Trang Nghiêm là thế nào? | Xem: 286
169. Phương Tiện Hữu Dư là thế nào? | Xem: 375
170. Lạy Pháp giới tạng thân A-di-đà Phật. Vậy Pháp giới tạng thân A-di-đà Phật là gì? | Xem: 453
171. Mỗi tiếng niệm Phật của mình, tiếng nào mình cũng đã là Phật rồi”. Câu này thật khó hiểu? | Xem: 423
172. Pháp niệm Phật cầu vãng sanh quá dễ tu, tại sao lắm người không tin, là thế nào, thưa Thầy? | Xem: 367
173. Mấy chục năm khổ hạnh như quý Thầy mới có kỳ vọng sanh về cực Lạc? | Xem: 406
174. Pháp niệm Phật đạt Bất niệm tự niệm, có phải là ngoài pháp môn Tịnh Độ không, thưa Thầy? | Xem: 354
175. Bất niệm tự niệm, sẽ làm hư mình, phải vậy không, thưa Thầy? | Xem: 431
176. Tội ngũ nghịch là gì, chịu hình phạt thế nào? | Xem: 340
177. Tín sâu là sao? | Xem: 454
178. Làm sao để nguyện thiết? | Xem: 391
179. Hạnh là sao? | Xem: 434
180. Trong ba tư lương Tín, Nguyện, Hạnh, điều nào quan trọng nhất? | Xem: 323
181. Người niệm Phật đạt Bất niệm tự niệm có được chứng đắc gì chưa? Lợi ích thế nào? | Xem: 363
182. Bất niệm tự niệm và Vô niệm mà niệm là một hay khác? Nếu khác thì khác chỗ nào? | Xem: 347
183. Con nên nhiếp nhãn căn bằng cách nào, thưa Thầy? | Xem: 258
184. Nhiếp sáu căn là sao? | Xem: 357
185. Phật tử có bị bắt buộc phải tham dự tất cả các buổi giảng pháp của pháp sư không? | Xem: 325
186. Hằng thuận chúng sanh thế nào? | Xem: 344
187. Người nữ, kẻ khuyết tật và hàng nhị thừa không được vãng sanh là sao? | Xem: 349
188. Niệm Phật và tu các công hạnh khác có cần hồi hướng không? | Xem: 328
189. Niệm Phật phải chuyển được chỗ chín thành chỗ sống, chỗ sống thành chỗ chín” là như thế nào? | Xem: 431
190. Người được vãng sanh Cực lạc được bất thoái là sao? | Xem: 360
191. Người vãng sanh Cực Lạc đắc Vô sanh pháp nhẫn là gì | Xem: 275
192. Người vãng sanh Cực Lạc đều trụ trong Chánh định tụ là sao? | Xem: 333
193. Việc Vãng sanh hoàn toàn do Đức Phật quyết định phải không thầy? | Xem: 361
194. Phàm Thánh Đồng Cư là thế nào? | Xem: 426
195. Hào quang của Phật A-di-đà luôn nhiếp thọ người niệm Phật, tại sao ta không thấy? | Xem: 341
196. Xin Thầy nói rõ mười hai danh hiệu Quang minh của Phật A-di-đà cùng sự lợi ích của những quang minh ấy. | Xem: 255
197. Người mới nhập tâm, sao nghe tiếng của máy, hoặc tiếng của quý thầy, chứ không phải tiếng của mình? | Xem: 352
198. Người phạm tội phỉ báng chánh pháp có được vãng sanh không? | Xem: 394
199. Con vừa giải phẫu, quì đứng không được, vậy con ngồi lễ Phật được không, thưa Thầy? | Xem: 337

TBD
Cố Giáo Sư Minh Chi
Cố Giáo Sư Trương Đình Nguyên
Cư Sĩ Bành Tế Thanh
Cư Sĩ Bích Ngọc
Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Cư Sĩ Cao Hữu Đính
Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Cư Sĩ Đạo Quang
Cư Sĩ Diệu Âm
Cư Sĩ Diệu Hà
Cư Sĩ Định Huệ
Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Cư Sĩ Đức Hạnh Lê Bảo Kỳ
Cư Sĩ Dương Đình Hỷ
Cư Sĩ Đường Tương Thanh
Cư Sĩ Giang Đô Trịnh Vĩ Am
Cư Sĩ Giang Vị Nông
Cư Sĩ Hạnh Cơ
Cư Sĩ Hồ U Trinh Ở Núi Tứ Minh
Cư Sĩ Hoàng Phước Đại
Cư Sĩ Hồng Như
Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Cư Sĩ Huệ Thiện
Cư Sĩ Khánh Vân
Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Cư Sĩ Lê Huy Trứ MSEE
Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Cư Sĩ Liêu Nguyên
Cư Sĩ Liêu Địch Liên
Cư Sĩ Lưu Minh Chánh
Cư Sĩ Lưu Thừa Phù Ghi Chép
Cư Sĩ Lý Viên Tịnh
Cư Sĩ Mao Lăng Vân cung kính kết tập
Cư Sĩ Minh Chánh
Cư Sĩ Minh Trí và Mẫn Đạt
Cư Sĩ Ngô Đức Thọ
Cư Sĩ Nguyên Giác
Cư Sĩ Nguyên Hồng
Cư Sĩ Nguyễn Lang
Cư Sĩ Nguyên Phong
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sâm , Ngô Đức Thọ
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sinh
Cư Sĩ Nguyễn Hữu Kiệt
Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Cư Sĩ Nguyễn Xuân Chiến
Cư Sĩ Phạm Cổ Nông
Cư Sĩ Phúc Trung
Cư Sĩ Phương Luân
Cư Sĩ Quách Huệ Trân
Cư Sĩ Quảng Minh
Cư Sĩ Tâm Phước
Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Cư Sĩ Thiên Nhơn
Cư Sĩ Thôi Chú Bình
Cư Sĩ Thuần Bạch
Cư Sĩ Tiểu Bình Thật
Cư Sĩ Tịnh Mặc
Cư Sĩ Tô Khắc Minh
Cư Sĩ Tôn A Tử
Cư Sĩ Uông Trí Biểu
Cư Sĩ Viên Đạt
Cư Sĩ Vọng Tây
Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân
Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Diễn Bồi
Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Mộng Tham
Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Đại Lão Hòa Thượng Tinh Vân
Đại Sư An Thế Cao
Đại Sư Bách Trượng Hoài Hải
Đại Sư Chí Công
Đại Sư Cổ Diêm Khuông Am Thanh Liên bật-sô Linh Thừa
Đại Sư Đạo Bái
Đại Sư Đạo Nguyên
Đại Sư Đạo Tuyên
Đại Sư Diệu Hiệp
Đại Sư Diệu Khẩu
Đại Sư Diệu Không
Đại Sư Diệu Liên
Đại Sư Đời Tống, Nguyên Chiếu
Đại Sư Gia Tường Cát Tạng
Đại Sư Hải Đông
Đại Sư Hám Sơn
Đại Sư Hàm Thị
Đại Sư Hoài Cảm
Đại Sư Hoằng Nhất
Đại Sư Hoằng Tán
Đại Sư Huệ Ngộ
Đại Sư Khuy Cơ
Đại Sư Liên Trì
Đại Sư Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc
Đại Sư Pháp Tạng Hiền Thủ
Đại Sư Phi Tích
Đại Sư Pomnyun Sunim Trí Quang
Đại Sư Quán Đảnh
Đại Sư Quảng Khâm
Đại Sư Tăng Triệu
Đại Sư Thái Hư
Đại Sư Thân Loan
Đại Sư Thang Hương Danh
Đại Sư Thanh Lương Trừng Quán
Đại Sư Thật Hiền
Đại Sư Thật Xoa Nan Đà
Đại Sư Thích Ấn Thuận
Đại Sư Thích Tăng Triệu
Đại Sư Thiên Thai Trí Giả
Đại Sư Thượng Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Tĩnh Am
Đại Sư Tông Bổn
Đại Sư Triệt Ngộ
Đại Sư Trung Phong Minh Bổn
Đại Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Ưu Đàm
Đại Sư Viên Hư
Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ
Đời Dao Tần, Duy Tắc Thiền sư Thiên Như
Đời Dao Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Đời Lưu Tống Cương Lương Gia Xá
Hòa Thượng DaLai Lama
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Hòa Thượng Thích Bích Liên
Hòa Thượng Thích Chân Thường
Hòa Thượng Thích Đồng Bổn
Hòa Thượng Thích Đổng Minh
Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Hòa Thượng Thích Đức Thắng
Hòa Thượng Thích Giác Khang
Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Hòa Thượng Thích Giác Quang
Hòa Thượng Thích Hân Hiền
Hòa Thượng Thích Hoằng Tri
Hòa Thượng Thích Hoằng Trí
Hòa Thượng Thích Hồng Đạo
Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Hòa Thượng Thích Huệ Hưng
Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
Hòa Thượng Thích Huyền Vi
Hòa Thượng Thích Khánh Anh
Hòa Thượng Thích Khế Chơn
Hòa Thượng Thích Mãn Giác
Hòa Thượng Thích Minh Cảnh
Hòa Thượng Thích Minh Châu
Hòa Thượng Thích Minh Lễ
Hòa Thượng Thích Minh Quang
Hòa Thượng Thích Minh Thành
Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Hòa Thượng Thích Như Điển
Hòa Thượng Thích Phước Nhơn
Hòa Thượng Thích Phước Sơn
Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Hòa Thượng Thích Quang Phú
Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Hòa Thượng Thích Tâm Quang
Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Hòa Thượng Thích Thông Bửu
Hòa Thượng Thích Tịnh Không
Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Toàn Châu
Hòa Thượng Thích Trí Chơn
Hòa Thượng Thích Trí Hoằng
Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Hòa Thượng Thích Trung Quán
Hòa Thượng Thích Từ Quang
Hòa Thượng Thích Tuệ Đăng
Hòa Thượng Thích Tuệ Đặng
Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận
Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ
Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa
Hòa Thượng Thích Viên Giác
Hòa Thượng Thích Viên Huy
Hòa Thượng Thích Viên Lý
Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã
Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Tam Tạng Pháp Sư Đề Vân Bát Nhã
Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Thượng Nhân Pháp Nhiên
Thượng Tọa Thích Chân Tính
Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Thượng Tọa Thích Đồng Ngộ
Thượng Tọa Thích Đức Trí
Thượng Tọa Thích Giải Hiền
Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Thượng Tọa Thích Hạnh Bình
Thượng Tọa Thích Huyền Châu
Thượng Tọa Thích Mật Thể
Thượng Tọa Thích Minh Tuệ
Thượng Tọa Thích Nguyên Bình
Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Thượng Tọa Thích Nhuận Châu
Thượng Tọa Thích Phổ Huân
Thượng Tọa Thích Phước Hòa
Thượng Tọa Thích Phước Thái
Thượng Tọa Thích Quảng Ánh
Thượng Tọa Thích Thiện Phụng
Thượng Tọa Thích Tiến Đạt
Thượng Tọa Thích Trí Đức
Thượng Tọa Thích Trí Siêu
Thượng Tọa Thích Trường Lạc
Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Tiến Sĩ Lê Sơn Phương Ngọc
Tỳ Kheo Thích Đăng Quang
Tỳ Kheo Thích Đồng Thọ
Tỳ Kheo Thích Duy Lực
Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên
Tỳ Kheo Thích Giới Bổn
Tỳ Kheo Thích Giới Đức
Tỳ Kheo Thích Giới Nghiêm
Tỳ Kheo Thích Hoằng Đạo
Tỳ Kheo Thích Hoằng Thường
Tỳ Kheo Thích Huệ Chiểu Chùa Đại Vân Ở Chuy Châu
Tỳ Kheo Thích Minh Điền
Tỳ Kheo Thích Minh Định
Tỳ Kheo Thích Minh Định
Tỳ Kheo Thích Minh Trí
Tỳ Kheo Thích Nguyên Chứng
Tỳ Kheo Thích Tâm Hạnh
Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Tỳ Kheo Thích Thiện Trang
Tỳ Kheo Thích Thông Huệ
Tỳ Kheo Thích Viên Ngộ
Tỳ Kheo VisuđhacaraThật vì sanh tử , phát lòng bồ đề. Lấy tín hạnh sâu, trì danh hiệu Phật
Triệt Ngộ Đại Sư