Tác Giả

Đại Sư Thang Hương Danh


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận

Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luật, nguyên đề Tối Cực Thanh Tịnh Bồ Tát Giới Tạng Trì Giới Hành Tướng.... Xem Tiếp