Tác Giả

Đại Sư Thật Xoa Nan Đà


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm 4 Tập

Bộ Kinh Hoa Nghiêm tương truyền được Long Vương thỉnh về cất giữ ở dưới Long cung. Sau này Bồ Tát.... Xem Tiếp