Tác Giả

Pháp Sư Thích Định Hoằng


Giới Dâm Văn,

Hôm nay, tôi xin chia sẻ với mọi người bài “Giới Dâm Văn” của Đại Sư Ngẫu Ích, vị Tổ thứ chín của Tịnh Độ tông. Cả cuộc đời của Ngài chuyên về giới.... Xem Tiếp