Tác Giả

Đại Sư Thích Tịnh Chiếu


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Đại Thừa Quảng Ngũ Uẩn Luận Thích Yếu

Diệt Tận Định còn gọi là Diệt Thọ Tưởng Định, hoặc Đệ Cửu Thứ Đệ Định. Diệt Tận Định là tạm thời.... Xem Tiếp