Tác Giả

Cư Sĩ Tuệ Khai


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Kinh Nhập Lăng Già

Quy mạng Ðại Trí Hải Tỳ Lô Giá Na Phật! Tôi nghe như vầy, một thuở đức Thế Tôn trụ trong thành Lăng.... Xem Tiếp