Tác Giả

Hòa Thượng Thích Minh Thành


Chẳng Thể Nói Không Có Tịnh Độ,

Xét ra, ngay nơi tâm là cảnh, rốt cuộc không có cảnh ở ngoài tâm, cũng không có tâm ở ngoài cảnh. Cảnh đã toàn là tâm thì cần gì cứ chấp tâm mà bỏ.... Xem Tiếp

Chánh Nhân Niệm Phật,

Từng nghe: trong hằng hà sa số các đức Như Lai, thì Di Đà là bậc nhất. Mười phương vi trần cõi Phật, thế giới Cực Lạc chính là chốn trở về. Lý cùng.... Xem Tiếp

Chỉ Lấy Niệm Phật Làm Chính,

Phương pháp tu hành cũng có thứ bậc, như công khóa của người xuất gia không cần câu nệ hình thức bên ngoài, chỉ lấy niệm Phật làm chính. Mỗi ngày dậy.... Xem Tiếp

Có Hai Pháp Thực Hành Niệm Phật,

Xưng danh hiệu Phật, như kinh A-di-đà nói bảy ngày trì danh hiệu Phật được nhất tâm không loạn. Có Sự nhất tâm và Lý nhất tâm. Khi miệng niệm danh.... Xem Tiếp

Đáp Tám Câu Hỏi Tịnh Độ Của Cư Sĩ Cung Tích Viện,

Tuy nhiên, tham thiền lấy tỏ ngộ làm chính yếu, một khi công phu đến mức thì đời này liền được liễu ngộ; tu Tịnh độ lấy vãng sinh làm tiêu chuẩn, trì.... Xem Tiếp

Đức Phật Nói Pháp Niệm Phật Cho Phụ Vương,

Kinh Bảo Tích nói: "Phụ vương Tịnh Phạn đảnh lễ dưới chân Phật, một lòng chắp tay bạch Phật rằng:  -    Bạch Thế Tôn, làm sao tu hành để được đạo của.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 5 6 7 8 »»»

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Liên Tông Bảo Giám

Chúng sinh vốn sẵn đủ trí tuệ, đức tướng của Như Lai, nhưng vì mê lầm lãng quên tánh biết sáng suốt.... Xem Tiếp

Niệm Phật Cảnh

Thuốc không luận quý hiếm hay thông thường, chữa lành bệnh là thuốc hay, pháp chẳng luận cạn sâu,.... Xem Tiếp

Niệm Phật Chỉ Nam

Tất cả pháp đều từ tâm lưu xuất, tất cả pháp cũng đều trở về tâm, do đó, chỉ có thấu suốt nguồn tâm.... Xem Tiếp

Phật Học Đức Dục

Đạo là tâm sáng, đức là tâm lành. Hoặc sanh ra đã biết, hoặc nhờ học mà biết, hoặc kinh nghiệm mà.... Xem Tiếp