Tác Giả

Cư Sĩ Minh Trí và Mẫn Đạt


Chúng Ta Là Phàm Phu Là Vì Chúng Ta Bị Nghiệp Lực Trói Buộc,

Chúng ta là phàm phu là vì chúng ta bị nghiệp lực trói buộc. Nghiệp là gì? Thiện nghiệp và ác nghiệp. Trong thiện nghiệp, khởi tâm tham ái, bị tham ái.... Xem Tiếp

Chúng Ta Phải Tin Sâu Nhân Quả,

Nói theo luật nhân quả, trong cuộc đời mỗi người chúng ta, nói thật ra, số mạng quý vị đã được định trước, chẳng có cách nào vượt khỏi vận mạng! Vì.... Xem Tiếp

Chúng Ta Thường Suy Nghĩ Lung Tung Nghĩ Đông Nghĩ Tây Lo Được Lo Mất,

Chúng ta thường suy nghĩ lung tung, nghĩ đông nghĩ tây, lo được lo mất, tất cả đều là vọng tưởng, chấp trước. Chẳng biết những vọng tưởng, chấp trước.... Xem Tiếp

Hết Thảy Chúng Sanh Từ Vô Thỉ Kiếp Đến Nay Trôi Lăn Trong Lục Đạo,

Hết thảy chúng sanh từ vô thỉ kiếp đến nay trôi lăn trong lục đạo, chẳng có nghiệp gì chưa tạo. Nếu không có tâm tu hành, đâm ra chẳng cảm thấy có ác.... Xem Tiếp

Không Thể Dùng Ít Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên Để Được Sanh Cõi Ấy,

Kinh A Di Đà nói “Không thể dùng ít thiện căn, phước đức, nhân duyên để được sanh cõi ấy”. Thiện căn của chúng ta quả thật là vô cùng sâu dầy, do vậy.... Xem Tiếp

Nếu Khi Niệm Phật Tâm Khó Quy Nhất,

Nếu khi niệm Phật, tâm khó quy nhất, hãy nên nhiếp tâm khẩn thiết niệm sẽ có thể quy nhất. Pháp nhiếp tâm không gì chẳng bắt đầu từ chí thành khẩn.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Nhìn Thấu Là Trí Huệ Chân Thật

Điểm thù thắng nhất trong Phật pháp làm cho chúng ta khâm phục đến năm vóc sát đất là Phật pháp chỉ.... Xem Tiếp