Tác Giả

Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn


Đã Được Vãng Sanh Nhiều Ít,

Căn cứ vào kinh Tịnh Độ nói: "Ở thế giới Ta Bà đã có 67 ức Bồ Tát Bất Thối, niệm Phật A Di Đà, vãng sanh các quốc độ khác lại cũng như thế. Những.... Xem Tiếp

Giải Thích Các Điều Nghi Hoặc,

Sở dĩ trong Kinh Bát Nhã ngăn không cho thấy Như Lai vì người cầu tướng mạo và âm thinh là tìm cầu nhơn và ngã mà không cầu vãng sanh hoặc cầu vô.... Xem Tiếp

Khuyến Tấn Niệm Phật,

Phật là Đại Sư của Tam giới, từ phụ của bốn loài, người quy tín đó thì diệt tội hằng sa, người xưng niệm đó thì được phước vô lượng. Phàm muốn niệm.... Xem Tiếp

Niệm Phật Ra Khỏi Ba Cõi,

Tịnh độ Cực lạc chắc chắn ở ngoài ba cõi. Nói ba cõi là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Cõi dục từ Diêm Phù Đề này lên đến Lục dục thiên. Sắc giới từ.... Xem Tiếp

Rộng Nhiếp Các Giáo,

Pháp môn niệm Phật tổng trì biện tài vô ngại, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ và nguyện lực phương tiện trí huệ đều huệ đức.... Xem Tiếp

So Lường Công Đức Niệm Phật,

Đức Như Lai thuyết pháp nói ra 8 muôn bốn ngàn pháp môn. Trong tất cả pháp môn đều tu tạp thiện nên ít thiện căn, chỉ có một pháp môn niệm Phật là.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

An Lạc Tập

Phật là Tánh thể, Pháp là ự lý, Tăng là hòa hợp chúng, trong chúng có đầy đủ tánh thể. Nhưng tâm,.... Xem Tiếp

An Lạc Tịnh Độ Nghĩa

Pháp sư Đàm Loan là một pháp sư thông hiểu giáo lý đã từng chú thích kinh Đại Tập, sau vì bệnh duyên.... Xem Tiếp

Luận Bảo Vương Tam Muội

Ngày xưa Tổ Liên Trì rất mến mộ hai quyển Bảo Vương Tam muội luận của Phi Tích Pháp sư và Niệm Phật.... Xem Tiếp

Niệm Phật Kính

Niệm Phật Tam Muội như tấm gương chiếu soi vạn tượng. Tám muôn bốn ngàn pháp môn đều là ảnh tượng,.... Xem Tiếp