Tác Giả

Sa Môn Ngộ Khai


Có Người Bảo Rằng Phật Thích Ca Phật A Di Đà Và Bồ Tát Quán Thế Âm Cùng Một Thể,

Luận về pháp thân có thể nói như vậy, còn về báo thân và hóa thân thì không thể nói như vậy được. Pháp thân của chư Phật không ngoài thực tại, lúc nào.... Xem Tiếp

Đại Ý Của Pháp Môn Tịnh Độ Niệm Phật Vãng Sanh,

Thông thường thì tín, hạnh, nguyện là ba điều kiện thiết yếu của pháp môn Tịnh Độ. Nhưng theo quan điểm của tôi thì người xưa đề xuất hai môn ưa thích.... Xem Tiếp