Tác Giả

Tiến Sĩ Lê Sơn Phương Ngọc


Phật Vô Lượng Quang,

Phật A Di Đà là tên phiên âm tiếng Phạn. Ngài là giáo chủ của thế giới Tây phương Cực Lạc. Ngoài tên A Di Đà Phật, còn có các tên phiên âm khác như là.... Xem Tiếp

Thế Giới Tây Phương Cực Lạc,

Từ khi Phật A Di Đà thành tựu Tịnh thổ thì cả thế gian đều hướng về Tây phương, nơi ấy được gọi là Thế giới cực lạc, còn được gọi là Thế giới Cực lạc.... Xem Tiếp