Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Từ Bi Với Bác Ái
Cư Sĩ Uông Trí Biểu | Dịch Giả :Hòa Thượng Thích Tuệ Đăng
Các nhà tôn giáo xướng lên thuyết bác ái, những nhà học giả không bàn xét đến lý chân thật, đua nhau họa theo, và cho đó là thiên kinh địa nghĩa. Phật giáo chẳng những không nói bác ái, mà còn cho "ái" là cái nhân của khổ não và nguồn gốc của sinh tử luân hồi. Vậy Phật giáo nói từ bi, các tôn giáo khác nói bác ái khác nhau ở điểm nào. Xin trả lời rằng: Hai thuyết này ý nghĩa tuyệt nhiên không giống nhau; bởi vì đã gọi là "ái" tức là yêu, tất có năng ái và sở ái (nghĩa là người yêu và kẻ được yêu), đã có năng sở (người yêu và kẻ được yêu), tất có nhân ngã (người và ta), lấy ngã làm năng ái,....
Đọc Tiếp

Tại sao lại thờ nhiều Phật và Bồ tát
Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Trong các chùa viện của đại thừa Bắc tông, ngoài tượng Phật bổn sư Thích Ca ra, chúng ta còn thấy tượng các chư Phật khác, và luôn luôn sẽ thấy có các tượng của Bồ Tát được thờ phụng rất trang nghiêm. Tại sao không chỉ thờ riêng Phật Thích Ca là đủ rồi như trong các chùa chiền của Nam tông Phật giáo, mà là phải thờ thêm nhiều Phật khác, nhất là tại sao lại phải thờ Bồ Tát, các vị hữu tình chưa hề phải là Phật vậy ?
Đọc Tiếp

Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát Khai Thị Niệm Phật
Cư Sĩ Bành Tế Thanh | Dịch Giả :Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Các người nên biết, môn niệm Phật đây đích thật là tâm tông của chư Phật, là con đường giải thoát thẳng tắt nhất của hàng nhân thiên. Nay các người tuy có lòng tin, tuy thực hành hạnh niệm Phật cầu vãng sanh, nhưng nếu tâm nguyện không chí thiết, thì chẳng khác chi người đi biển gặp được châu báu mà lần lựa về tay không, tất cũng luống nhọc công vô ích! Thuở xưa nếu ta không nhờ tâm nguyện chí thiết, thì đâu được như ngày hôm nay.Đời Minh Đế nhà Tấn, ta nguyên là một bần dân. Trong cảnh qúa nghèo khổ, duyên may được nghe biết Phật pháp, ta phát đại nguyện rằng: "Con vì túc nghiệp nên mới chịu....
Đọc Tiếp

Sự Tai Hại Nhất Trên Đời Là Ái Tình Sâu Đậm
Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa
Trong nghiệp sinh tử, tình ái và dục vọng là gốc chướng Ðạo. Là người tu Ðạo, bất luận đối với người hoặc đồ vật, nếu sinh ra lòng ái dục thì sẽ chướng ngại sự tu hành, làm mình không phát triển được. Nói một cách rõ ràng hơn, ái dục là sinh tử, sinh tử chính là ái dục. Ái dục là nguồn gốc của sinh tử. Nếu không phá vỡ tình ái dục vọng vô minh, thì mình sẽ không thể ra khỏi biển lớn sinh tử. Làm sao để thoát sinh tử? Rất giản dị, chỉ cần “đoạn dục khử ái,” nghĩa là dứt dục vọng, trừ ái tình, chẳng cách nào khác hơn. Người tu Ðạo đừng nên suy nghĩ về tình ái dâm dục, càng không nên có hành vi....
Đọc Tiếp

Liên Trì Ðại Sư Khai Thị Niệm Phật
Cư Sĩ Bành Tế Thanh | Dịch Giả :Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Trong Phật pháp có ba tạng, mười hai phần giáo, đức Thế Tôn khi xưa đã giăng nhiều thứ lưới nơi bể sanh tử sâu rộng, để tuỳ phần vớt các loài cá nhân thiên lớn nhỏ đưa lên bờ Niết Bàn. Nhưng nên nói lớn để gồm nhỏ, đâu thể cử một mà bỏ nhiều! Gần đây, tôi nghe có kẻ bảo: nhiều kiếp thành Phật, tất là Tiệm chớ không phải Đốn. Vả Tiệm giáo cũng là Phật dạy, chưa từng không đúng, song dùng Tiệm để bỏ Đốn giáo, phải chăng thật đã sai lầm?
Đọc Tiếp

Đầu Tiên   Trở Lại  
1  2  3  4 
  Kế Tiếp   Cuối Cùng
Page 1 of 4
Không nên nổi lòng tức giận, dù nhỏ như sợi lông; nếu không mình chẳng thể nhập đạo đặng.
Hòa Thượng Quảng Khâm
  • Contact