Tác Giả

1. 93 Kiếp Mới Gặp Lại Con
2. A Lại Da Thức
3. Ăn Chay
4. Ăn Chay
5. Ba Điều Quan Trọng Cho Việc Vãng Sanh
6. Ba Điều Tối Quan Trọng Lúc Lâm Chung
7. Ba Học Giới Định Tuệ
8. Bà Lão Bán Nghèo
9. Ba Mục Tiêu Của Người Học Phật
10. Ba Pháp Ấn
11. Ba Tư Lương Tín Nguyện Hạnh
12. Bản Và Tích
13. Báo Hiếu Cha Mẹ Bằng Bồ Đề Tâm
14. Bảo Vệ Chùa Liệu Có Bảo Vệ Được Phật Pháp Hay Không ?
15. Bát Chánh Đạo
16. Bát Chánh Đạo
17. Bát Khổ
18. Bát Nạn Là Gì...?
19. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
20. Bát Quan Trai Giới
21. Bát Quan Trai Giới
22. Bát Tướng Thành Đạo
23. Bảy Ngày Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Cho Biết Trước Mình Sẽ Vãng Sanh
24. Bảy Trường Hợp Không Nên Sát Sanh
25. Bi Nguyện Độ Tha
26. Bị Tam Tai Niệm Danh Hiệu Phật Có Giải Được Nạn Không...?
27. Biện Minh Về Niết Bàn
28. Biển Thế Giới Hoa Tạng
29. Bồ Đề Đạt Ma Khai Thị Pháp Môn Niệm Phật
30. Bồ Đề Tâm Với Môn Tịnh Độ
31. Bồ Tát
32. Bồ Tát Đạo
33. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Lưỡi Gươm Vàng Trí Tuệ
34. Bố Thí
35. Bố Thí Ba La Mật
36. Bố Thí Không Chấp Tướng Phước Nhiều Như Mười Phương Hư Không
37. Bố Thí Là Gì...?
38. Bố Thí Mắt
39. Bố Thí Và Sáu Ba La Mật
40. Bốn Duyên Thù Thắng Giúp Người Học Phật Phát Tâm Bồ Đề
41. Bốn Kỳ Kiết Tập
42. Bốn Môn Niệm Phật
43. Bốn Món Tâm Vô Lượng
44. Bốn Nguyện Lớn Của Đại Thừa
45. Bổn Phận Của Phật Tử Tại Gia
46. Bốn Pháp Y Cứ
47. Bổn Phật Của Phật Tử Tại Gia
48. Bốn Trường Hợp Của Hiệu Lực Cầu Nguyện
49. Các Cách Niệm Phật
50. Các Chủng Loại Thế Giới
51. Các Duyên Ma Khảo
52. Các Loại Tịnh Độ
53. Các Phương Pháp Trì Danh
54. Cách Đoạn Tuyệt Thị Phi
55. Cách Đối Trị Hôn Trầm Tán Loạn
56. Cách Giữ Vững Tâm Không Thối Chuyển
57. Căn Bản Của Sụ Tu Hành Là Giới Định Huệ
58. Căn Bản Phiền Não
59. Cần Gì Phải Niệm Phật Cho Nhọc Sức Lao Hơi...?
60. Cần Giải Thoát Ngay Trong Hiện Kiếp
61. Cẩn Thận Lúc Lâm Chung
62. Cảnh Giới Chúng Sanh Thọ Mạng Và Tâm Của Chúng Sanh
63. Cảnh Giới Tịnh Độ Môi Trường Tu Học Hoàn Hảo
64. Cảnh Ta Bà Đã Huyễn Mà Cõi Cực Lạc Cũng Là Huyễn
65. Cầu An Cầu Siêu Có Thực Được An Siêu...?
66. Câu Phật Hiệu Của Chúng Ta Cứ Thường Bị Cắt Đứt Bởi Hỷ Nộ
67. Cầu Tự
68. Chỉ Rõ Công Phu Niệm Phật
69. Chi Túc Thường Lạc
70. Chớ Để Mất Phần Nhập Phẩm
71. Chọn Pháp Môn Trong Thời Đại Văn Minh
72. Chư Ðại Bồ Tát khuyên người Niệm Phật và Nguyện Sanh
73. Chuẩn Đề Vương Bồ Tát
74. Chúng Sanh Trong Ba Cõi
75. Chủng Tử
76. Chướng Ngại Của Hành Giả
77. Chuyện Của Rồng
78. Chuyển Hóa Nghiệp Thức
79. Chuyện Về Cảnh Giới Chúng Sanh
80. Cơ Tâm
81. Có Tám Điều Cốt Yếu Người Tu Tịnh Nghiệp Nên Ghi Nhớ
82. Cõi Ấy Vì Sao Tên Là Cực Lạc...?
83. Cõi Cực Lạc Của Đức Phật A Di Đà Là Thuộc Trong Tam Giới Hay Ngoài Tam Giới...?
84. Cõi Cực Lạc Là Do Tâm Thức Biến Hiện Ra Hay Thật Có...?
85. Cõi Đại Thiên Và Thời Kiếp
86. Con Đường Bồ Đề
87. Công Đức Đại Thừa
88. Công Đức Sáu Chữ Di Đà
89. Công Đức Và Lợi Ích Của Địa Tạng Bồ Tát
90. Công Đức Và Phước Đức Khác Nhau Ở Chỗ Nào...?
91. Công Phu Niệm Phật Chẳng Đắc Lực
92. Cứ Tham Thiền Chờ Khi Chứng Được Thần Thông Chừng Ấy Có Thể Đi Về Cực Lạc
93. Cực Lạc Thế Giới
94. Cực Lạc Và Ta Bà
95. Đã Là Phàm Phu Tất Còn Ở Trong Vòng Phiền Não
96. Đã Nói Về Lòng Tin Vậy Xin Hỏi Phải Tin Pháp Gì...?
97. Đặc Tính Và Công Năng Của A Lai Da Thức Trong Pháp Tu Niệm Phật
98. Đại Cương Học Thuyết Nhà Phật
99. Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
100. Đại Thế Chí Bồ Tát
101. Đại Thế Chí Bồ Tát Khai Thị Niệm Phật
102. Đàm Loan Đại Sư
103. Danh Hiệu
104. Đạo Đế
105. Đạo Hiếu Giải Thoát
106. Đạo Phái Đại Sư
107. Đạo Phái Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
108. Đạo Phật
109. Đào Sâu Vào Lý Bất Nhị
110. Đạo Sư A Di Đà Phật
111. Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
112. Đạo Xước Đại Sư
113. Để trở thành người phật tử tại gia
114. Để Xác Trong Nhà
115. Di Đà Thánh Hiệu Tâm Bất Thối
116. Di Huấn Của Sư Bà Hải Triều Âm
117. Diệt Đế
118. Diệu Hiệp Đại Sư
119. Diệu Hiệp Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
120. Diệu Không Đại Sư
121. Định Nghiệp Trong Phật Giáo
122. Đoạn Nghi Ngờ Sanh Tín Tâm Cầu Vãng Sanh
123. Đoạn Nhân Ta Bà Quyết Sanh Tịnh Độ
124. Đoạn Trừ Sanh Tử Chơn Thật Phú Quý
125. Đoạn Trừ Vô Minh Phiền Não
126. Đọc tụng và thọ trì kinh để mở mang tâm trí và thâm nhập kinh tạng
127. Đời Người
128. Đời Sống Chỉ Là Sự Khởi Hành Trở Lại Từ Quá Khứ
129. Đời Sống Ý Nghĩa
130. Đối Trị Dục Nhiễm
131. đối với sanh tử tâm phải khẩn thiết
132. Đôn Đốc Hết Bổn Phận
133. Dòng Dõi Đức Phật
134. Dự Bị Lúc Lâm Chung
135. Dự Tri Thời Chí
136. Đức Phật Hãy Còn Đây
137. Đức Phổ Hiền Dạy Tu Niệm Phật Tam Muội
138. Đức Quán Thế Âm Hiện Thân Của Bi Trí
139. Đức Thầy Chỉ Đạo
140. Đức Thích Tôn Sau Khi Thành Đạo
141. Đức Thích Tôn Trước Khi Thành Đạo
142. Dưới Mái Chùa Hoang
143. Đường Đi Và Người Dẫn Đường
144. Đường Lên Quả Vị Thập Trụ
145. Đường Lên Thập Địa
146. Đường Sanh Tử Nhiều Nguy Hiểm
147. Đường Về Cõi Tịnh
148. Già Bệnh Chết Mãi Đeo Theo Người Không Chừa Ai Hết
149. Giấc Mộng Đẹp!
150. Giai Đoạn Rèn Tâm Giải Thoát
12345


TBD
Cố Giáo Sư Minh Chi
Cố Giáo Sư Trương Đình Nguyên
Cư Sĩ Bành Tế Thanh
Cư Sĩ Bích Ngọc
Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Cư Sĩ Cao Hữu Đính
Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Cư Sĩ Đạo Quang
Cư Sĩ Diệu Âm
Cư Sĩ Diệu Hà
Cư Sĩ Định Huệ
Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Cư Sĩ Đức Hạnh Lê Bảo Kỳ
Cư Sĩ Dương Đình Hỷ
Cư Sĩ Đường Tương Thanh
Cư Sĩ Giang Đô Trịnh Vĩ Am
Cư Sĩ Giang Vị Nông
Cư Sĩ Hạnh Cơ
Cư Sĩ Hồ U Trinh Ở Núi Tứ Minh
Cư Sĩ Hoàng Phước Đại
Cư Sĩ Hồng Như
Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Cư Sĩ Huệ Thiện
Cư Sĩ Khánh Vân
Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Cư Sĩ Lê Huy Trứ MSEE
Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Cư Sĩ Liêu Nguyên
Cư Sĩ Liêu Địch Liên
Cư Sĩ Lưu Minh Chánh
Cư Sĩ Lưu Thừa Phù Ghi Chép
Cư Sĩ Lý Viên Tịnh
Cư Sĩ Mao Lăng Vân cung kính kết tập
Cư Sĩ Minh Chánh
Cư Sĩ Minh Trí và Mẫn Đạt
Cư Sĩ Ngô Đức Thọ
Cư Sĩ Nguyên Giác
Cư Sĩ Nguyên Hồng
Cư Sĩ Nguyễn Lang
Cư Sĩ Nguyên Phong
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sâm , Ngô Đức Thọ
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sinh
Cư Sĩ Nguyễn Hữu Kiệt
Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Cư Sĩ Nguyễn Xuân Chiến
Cư Sĩ Phạm Cổ Nông
Cư Sĩ Phúc Trung
Cư Sĩ Phương Luân
Cư Sĩ Quách Huệ Trân
Cư Sĩ Quảng Minh
Cư Sĩ Tâm Phước
Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Cư Sĩ Thiên Nhơn
Cư Sĩ Thôi Chú Bình
Cư Sĩ Thuần Bạch
Cư Sĩ Tiểu Bình Thật
Cư Sĩ Tịnh Mặc
Cư Sĩ Tô Khắc Minh
Cư Sĩ Tôn A Tử
Cư Sĩ Uông Trí Biểu
Cư Sĩ Viên Đạt
Cư Sĩ Vọng Tây
Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân
Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Diễn Bồi
Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Mộng Tham
Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Đại Lão Hòa Thượng Tinh Vân
Đại Sư An Thế Cao
Đại Sư Bách Trượng Hoài Hải
Đại Sư Chí Công
Đại Sư Cổ Diêm Khuông Am Thanh Liên bật-sô Linh Thừa
Đại Sư Đạo Bái
Đại Sư Đạo Nguyên
Đại Sư Đạo Tuyên
Đại Sư Diệu Hiệp
Đại Sư Diệu Khẩu
Đại Sư Diệu Không
Đại Sư Diệu Liên
Đại Sư Đời Tống, Nguyên Chiếu
Đại Sư Gia Tường Cát Tạng
Đại Sư Hải Đông
Đại Sư Hám Sơn
Đại Sư Hàm Thị
Đại Sư Hoài Cảm
Đại Sư Hoằng Nhất
Đại Sư Hoằng Tán
Đại Sư Huệ Ngộ
Đại Sư Khuy Cơ
Đại Sư Liên Trì
Đại Sư Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc
Đại Sư Pháp Tạng Hiền Thủ
Đại Sư Phi Tích
Đại Sư Pomnyun Sunim Trí Quang
Đại Sư Quán Đảnh
Đại Sư Quảng Khâm
Đại Sư Tăng Triệu
Đại Sư Thái Hư
Đại Sư Thân Loan
Đại Sư Thang Hương Danh
Đại Sư Thanh Lương Trừng Quán
Đại Sư Thật Hiền
Đại Sư Thật Xoa Nan Đà
Đại Sư Thích Ấn Thuận
Đại Sư Thích Tăng Triệu
Đại Sư Thiên Thai Trí Giả
Đại Sư Thượng Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Tĩnh Am
Đại Sư Tông Bổn
Đại Sư Triệt Ngộ
Đại Sư Trung Phong Minh Bổn
Đại Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Ưu Đàm
Đại Sư Viên Hư
Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ
Đời Dao Tần, Duy Tắc Thiền sư Thiên Như
Đời Dao Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Đời Lưu Tống Cương Lương Gia Xá
Hòa Thượng DaLai Lama
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Hòa Thượng Thích Bích Liên
Hòa Thượng Thích Chân Thường
Hòa Thượng Thích Đồng Bổn
Hòa Thượng Thích Đổng Minh
Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Hòa Thượng Thích Đức Thắng
Hòa Thượng Thích Giác Khang
Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Hòa Thượng Thích Giác Quang
Hòa Thượng Thích Hân Hiền
Hòa Thượng Thích Hoằng Tri
Hòa Thượng Thích Hoằng Trí
Hòa Thượng Thích Hồng Đạo
Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Hòa Thượng Thích Huệ Hưng
Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
Hòa Thượng Thích Huyền Vi
Hòa Thượng Thích Khánh Anh
Hòa Thượng Thích Khế Chơn
Hòa Thượng Thích Mãn Giác
Hòa Thượng Thích Minh Cảnh
Hòa Thượng Thích Minh Châu
Hòa Thượng Thích Minh Lễ
Hòa Thượng Thích Minh Quang
Hòa Thượng Thích Minh Thành
Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Hòa Thượng Thích Như Điển
Hòa Thượng Thích Phước Nhơn
Hòa Thượng Thích Phước Sơn
Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Hòa Thượng Thích Quang Phú
Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Hòa Thượng Thích Tâm Quang
Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Hòa Thượng Thích Thông Bửu
Hòa Thượng Thích Tịnh Không
Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Toàn Châu
Hòa Thượng Thích Trí Chơn
Hòa Thượng Thích Trí Hoằng
Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Hòa Thượng Thích Trung Quán
Hòa Thượng Thích Từ Quang
Hòa Thượng Thích Tuệ Đăng
Hòa Thượng Thích Tuệ Đặng
Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận
Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ
Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa
Hòa Thượng Thích Viên Giác
Hòa Thượng Thích Viên Huy
Hòa Thượng Thích Viên Lý
Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã
Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Tam Tạng Pháp Sư Đề Vân Bát Nhã
Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Thượng Nhân Pháp Nhiên
Thượng Tọa Thích Chân Tính
Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Thượng Tọa Thích Đồng Ngộ
Thượng Tọa Thích Đức Trí
Thượng Tọa Thích Giải Hiền
Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Thượng Tọa Thích Hạnh Bình
Thượng Tọa Thích Huyền Châu
Thượng Tọa Thích Mật Thể
Thượng Tọa Thích Minh Tuệ
Thượng Tọa Thích Nguyên Bình
Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Thượng Tọa Thích Nhuận Châu
Thượng Tọa Thích Phổ Huân
Thượng Tọa Thích Phước Hòa
Thượng Tọa Thích Phước Thái
Thượng Tọa Thích Quảng Ánh
Thượng Tọa Thích Thiện Phụng
Thượng Tọa Thích Tiến Đạt
Thượng Tọa Thích Trí Đức
Thượng Tọa Thích Trí Siêu
Thượng Tọa Thích Trường Lạc
Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Tiến Sĩ Lê Sơn Phương Ngọc
Tỳ Kheo Thích Đăng Quang
Tỳ Kheo Thích Đồng Thọ
Tỳ Kheo Thích Duy Lực
Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên
Tỳ Kheo Thích Giới Bổn
Tỳ Kheo Thích Giới Đức
Tỳ Kheo Thích Giới Nghiêm
Tỳ Kheo Thích Hoằng Đạo
Tỳ Kheo Thích Hoằng Thường
Tỳ Kheo Thích Huệ Chiểu Chùa Đại Vân Ở Chuy Châu
Tỳ Kheo Thích Minh Điền
Tỳ Kheo Thích Minh Định
Tỳ Kheo Thích Minh Định
Tỳ Kheo Thích Minh Trí
Tỳ Kheo Thích Nguyên Chứng
Tỳ Kheo Thích Tâm Hạnh
Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Tỳ Kheo Thích Thiện Trang
Tỳ Kheo Thích Thông Huệ
Tỳ Kheo Thích Viên Ngộ
Tỳ Kheo VisuđhacaraKinh Sách Cùng Tác Giả

Ðại để người tu Tịnh nghiệp: đi, đứng, nằm, ngồi, đứng lên, ngồi xuống, ăn uống đều nên hướng về phương Tây thì sự cơ cảm dễ thành, căn cảnh dễ thuần thục. Trong thất chỉ bày một tượng Phật, một quyển kinh, một lò hương, một cái bàn, một cái giường, một cái ghế, chẳng được bày nhiều thứ khác. Trên sân cũng quét dọn thanh tịnh để đi kinh hành không trở ngại gì. Cần giữ cho tâm này chẳng vướng bận mảy may gì, quên hết muôn mối lo, trống rỗng, chẳng biết có thân, chẳng hay có đời, cũng chẳng biết việc mình đang làm ngày nay là việc tu hành. Ðược vậy thì ngày càng gần với đạo, ngày càng cách xa đời, mới xu hướng Tịnh nghiệp được. Lúc bình thời ông đã có thể buông bỏ sạch hết thảy sự, trong ý niệm chẳng còn chút mắc mứu nào thì khi đại hạn xảy đến, thanh thản, thảnh thơi, chẳng có ý tưởng lưu luyến con cái, nuối tiếc tấm thân, con cháu, há chẳng phải là hành vi của bậc đại trượng phu ư? Bởi vậy, ông nên nhất ý tu hành, chẳng còn dính mắc điều gì khác nữa. Ðó chính là điều then chốt nhất
Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát