Niệm Phật Có 30 Lợi Ích Cả Ba Thời Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai
Phải nghĩ đến vô thường vùn vụt
Cảnh Giới Tịnh Độ Môi Trường Tu Học Hoàn Hảo
Tam Chủng Ma
Khảo Cứu Tịnh Độ Luận Của Thế Thân
Thập Nhị Nhân Duyên
Cõi Ấy Vì Sao Tên Là Cực Lạc...?
Tín Nguyện Trì Danh
Bảy Trường Hợp Không Nên Sát Sanh
Tịnh Độ Nghi Biện
Vọng niệm là bịnh; niệm Phật là thuốc
Tiểu Sử Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Nhân Duyên Trong Qúa Khứ Của Đức Địa Tạng Bồ Tát
Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử
Hòa Thượng Hải Hiền Vị Cao Tăng Biết Trước Ngày Vãng Sinh
Bồ Đề Đạt Ma Khai Thị Pháp Môn Niệm Phật
Lời Đề Khóa Tụng Kinh Dược Sư Của Ngọc Lâm Quốc Sư
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Sư Bà Hải Triều Âm
Hòa Thượng Thích Giác Khang
Kinh
Như Thị Ngã Văn
Mười Giới Trọng
Luận Về Bất Thoái Chuyển
Phật Thuyết A Di Đà Kinh
Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Công Đức Và Lợi Ích Của Địa Tạng Bồ Tát
Khai Thị của Đại Sư Hành Sách Về pháp môn Niệm Phật
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Nhận Định Về Các Cõi Tịnh Độ
Phương Pháp Tu Để Được Vãng Sinh Cực Lạc Quốc Hay Trở Về Với Chân Tâm Bản Tính Của Mình
Đào Sâu Vào Lý Bất Nhị
Huệ Nghiêm Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
Người Ngu Ăn Muối
Người Ngu Cất Sữa
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Lưỡi Gươm Vàng Trí Tuệ
Tứ Đại Thiên Vương
Nhận Định Về Không Gian Và Thời Gian
Nhận Định Về Mối Liên Hệ Giữa Tịnh Độ Tông Thiền Tông Và Duy Thức Tông
Nhận Định Về Tha Lực Và Tự Lực
Bố Thí Ba La Mật
Bố Thí Và Sáu Ba La Mật
Những Điều Lầm Lẫn Về Bố Thí
Bố Thí Là Gì...?
Bố Thí Có Mấy Loại...?
Lục Độ Vạn Hạnh
Lục Chủng Chấn Động
Bát Nạn Là Gì...?
Thân Trung Ấm Như Thế Nào Và Tại Sao Phải Thọ Thân Trung Ấm...?
Tình Ái Là Cội Nguồn Sanh Tử
Bồ Tát Đạo
Nói không có thời gian Để niệm Phật là tự lừa dối mình
Tìm hiểu ý nghĩa Niệm Phật
Trợ Niệm Là Gì
Sự Khác Biệt Giữa Tứ Đại Và Thất Đại
Vấn Đề Quỷ Thần
Vòng 12 Nhân Duyên
Vòng Khổ
Ý Nghĩa Phóng Sinh Tích Cực Hay Tiêu Cực...?
Phóng Sinh Hay Phóng Tử...?
Pháp Ngữ Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên
Khởi Phát Trí Tuệ Bát Nhã
Nâng Cao Tâm Người Tu Đạo
Giới Thiệu Sơ Lược Về Lão Hòa Thượng Diệu Liên
Giảng Về Pháp Môn Niệm Phật
Linh Cảm Của Địa Tạng Bồ Tát
đối với sanh tử tâm phải khẩn thiết
Ba điều tối quan trọng lúc lâm chung
Hết thảy pháp môn lấy minh tâm làm cốt yếu
Làm Thế Nào Để Vượt Qua Các Vọng Niệm...?
Làm Thế Nào Để Phật Sự Thành Công Mà Không Bị Vướng Dính Duyên Trần...?
Một Lời Khuyên Để Chúng Con Áp Dụng Tu Hành
Ý Nghĩa Của Tu Mót Là Gì...?
Tọa Thiền Niệm Phật
Pháp Môn Niệm Phật Là Thắng Phương Tiện Của Như Lai
Lược Giải Kinh A Di Đà
Lược Giải Tâm Kinh
Chướng Ngại Của Hành Giả
Thân Trung Ấm Là Gì...?
Khai Thị Về Bịnh Viêm Phổi Do Coronavirus
Mười Hạnh Nguyện Của Phổ Hiền Bồ Tát
Vun Bồi Đạo Đức
Tu Trì Tịnh Nghiệp
Phổ Hiền Bồ Tát Khai Thị Niệm Phật
Đức Phổ Hiền Dạy Tu Niệm Phật Tam Muội
Văn Thù Sư Lợi Dạy Tu Niệm Phật
Đại Thế Chí Bồ Tát Khai Thị Niệm Phật
Hòa Thượng Tịnh Không Niệm Phật Như Thế Nào...?
Vô Ngã Tướng Vô Nhân Tướng Vô Chúng Sinh Tướng Vô Thọ Giả Tướng
Thân Tướng
Danh Hiệu
Đọc tụng và thọ trì kinh để mở mang tâm trí và thâm nhập kinh tạng
Khai thị của Hòa thượng Thích Trí Tịnh về Niệm Phật
Long Thọ Bồ Tát
Mã Minh Đại Sĩ
Khai Thi trì niệm danh hiệu Phật
Tại sao lại niệm Nam mô A mi đà Phật...?
Kệ niệm Phật hạ thủ công phu
Những Cành Sen Trắng
Chư Ðại Bồ Tát khuyên người Niệm Phật và Nguyện Sanh
Quốc Độ
Tiền thân của Cực Lạc Giáo Chủ A Di Ðà Phật
Hoằng Nguyện và Ðại Hạnh
Cực Lạc Thế Giới
Chỉ Rõ Công Phu Niệm Phật
Yếu chỉ pháp trì danh niệm Phật và Kệ gia hạnh tu trì
Khai Thị Về Việc Tụng Kinh Và Niệm Phật
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
Phương Pháp Niệm Phật
Đạo Xước Đại Sư
Thiện Đạo Đại Sư
Hoài Cảm Đại Sư
Vĩnh Minh Đại Sư
Từ Giác Đại Sư
Tuân Thức Đại Sư
Từ Chiếu Đại Sư
Hữu Nghiêm Đại Sư
Diệu Hiệp Đại Sư
Mã Minh Bồ Tát
Long Thọ Bồ Tát
Thiên Thân Bồ Tát
Không Cốc Đại Sư
Diệu Không Đại Sư
Thiên Như Đại Sư
Tông Bổn Đại Sư
Tử Bá Đại Sư
Triệt Lưu Đại Sư
Ăn Chay
Yếu Nghĩa Về Thập Thiện
Khái Yếu Về Tam Quy
Phóng Sinh Và Từ Thiện
Phóng Sinh
Xây Tượng Hay Cứu Tế
Niệm Phật Phải Hành Trì Cho Thiết Thật
Niệm Phật Phải Phát Lòng Bồ Đề
Niệm Phật Phải Dứt Trừ Lòng Nghi
Niệm Phật Phải Quyết Định Nguyện Vãng Sanh
Niệm Phật Phải Đoạn Tuyệt Phiền Não
Niệm Phật Phải Khắc Kỳ Cầu Chứng Nghiệm
Niệm Phật Phải Bền Lâu Không Gián Đoạn
Ngũ Căn Ngũ Lực
Thất Bồ Đề Phần
Đạo Đế (NIRODHA GAMADUKKHA) - Tứ Niệm Xứ
Tiểu Thừa và Đại Thừa
Sự Phát Triển Của Tiểu Thừa
Sự Phát Triển Của Đại Thừa
Chúng Sanh Trong Ba Cõi
Thân Trung Hữu Và Sự Thọ Sanh
Thế Giới Quan Của Đạo Phật
Cõi Đại Thiên Và Thời Kiếp
Từ Ðức Thích Ca Đến Phật Di Lặc
Các Chủng Loại Thế Giới
Biển Thế Giới Hoa Tạng
Niệm Phật Phải Vì Thoát Sanh Tử
Đạo Phái Đại Sư
Tỉnh Am Đại Sư
Triệt Ngộ Đại Sư
Ngộ Khai Đại Sư
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Tam Giới Duy Tâm Vạn Pháp Duy Thức Là Thế Nào...?
Ưu Đàm Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
Ý Nghĩa Và Các Yếu Điểm Về Nhân Quả
Bát Khổ
Tam Giới Là Gì...?
Tứ Sanh Là Gì...?
Mười Nghiệp Lành
Phương Pháp Khiến Người Phát Khởi Lòng Tin Về Tịnh Độ Môn Học Nói Rõ Về Việc Thức Tỉnh Và Mê Muội.
Pháp Môn Dễ Tu Học
Phật Dạy Bồ Tát Bố Thí Hay Làm Các Việc Lợi Ích Chúng Sanh Đều Không Nên Chấp Tướng
Bố Thí Không Chấp Tướng Phước Nhiều Như Mười Phương Hư Không
Phật Dạy Bồ Tát Độ Sanh Không Nên Chấp Tướng
Phật Dạy Bổ Tát Bố Thí Không Nên Chấp Tướng
Ngũ Minh
Quán Nhân Duyên
Bốn Món Tâm Vô Lượng
Tứ Như Ý Túc
Ý Nghĩa Tạo Tượng Phật
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Trí Huệ Là Gì...?
Tại sao lại thờ nhiều Phật và Bồ tát
Nghiệp
Phương Pháp Trì Danh Niệm Phật
So Đời Sống Giữa Cõi Cực Lạc Và Trời Người
Đề Phòng Ma Chướng
Những Lời Vàng Về Pháp Môn Niệm Phật
Cảnh Giới Cực Lạc
Sự Lợi Ích Hiện Thế Về Pháp Môn Niệm Phật
Thập Nhị Nhân Duyên
Nhân Qủa
Thiện và Ác
Thập Nhị Nhân Duyên
Thiền Định Cho Mọi Giới
Năm Pháp Có Thể Đưa Đến Khổ Đau Hay Hạnh Phúc
Luân Hồi Nghiệp Báo
Nhị Đế Từ Hiện Tượng Đến Bản Thể
Để trở thành người phật tử tại gia
Tam Bảo
Quy Y Tam Bảo
Thọ Năm Giới
Trì Năm Giới
Đạo Sư A Di Đà Phật
Đại Thế Chí Bồ Tát
Kiếp
Chủng Tử
A Lại Da Thức
Nghiệp
Nhận Thức Về Tái Sanh Chứng Ngộ Vãng Sanh
Muốn Vãng Sanh Về Xứ Cực Lạc Của Phật A Di Đà Có Mấy Điều Kiện...?
Nhận Thức Về Nhân Quả Và Nghiệp
Bát Quan Trai Giới
Sơ Lược Tiến Trình Hình Thành Và Phát Triến Của Mật Giáo
Thiền Tông
Tông Tịnh Độ
Định Nghiệp Trong Phật Giáo
Giải Thích Đề Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
Giải Thích Nội Dung Bát Nhã Tâm Kinh
Đức Quán Thế Âm Hiện Thân Của Bi Trí
Quán Thế Âm Bồ Tát
Năm Lượng Phương Tiện Lý Giải
Chung Quanh Vấn Ðề Vãng Sanh
Pháp Môn Lễ Sám
Trì Danh Niệm Phật
Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc
Ý Nghĩa Tịnh Độ
Phạm Vi Cõi Cực Lạc
Đường Lối Tu Tịnh Độ
Pháp Học Và Pháp Hành Trì Danh Niệm Phật
Ý Nghĩa Hồng Danh Sám Hối
Công Đức Đại Thừa
Ý Nghĩa Sướng Khổ Và Niết Bàn Nhìn Theo Quan Điểm Phật Giáo
Ý nghĩa của bố thí và cúng dường
Niệm Phật Phải An Nhẫn Các Chướng Duyên
Niệm Phật Phải Dự Bị Lúc Lâm Chung
Xã Hội Ấn Độ Trước Khi Phật Ra Đời
Nền Học Thuyết Ấn Độ Trước Phật Giáo
Dòng Dõi Đức Phật
Đức Thích Tôn Trước Khi Thành Đạo
Đức Thích Tôn Sau Khi Thành Đạo
Bốn Kỳ Kiết Tập
Kinh Ðiển Đạo Phật
Giáo Nghĩa Các Bộ Phái
Bát Chánh Đạo
Lược Sứ Đức Phật Di Đà và 48 Đại Nguyện
Tịnh Độ
Lục Hòa
Tứ Nhiếp Pháp
Khái Yếu Về Ngũ Giới
Luân Hồi Và Nhân Quả
Luân Hồi
Quy Y Tam Bảo
Đạo Phật
Lược Sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Từ Giáng sanh đến Thành đạo
Lược Sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Từ Thành đạo đến nhập Niết bàn
Bổn Phật Của Phật Tử Tại Gia
Vu Lan Bồn
Vô Thường
Thiểu Dục và Tri Túc
Nhân Qủa
Bát Quan Trai Giới
Ăn Chay
Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật
Thờ Phật, Lạy Phật, Cúng Phật
Sám Hối
Ngũ Giới
Thập Thiện Nghiệp
Khái Niệm Tổng Quát Về Tứ Diệu Đế (ARIYA SACCANI)
Khổ Đế (DUKKHA)
Diệt Đế (NIRODHA DUKKHA)
Tứ Chánh Cần
Bảo Vệ Chùa Liệu Có Bảo Vệ Được Phật Pháp Hay Không ?
Cực Lạc Và Ta Bà
Phật Giáo Với Gia Ðình
Pháp Giới Tổng Luận
Huệ Viễn Đại Sư
Đàm Loan Đại Sư
Trí Giả Đại Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật
Quán Thế Âm Bồ Tát
Ưu Đàm Đại Sư
Nhân Quả Của Thập Thiện
Bi Nguyện Độ Tha
Cơ Tâm
Hiếu Hạnh
Hoa Và Hiếu
Ngu Cái Khôn Và Khôn Cái Ngu
Người Không Dễ Sân Tử Cống Chi Thí
Nhất Chân Nhất Thiết Chân
Phổ Hiền Và Đại Hành
Quán Thế Âm Và Cứu Pháp
Thế Nào Là Tu Hành Biện Đạo...?
Thuốc Và Bệnh
Trí Huệ Và Pháp Cúng Dường
Tội Và Nghiệp
Y Giáo Phụng Hành
No Record Found
Bồ Tát lại dạy đại chúng rằng: “Này các đệ tử! Một thân người do cha mẹ sanh ra, cha mẹ nuôi nấng. Ðối với mọi việc làm ăn, các thứ thọ dụng hiện tại của các ông dẫu cho cha mẹ chưa từng cho ông được đồng nào, nhưng thân các ông vẫn là do cha mẹ sanh ra nên mới có được như ngày nay! Trong muôn sự, thân là lớn, thân là gốc. Cứ từ gốc mà suy, chẳng phải là ân cha mẹ khó nói hết được hay chăng? Vì thế Phật dạy: ở bên cha mẹ nói lớn tiếng, nói nặng lời còn mắc vô lượng tội, huống hồ là ngày nay có kẻ còn tệ quá hơn thế nữa!
Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát