Tác Giả

Cư Sĩ Minh Chánh


Biện Minh Phương Cách Tu Tam Muội,

Hỏi: Nay theo lời dạy của đại sư thời biết do vận tâm rộng lớn sâu cạn mà cảm nên, nếu cần phải thiết lập đạo tràng, cúng phẩm đầy đủ, cho đến an tâm.... Xem Tiếp

Chánh Hạnh,

Hành giả đã phát chí nguyện đem cả thân tâm thanh tịnh vào đạo tràng, trước phải quán tưởng ta và tất cả chúng sanh cùng tận cả hư không giới vi trần.... Xem Tiếp

Giải Thích Nghĩa Niệm Phật Tiêu Tội,

Có người hỏi: Niệm Phật Tam Muội Trực Chỉ mới là cảnh giới y chánh cõi Cực-Lạc, phải có hạnh nguyện cầu sanh, nếu không thì chưa hoàn bị. Trong kinh.... Xem Tiếp

Giải Thích Tâm Chán Ta Bà Vui Về Cực Lạc,

Nói hai cõi là chư Phật phân rõ sự khổ sự vui của hai thế giới. Phần trên hành giả nghe nói y báo chánh báo của hai cõi, theo kinh văn, thì thấy cõi.... Xem Tiếp

Hiển Thị Một Nguyện Gồm Đủ Bốn Nghĩa,

Có người hỏi rằng: Từ trước đến nay những sách khuyên người niệm Phật rất nhiều, tuy lời giảng có sự dị đồng nhưng về ý nghĩa đâu có khác. Những sách.... Xem Tiếp

Hồi Hướng Khuyên Cầu Vãng Sanh,

Xét về nguyên ủy sanh tà kiến là do vị thầy hướng dẫn bất chánh. Tuy bởi túc nghiệp đưa đẩy há tránh khỏi kiến hoặc ở tự tâm hay sao? Hoặc nghiệp đã.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 »»»

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Luận Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ

Niệm Phật Tam Muội là phương tiện dễ dàng nhứt, nhiếp cả phàm Thánh, lợi độn gồm thâu, đệ nhứt liễu.... Xem Tiếp

Phật Giáo Nhân Gian Của Pháp Môn Tịnh Độ

Trong thời mạt pháp, thiết nghỉ chỉ có pháp môn này mới phù hợp với quần sanh nhất, nên Pháp Sư Tịnh.... Xem Tiếp