Tác Giả

Tỳ Kheo Thích Minh Trí


Hành Trang Tịnh Độ,

Trì chú có tác dụng không? Trì chú là dùng những âm thanh đặc biệt, những ngôn từ đặc biệt, đại biểu cho sức mạnh gia hộ của chư Phật, Bồ Tát hay thần.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ

Được biết người Ấn Độ thời ấy - thời đức Phật tại thế - họ không quan tâm đến việc ghi chép các biến.... Xem Tiếp