Phật Học Vấn Đáp


Chỉ niệm phật mà không làm việc công đức có được vãng sanh không?
Chỉ niệm Phật mà không làm việc công đức có được vãng sanh không?
Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí | Xem: 517

8/6/2022 5:51:36 AM
Tịnh độ là pháp môn Đại thừa. Công đức là việc làm lợi ích giúp đời. Niệm Phật và công đức giống như hai cánh chim, không thể thiếu một. Nhưng công đức không nhất thiết phải có tiền tài. Giúp người niệm Phật là công đức chân thật.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp


Thẻ
Niệm Phật        Công Đức        Vãng Sanh       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật