Phật Học Vấn Đáp

Chỉ niệm phật mà không làm việc công đức có được vãng sanh không?
Chỉ niệm Phật mà không làm việc công đức có được vãng sanh không?

8/6/2022 5:51:36 AM
Tịnh độ là pháp môn Đại thừa. Công đức là việc làm lợi ích giúp đời. Niệm Phật và công đức giống như hai cánh chim, không thể thiếu một. Nhưng công đức không nhất thiết phải có tiền tài. Giúp người niệm Phật là công đức chân thật.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Niệm Phật        Công Đức        Vãng Sanh       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp