Pháp Luận

12. Chân thật, biết chân thật,
Không chân, biết không chân:
chúng đạt được chân thật,
do chánh tư, chánh hạnh.
Lời Phật dạy, Kinh Pháp Cú