Đọc Sách

10. Ai rời bỏ uế trược,
giới luật khéo nghiêm trì,
tự chế, sống chơn thực,
thật xứng áo cà sa.
Lời Phật dạy, Kinh Pháp Cú