Tác Giả

Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

1. Ba Điều Trọng Yếu Để Cầu Con
2. Bà Lão Cúng Đèn
3. Ba Nguyên Nhân Của Bịnh Tật
4. Bàn về nhân quả báo ứng và sự giáo dục trong gia đình
5. Bàn Về Niệm Phật Tam Muội
6. Bát Khổ
7. Biết Quả Sợ Nhân Nên Cẩn Thận Gặp Duyên Đụng Cảnh Gắng Tu Tập
8. Buông Xuống Vô Lượng Pháp Đi Sâu Vào Một Môn
9. Căn Nguyên Của Bịnh Tật
10. Cảnh Tỉnh Mạng Người Vô Thường
11. Cầu Cảm Ứng
12. Cầu Sanh Tịnh Độ Là Tiểu Thừa Hay Đại Thừa...?
13. Chẳng Hiểu Giáo Tướng Thì Khó Thể Bàn Chuyện Có Không
14. Chỉ Có Pháp Niệm Phật Cầu Sinh Tịnh Độ Là Thẳng Tắt Nhất
15. Chỉ Dạy Thiết Yếu Về Lúc Lâm Chung
16. Chỉ Nghe Danh Hiệu Phật Công Đức Cũng Không Thể Nghĩ Bàn
17. Chỉ Ra Nỗi Nguy Hiểm Trong Nẻo Luân Hồi
18. Chư Phật Bồ Tát Giúp Đỡ Chúng Sanh Đang Bị Khổ Nạn Như Thế Nào...?
19. Chưa Chứng Chân Như Thì Đối Với Lý Nhân Duyên Phải Rất Cẩn Trọng
20. Có Cực Lạc Tịnh Độ Hay Không...?
21. Có Người Nói Thời Mạt Pháp Cũng Là Lúc Đại Kiếp Sắp Xảy Ra
22. Cõi Ấy Vì Sao Tên Là Cực Lạc...?
23. Con Người Có Cùng Một Tâm Nhưng Ai Nấy Ưa Thích Khác Nhau
24. Cùng Cư Sĩ Kim Thủy Nhược Luận Về Danh Tự
25. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải
26. Đại Sư Liên Trì Phổ Khuyến Giới Sát Phóng Sanh
27. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Lược Giảng
28. Đạo Ở Trong Sinh Hoạt Hằng Ngày
29. Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
30. Đạo Tràng Là Nơi Để Cầu Đạo
31. Đặt Tượng Nơi Trai Phòng
32. Dẫu Gặp Cảnh Ngộ Nào Cũng Vẫn An Vui
33. Đau Lòng Mỏi Miệng Khuyên Buông Xuống
34. Dạy Những Điều Thiết Yếu Về Lâm Chung
35. Dạy Về Lòng Tin Chân Thật Nguyện Thiết Tha
36. Đến Cũng Không Không Đi Cũng Không Không
37. Điều Kiện Để Giác Ngộ
38. Do Nguyên Nhân Gì Mà Phật Giáo Phải Chia Ra Nhiều Tông Phái...?
39. Đới Ngiệp Vãng Sanh
40. Đối Trị Tập Khí
41. Đức Phật Ấy Dạy Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội
42. Dùng Chân Đế và Tục Đế Để Phá Trừ Kiến Chấp và Trần Thuật Những Chuyện Linh Cảm Gần Đây
43. Duyên Và Sám Hối
44. Giãi Bày Khuyên Nhủ
45. Giải Thích Đề Mục Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương
46. Giải Thích Đề Mục Kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm
47. Giải thích đề mục kinh Diệu Pháp Liên Hoa
48. Giải Thích Sơ Lược Tựa Đề Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm
49. Giải Thích Sơ Lược Về Giáo Nghĩa Lục Tức Của Tông Thiên Thai
50. Giải thích tên kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
51. Giải Thích Tựa Đề Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh
52. Giải Thích Về Đạo Khó Hành Và Đạo Dễ Hành
53. Giải Thích Về Nguyên Do Của Kiếp Vận
54. Giảng Nghĩa Chữ “Lữ Tam”
55. Giảng Nhân Quả Về Mặt Sự
56. Giảng Những Điểm Trọng Yếu Về Việc Giới Sát
57. Giảng niệm Phật ăn chay là căn bản để hộ quốc tức tai
58. Giảng Tam Quy Ngũ Giới Thập Thiện và các nghĩa lý trọng yếu dành cho người niệm Phật
59. Giảng Về Lòng Tin Chân Thành Tâm Nguyện Tha Thiết
60. Giảng về nhân quả lớn lao để thành Phật và giải thích đại lược những nghĩa lý trọng yếu của Tứ Liệu Giản
61. Giảng Về Niệm Phật Tam Muội
62. Giảng Về Phương Pháp Niệm Phật
63. Giảng về tội đại vọng ngữ và những sự như đại hiếu trong nhà Phật
64. Giáo Lý Hạnh Quả
65. Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm
66. Hai Loại Tâm Lý Sai Lầm Thường Gặp Về Niệm Phật
67. Hai Yếu Tố Khiến Cho Phật Pháp Hủy Diệt
68. Hiện Báo Ác Báo Như Bóng Theo Hình
69. Học Phật Phải Cầu Thành Phật Thành Phật Phải Nhờ Di Đà
70. Học Phật Tức Là Học Làm Người
71. Kể Chuyện Vãng Sanh
72. Kệ Tụng Sám Hối Nghiệp Chướng Của Phổ Hiền Bồ Tát
73. Khai Thị Cho Đại Chúng Trước Lúc Bắt Đầu Niệm Phật Trường Kỳ Suốt Ba Năm
74. Khai Thị Cho Đại Chúng Trước Lúc Khởi Đầu Tinh Tấn Phật Thất
75. Khai Thị Niệm Phật Cho Người Già
76. Khai Thị Phật Thất Tại Chùa Linh Sơn Năm Mậu Ngọ Lần Thứ Hai
77. Khai Thị Phật Thất Tại Chùa Linh Sơn Năm Mậu Ngọ Lần Thứ Nhất
78. Khai Thị Tại Phật Thất Chùa Linh Sơn Năm Ất Mão
79. Khai Thị Tại Phật Thất Chùa Linh Sơn Năm Giáp Dần
80. Khai Thị Tại Phật Thất Chùa Linh Sơn Năm Nhâm Tý
81. Khai Thị Trong Dịp Kết Thất Niệm Phật Đầu Xuân Giáp Ngọ
82. Khai Thị Trong Phật Thất Năm Tân Dậu
83. Khẩu Quyết Niệm Phật Của Thảo Am Thiền Sư
84. Khỏe Mạnh Là Căn Bản Của Việc Tu Đạo
85. Khống Chế Và Chiếm Lấy
86. Khuyên Chú Trọng Nhân Quả
87. Khuyên Chuyên Cậy Vào Phật Lực
88. Khuyên Đầy Đủ Tín Nguyện
89. Khuyên Hành Nhân Nỗ Lực
90. Khuyến Khích Chuyên Cậy Vào Phật Lực
91. Khuyên Nên Giữ Lòng Thành Kính
92. Khuyên Nên Sống Trong Cõi Trần Học Đạo
93. Khuyên Nên Tại Gia Hoằng Pháp
94. Khuyên Nhủ Giãi Bày Lần Nữa
95. Khuyên Phát Lòng Tin Chân Thật
96. Khuyên Tín Hạnh Nguyện Nên Chân Thành Tha Thiết
97. Khuyên Trừ Nghi Sanh Tín
98. Kiên Tịnh Tín Bồ Tát Hỏi Phật Làm Sao Phát Khởi Tín Tâm
99. Kinh
100. Kinh Điển Phật Giáo Chữ Đã Kỳ Quái Mà Lời Văn Lại Khó Hiểu
101. Kinh Thủ Lăng Nghiêm Chương Thế Chí Viên Thông
102. Lâm Chung Tam Đại Yếu
103. Làm Đệ Tử Di Đà
104. Làm Thế Nào Để Đối Xử Hòa Mục Với Tất Cả Chúng Sanh
105. Làm Thế Nào Để Giữ Gìn Công Phu
106. Làm Thế Nào Để Hướng Dẫn Quyến Thuộc Học
107. Làm Thế Nào Để Tiêu Tai Miễn Nạn
108. Làm Thế Nào Hàng Phục Ma
109. Làm Thế Nào Mới Được Công Phu Đắc Lực
110. Lẽ Được Mất Của Chuyện Bàn Suông Về Không
111. Liệu Giản Pháp Môn
112. Lời Khuyên Chơn Thành Về Việc Tránh Sát Sanh
113. Lời Khuyên Niệm Phật Vãng Sanh Của Trần Hy Nguyện
114. Lời Phổ Thuyết Ở Thiên Mã Viện Hấp Phố
115. Lời Trần Tình Của Cụ Tuyết Tăng Nhân Dịp Phật Thất Năm Nhâm Tuất
116. Luận Định Các Pháp Tu Trì
117. Luận Về Báng Phật
118. Luận Về Bất Thoái Chuyển
119. Luận Về Bốn Cõi Tịnh Độ
120. Luận Về Cách Dự Phòng Tai Họa
121. Luận Về Cảnh Giới
122. Luận Về Giáo Dục Gia Đình
123. Luận Về Giới Luật
124. Luận Về Ngộ Chứng
125. Luận Về Sự Lý
126. Luận Về Tâm Tánh
127. Luận Về Thần Thông
128. Luận Về Tông Giáo
129. Luận Về Trì Chú
130. Luận Về Trì Danh Niệm Phật Cửu Phẩm Vãng Sanh
131. Luận Về Trung Ấm
132. Luận Về Tu Hành Xử Sự Phải Phù Hợp Thích Nghi
133. Luận Về Việc Gìn Lòng Lập Phẩm
134. Luận Về Xuất Gia
135. Lược Dẫn Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh
136. Lược Giải Về Năm Giới
137. Lược Giải Về Thập Thiện
138. Lược Giảng Chín Phẩm
139. Lý Của Việc Niệm Phật Thành Phật
140. Mở Rộng Tâm Lượng Bao Dung Kẻ Khác
141. Môn Dư Đại Đạo
142. Một Bữa Vô Thường Đến Mới Biết Ta Đang Mơ
143. Mục Đích Của Giáo Dục Phật Đà
144. Mười Điều Lợi Thù Thắng
145. Mười Niệm Liên Tục Bèn Được Vãng Sanh Là Chuyện Có Thể Ư...?
146. Mười Niệm Vãng Sanh
147. Mười Tâm Trong Kinh Bảo Tích
148. Mười Thứ Tín Tâm
149. Nếu Bị Nước Lớn Cuốn Trôi Xưng Danh Hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát Liền Được Chỗ Cạn
150. Nếu Có Kẻ Trì Danh Vị Quán Thế Âm Bồ Tát Này Giả Sử Vào Trong Lửa Lớn Lửa Chẳng Thể Đốt Cháy Được
12


Pháp Âm Liên Quan Tới Tác Giả
TBD
Cố Giáo Sư Minh Chi
Cố Giáo Sư Trương Đình Nguyên
Cư Sĩ Bành Tế Thanh
Cư Sĩ Bích Ngọc
Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Cư Sĩ Cao Hữu Đính
Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Cư Sĩ Đạo Quang
Cư Sĩ Diệu Âm
Cư Sĩ Diệu Hà
Cư Sĩ Định Huệ
Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Cư Sĩ Đức Hạnh Lê Bảo Kỳ
Cư Sĩ Dương Đình Hỷ
Cư Sĩ Đường Tương Thanh
Cư Sĩ Giang Đô Trịnh Vĩ Am
Cư Sĩ Giang Vị Nông
Cư Sĩ Hạnh Cơ
Cư Sĩ Hồ U Trinh Ở Núi Tứ Minh
Cư Sĩ Hoàng Phước Đại
Cư Sĩ Hồng Như
Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Cư Sĩ Huệ Thiện
Cư Sĩ Khánh Vân
Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Cư Sĩ Lê Huy Trứ MSEE
Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Cư Sĩ Liêu Nguyên
Cư Sĩ Liêu Địch Liên
Cư Sĩ Lưu Minh Chánh
Cư Sĩ Lưu Thừa Phù Ghi Chép
Cư Sĩ Lý Viên Tịnh
Cư Sĩ Lý Nhất Quang
Cư Sĩ Mao Lăng Vân cung kính kết tập
Cư Sĩ Minh Chánh
Cư Sĩ Minh Trí và Mẫn Đạt
Cư Sĩ Ngô Đức Thọ
Cư Sĩ Nguyên Giác
Cư Sĩ Nguyên Hồng
Cư Sĩ Nguyễn Lang
Cư Sĩ Nguyên Phong
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sâm , Ngô Đức Thọ
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sinh
Cư Sĩ Nguyễn Hữu Kiệt
Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Cư Sĩ Nguyễn Xuân Chiến
Cư Sĩ Phạm Cổ Nông
Cư Sĩ Phúc Trung
Cư Sĩ Phương Luân
Cư Sĩ Quách Huệ Trân
Cư Sĩ Quảng Minh
Cư Sĩ Tâm Phước
Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Cư Sĩ Thiên Nhơn
Cư Sĩ Thôi Chú Bình
Cư Sĩ Thuần Bạch
Cư Sĩ Tiểu Bình Thật
Cư Sĩ Tịnh Mặc
Cư Sĩ Tô Khắc Minh
Cư Sĩ Tôn A Tử
Cư Sĩ Uông Trí Biểu
Cư Sĩ Viên Đạt
Cư Sĩ Vọng Tây
Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân
Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Diễn Bồi
Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Mộng Tham
Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Đại Lão Hòa Thượng Tinh Vân
Đại Sư An Thế Cao
Đại Sư Bách Trượng Hoài Hải
Đại Sư Chí Công
Đại Sư Cổ Diêm Khuông Am Thanh Liên bật-sô Linh Thừa
Đại Sư Đạo Bái
Đại Sư Đạo Nguyên
Đại Sư Đạo Tuyên
Đại Sư Diệu Hiệp
Đại Sư Diệu Khẩu
Đại Sư Diệu Không
Đại Sư Diệu Liên
Đại Sư Đời Tống, Nguyên Chiếu
Đại Sư Gia Tường Cát Tạng
Đại Sư Hải Đông
Đại Sư Hám Sơn
Đại Sư Hàm Thị
Đại Sư Hoài Cảm
Đại Sư Hoằng Nhất
Đại Sư Hoằng Tán
Đại Sư Huệ Ngộ
Đại Sư Khuy Cơ
Đại Sư Liên Trì
Đại Sư Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc
Đại Sư Pháp Tạng Hiền Thủ
Đại Sư Phi Tích
Đại Sư Pomnyun Sunim Trí Quang
Đại Sư Quán Đảnh
Đại Sư Quảng Khâm
Đại Sư Tăng Triệu
Đại Sư Thái Hư
Đại Sư Thân Loan
Đại Sư Thang Hương Danh
Đại Sư Thanh Lương Trừng Quán
Đại Sư Thật Hiền
Đại Sư Thật Xoa Nan Đà
Đại Sư Thích Ấn Thuận
Đại Sư Thích Tăng Triệu
Đại Sư Thiên Thai Trí Giả
Đại Sư Thượng Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Tĩnh Am
Đại Sư Tông Bổn
Đại Sư Triệt Ngộ
Đại Sư Trung Phong Minh Bổn
Đại Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Ưu Đàm
Đại Sư Viên Hư
Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ
Đời Dao Tần, Duy Tắc Thiền sư Thiên Như
Đời Dao Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Đời Đường Sa Môn Văn Thẩm Thiếu Khương
Đời Lưu Tống Cương Lương Gia Xá
Hòa Thượng DaLai Lama
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Hòa Thượng Thích Bích Liên
Hòa Thượng Thích Chân Thường
Hòa Thượng Thích Đồng Bổn
Hòa Thượng Thích Đổng Minh
Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Hòa Thượng Thích Đức Thắng
Hòa Thượng Thích Giác Khang
Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Hòa Thượng Thích Giác Quang
Hòa Thượng Thích Hân Hiền
Hòa Thượng Thích Hoằng Tri
Hòa Thượng Thích Hoằng Trí
Hòa Thượng Thích Hồng Đạo
Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Hòa Thượng Thích Huệ Hưng
Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
Hòa Thượng Thích Huyền Vi
Hòa Thượng Thích Khánh Anh
Hòa Thượng Thích Khế Chơn
Hòa Thượng Thích Mãn Giác
Hòa Thượng Thích Minh Cảnh
Hòa Thượng Thích Minh Châu
Hòa Thượng Thích Minh Lễ
Hòa Thượng Thích Minh Quang
Hòa Thượng Thích Minh Thành
Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Hòa Thượng Thích Như Điển
Hòa Thượng Thích Phước Nhơn
Hòa Thượng Thích Phước Sơn
Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Hòa Thượng Thích Quang Phú
Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Hòa Thượng Thích Tâm Quang
Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Hòa Thượng Thích Thông Bửu
Hòa Thượng Thích Tịnh Không
Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Toàn Châu
Hòa Thượng Thích Trí Chơn
Hòa Thượng Thích Trí Hoằng
Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Hòa Thượng Thích Trung Quán
Hòa Thượng Thích Từ Quang
Hòa Thượng Thích Tuệ Đăng
Hòa Thượng Thích Tuệ Đặng
Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận
Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa
Hòa Thượng Thích Viên Giác
Hòa Thượng Thích Viên Huy
Hòa Thượng Thích Viên Lý
Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã
Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Tam Tạng Pháp Sư Đề Vân Bát Nhã
Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Thượng Nhân Pháp Nhiên
Thượng Tọa Thích Chân Tính
Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Thượng Tọa Thích Đồng Ngộ
Thượng Tọa Thích Đức Trí
Thượng Tọa Thích Giải Hiền
Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Thượng Tọa Thích Hạnh Bình
Thượng Tọa Thích Huyền Châu
Thượng Tọa Thích Mật Thể
Thượng Tọa Thích Minh Tuệ
Thượng Tọa Thích Nguyên Bình
Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Thượng Tọa Thích Nhuận Châu
Thượng Tọa Thích Phổ Huân
Thượng Tọa Thích Phước Hòa
Thượng Tọa Thích Phước Thái
Thượng Tọa Thích Quảng Ánh
Thượng Tọa Thích Thiện Phụng
Thượng Tọa Thích Tiến Đạt
Thượng Tọa Thích Trí Đức
Thượng Tọa Thích Trí Siêu
Thượng Tọa Thích Trường Lạc
Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Tiến Sĩ Lê Sơn Phương Ngọc
Tiến Sĩ Sinh Học Matthieu Ricard
Tiến Sĩ Vật Lý Trịnh Xuân Thuận
Tỳ Kheo Thích Đăng Quang
Tỳ Kheo Thích Đồng Thọ
Tỳ Kheo Thích Đồng Tịnh
Tỳ Kheo Thích Duy Lực
Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên
Tỳ Kheo Thích Giới Bổn
Tỳ Kheo Thích Giới Đức
Tỳ Kheo Thích Giới Nghiêm
Tỳ Kheo Thích Hoằng Đạo
Tỳ Kheo Thích Hoằng Thường
Tỳ Kheo Thích Huệ Chiểu Chùa Đại Vân Ở Chuy Châu
Tỳ Kheo Thích Minh Điền
Tỳ Kheo Thích Minh Định
Tỳ Kheo Thích Minh Trí
Tỳ Kheo Thích Nguyên Chứng
Tỳ Kheo Thích Tâm Hạnh
Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Tỳ Kheo Thích Thiện Trang
Tỳ Kheo Thích Thông Huệ
Tỳ Kheo Thích Viên Ngộ
Tỳ Kheo VisuđhacaraKinh Sách Cùng Tác Giả

   
1. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 1 , Việt dịch
2. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 2 , Việt dịch
3. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 3 , Việt dịch
4. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 4 , Việt dịch
5. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 5 , Việt dịch
6. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 6 , Việt dịch
7. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 7 , Việt dịch
8. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 8 , Việt dịch
9. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 9 , Việt dịch
10. A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký , Việt dịch
11. A Di Đà Phật Thánh Điển , Việt dịch
12. A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bổn Tập 1 , Việt dịch
13. A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bổn Tập 2 , Việt dịch
14. Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục , Việt dịch
15. Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Hộ Quốc Tức Tai Ở Thượng Hải , Việt dịch
16. Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục , Việt dịch
17. Ấn Quang Pháp Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ , Việt dịch
18. Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục Biên , Việt dịch
19. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao (Tăng Quảng Chánh Biên) , Việt dịch
20. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ , Việt dịch
21. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Bổ , Việt dịch
22. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 1-Quyển 4 , Việt dịch
23. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên , Việt dịch
24. Cảm Ứng Thiên Vựng Biên , Việt dịch
25. Chánh Ngoa Tập , Việt dịch
26. Chú Giải Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác , Việt dịch
27. Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Kinh Giảng Ký 1 , Việt dịch
28. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Tịnh Hạnh Phẩm giảng giải , Việt dịch
29. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Lược Giảng , Việt dịch
30. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Lược Giảng , Việt dịch
31. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao , Việt dịch
32. Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân Kinh Giảng Ký Quyển 1, 2 , Việt dịch
33. Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân Kinh Giảng Ký Toàn Tập , Việt dịch
34. Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Khoa Chú , Việt dịch
35. Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quan , Việt dịch
36. Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải , Hán dịch
37. Kinh Phật Thuyết A Di Đà Yếu Giải , Việt dịch
38. Lăng Nghiêm Kinh Thế Chí Niệm Phật Viên Thông chương sớ sao , Việt dịch
39. Lược Giảng Giáo Nghĩa Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện , Việt dịch
40. Lược Giảng Kinh Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo , Việt dịch
41. Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ , Việt dịch
42. Niệm Phật Luận , Việt dịch
43. Niệm Phật Pháp Yếu , Việt dịch
44. Niệm Phật Tứ Đại Yếu Quyết , Việt dịch
45. Phật Học Vấn Đáp Loại Biên , Giảng Giải
46. Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Giảng Ký , Việt dịch
47. Phật Thuyết A Di Đà Kinh Hợp Giải , Biên Soạn
48. Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký , Việt dịch
49. Phật Thuyết A Di Đà Yếu Giải Giảng Ký , Việt dịch
50. Phật Thuyết Đại Thừa Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tinh Hoa , Việt dịch
51. Phật Thuyết Đương Lai Biến Kinh Giảng Ký , Việt dịch
52. Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Giảng Ký , Việt dịch
53. Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng , Việt dịch
54. Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký , Việt dịch
55. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa , Việt dịch
56. Sa Di Luật Nghi Yếu Lược , Việt dịch
57. Tây Phương Xác Chỉ , Việt dịch
58. Thọ Khang Bảo Giám , Việt dịch
59. Tịnh Độ Cảnh Ngữ , Việt dịch
60. Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa , Việt dịch
61. Trùng Đính Tây Phương Công Cứ , Việt dịch
62. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập Giảng Ký Quyển Hạ , Việt dịch
63. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập Giảng Ký Quyển Thượng , Việt dịch
64. Tuyết Lư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập , Việt dịch
65. Vãng Sanh Thập Nghi Quảng Ngũ Uẩn Chư Luận Giảng Ký , Việt dịch
66. Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Chú Giải Giảng Nghĩa , Việt dịch
67. Yếu Giải Kinh Phật Thuyết A Di Đà , Việt dịch
Trong 48 lời đại nguyện của Ðức A-di-đà, lời đại nguyện thứ 19 nói một cách rõ ràng rằng nếu có người chí tâm phát nguyện muốn sanh về nước Ngài, lúc lâm chung nhất định Ngài sẽ đến tiếp dẫn. Cho nên, hễ có phát nguyện là quyết định phải được vãng sanh.