Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Khai Thị Phật Học > Nuoc-An-Lac-Co-May-Loai-Trang-Nghiem-Ma-Duoc-Goi-La-Tinh-Do...?

Nước An Lạc Có Mấy Loại Trang Nghiêm Mà Được Gọi Là Tịnh Độ...?
Nguyên Ngụy Huyền Trung Tự sa-môn Đàm Loan | Dịch Giả :Sa Môn Thích Bửu Hà

Hỏi: Nước An Lạc có mấy loại trang nghiêm mà được gọi là Tịnh độ?

Đáp: Nếu y cứ nghĩa kinh thì bốn mươi tám nguyện của tì-kheo Pháp Tạng là những loại trang nghiêm, tìm đọc sẽ biết, không cần phải nói lại. Nếu căn cứ luận Vô Lượng Thọ thì dùng hai loại thanh tịnh tóm thâu hai mươi chín loại trang nghiêm thành tựu. Hai loại thanh tịnh là khí thế gian thanh tịnh và chúng sinh thế gian thanh tịnh.

-    Khí thế gian thanh tịnh: Khí thế gian thanh tịnh có mười bảy loại trang nghiêm thành tựu: Một, tướng quốc độ thù thắng, vượt trên ba cõi. Hai, quốc độ ấy rộng lớn như hư không, không có giới hạn. Ba, quốc độ do căn lành xuất thế chính đạo đại từ bi của bồ-tát hình thành. Bốn, thanh tịnh, trong sáng, tròn đầy và trang nghiêm. Năm, đầy đủ đặc tính của châu báu bậc nhất, sản sinh các vật báu kì diệu. Sáu, ánh sáng thanh khiết thường chiếu thế gian. Bảy, các vật báu trong nước ấy rất mềm mại, chạm vào tâm liền vui thích, sinh niềm an lạc thù thắng. Tám, muôn nghìn hoa báu trang nghiêm ao hồ, điện báu và lầu gác báu đều làm bằng các loại gỗ quí, ánh sáng nhiều màu sắc ảnh hiện các thế giới, vô lượng lưới báu giăng khắp hư không, chung quanh đều treo chuông, thường phát ra âm thanh diệu pháp. Chín, trong hư không tự nhiên tuôn hoa trời, áo trời trang nghiêm, hương trời xông khắp. Mười, ánh sáng trí tuệ Phật chiếu soi diệt trừ si ám. Mười một, Phạm thanh[1] khai ngộ vang khắp, mười phương đều nghe rõ. Mười hai, Đức A-di-đà Vô Thượng Pháp Vương dùng sức tu thiện để giữ gìn. Mười ba, từ hoa thanh tịnh của Như Lai hóa sinh. Mười bốn, ưa thích hương vị Phật pháp, dùng thiền tam-muội[2] làm thức ăn, Mười lăm, lìa hẳn các khổ của thân tâm, hưởng niềm vui không gián đoạn. Mười sáu, không bao giờ nghe đến danh từ Nhị thừa, người nữ, người thiếu căn. Mười bảy, những điều chúng sinh mong muốn đều có được đầy đủ và như ý. Mười bảy loại trang nghiêm này gọi là khí thế gian thanh tịnh.

-    Chúng sinh thế gian thanh tịnh: Chúng sinh thế gian thanh tịnh có mười hai loại trang nghiêm thành tựu: Một, đài hoa diệu kì với vô lượng châu báu quí hiếm dùng làm tòa ngồi cho Phật. Hai, vô lượng tướng tốt và vẻ đẹp, vô lượng ánh sáng trang nghiêm thân Phật. Ba, Đức Phật dùng vô lượng biện tài tùy căn cơ nói pháp, rõ ràng đầy đủ, khiến người thích nghe; người nghe rồi nhất định sẽ lĩnh ngộ, không nói lời hư dối. Bốn, trí tuệ chân như của Phật giống như hư không, soi sáng tổng tướng và biệt tướng của các pháp, tâm không phân biệt. Năm, chúng trời người bất động, rộng lớn trang nghiêm, giống như núi Tu-di ánh hiện bốn biển lớn, đầy đủ tướng pháp vương. Sáu, thành tựu quả Vô thượng, không ai có thể sánh bằng, huống gì là vượt hơn. Bảy, là bậc Trượng phu của trời người, Điều ngự sư có đại chúng cung kính vây quanh, như các sư tử vây quanh sư tử chúa. Tám, sức bản nguyện của Phật trang nghiêm, giữ vững các công đức; những ai gặp được sẽ không uổng phí, có thể giúp họ chóng đầy đủ biển tất cả công đức; nhưng bồ-tát chưa được tịnh tâm thì cuối cùng được chứng Bình đẳng pháp thân[3]; bồ-tát tịnh tâm và bồ-tát thượng địa cuối cùng đồng tịch diệt bình đẳng. Chín, các chúng bồ-tát trong nước An Lạc không động thân mà đi khắp mười phương, ứng hóa các loại thân hình, như thật tu hành, thường làm việc Phật. Mười, ứng hóa thân của bồ-tát như vậy, đối với tất cả thời không trước, không sau; nhất tâm, nhất niệm phóng ánh sáng lớn, đến khắp mười phương thế giới giáo hóa chúng sinh, dùng tất cả phương tiện do tu hành thành tựu để diệt trừ tất cả khổ não của chúng sinh. Mười một, các bồ-tát ấy ở khắp trong tất cả thế giới không sót, chiếu soi toàn bộ các hội lớn của chư Phật; lại cúng dường, cung kính, ca ngợi vô lượng công đức của chư Phật Như Lai. Mười hai, ở những nơi không có Tam bảo trong tất cả thế giới, thì bồ-tát trụ trì, trang nghiêm biển lớn công đức Phật-pháp-tăng, chỉ dạy cho tất cả chúng sinh hiểu rõ, như thật tu hành. Tám loại trang nghiêm công đức thành tựu của Pháp vương và bốn loại trang nghiêm công đức thành tựu của bồ-tát, gọi là chúng sinh thế gian thanh tịnh.

Cõi nước An Lạc đầy đủ hai mươi chín loại trang nghiêm công đức thành tựu như vậy cho nên gọi là Tịnh độ.

____________________

[1] Phạm thanh 梵聲: Âm thanh của Phật.

[2] Thiền tam-muội 禪三昧: Chỉ thiền-na và tam-muội. Thiền-na, Phạm: Dhyàna, Hán dịch: Tư duy, tu tập. Tam-muội, Phạm: Samàdhi, Hán dịch: Định. Thiền-na và tam-muội là cùng một thể mà khác tên.

[3]Bình đẳng pháp thân 平等法身: Chỉ cho Tự tính pháp thân. Tức các Bồ tát từ địa vị thứ tám trở lên đã chứng được chân như bình đẳng tịch diệt, nhậm vận tự nhiên, tuy không cần gia công dụng hạnh, nhưng cũng có thể đồng thời thị hiện các loại giáo hóa, làm các Phật sự trong khắp mười phương thế giới, mà không có ý tưởng đi lại, cũng không có ý tưởng tạo tác, cho nên gọi là Bình đẳng pháp thân.
Trích từ: Lược Luận Về Nghĩa An Lạc Tịnh Độ