Kinh Sách

ĐỀ MỤC

1. Ý dẫn đầu các pháp,
Ý làm chủ, ý tạo;
Nếu với ý ô nhiễm,
Nói lên hay hành động,
Khổ não bước theo sau,
Như xe, chân vật kéo.
Lời Phật dạy, Kinh Pháp Cú