Pháp Luận

Xem Dạng Khác Sắp Xếp Thứ Tự
Tam Thiếp Hòa Tán và Chánh Tín Niệm Phật Kệ
Tán, nghĩa là khen ngợi, ca tụng, xưng dương. Dùng những lời hay ý đẹp để ca ngợi gọi là tán thán. Trong Phật giáo, đặc biệt có những chương cú ca ngợi, xưng dương công đức và hạnh nguyện của Đức Phật và chư Bồ tát. Trong kinh điển Phật giáo, phần lớn những kệ tụng là để tán thán trí tuệ và công đức... Xem: 11
Kinh Sách Liên Quan
A Di Đà Thông Tán Sớ , Thích Thọ Phước
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh U Tán , Cư Sĩ Quảng Minh
Huyền Tán Kinh Diệu Pháp Liên Hoa , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Khái Niệm Tánh Không Phật Giáo , Hoang Phong
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Huyền Tán , Hòa Thượng Thích Chân Thường
Kinh Kim Cang Bát Nhã Tán Thuật , Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Nghi Thức Lễ Phật Của Đại Sư Hoằng Tán , Đại Sư Hoằng Tán
Ngộ Tánh Luận , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Pháp Hoa Huyền Tán Nghĩa , Hòa Thượng Thích Như Điển
Vãng Sanh Lễ Tán Kệ , Tỳ Kheo Thích Hoằng Đạo
Vãng Sanh Lễ Tán Kệ , Huyền Thanh
Vãng Sinh Lễ Tán Kệ , Tỳ Kheo Thích Hoằng Đạo

Hiện Quán Trang Nghiêm Luận Lược Thích
Hiện quán, là trạng thái của trí năng quán và tánh chân thật sở quán kế hợp làm một, mang ý nghĩa nhận biết, thực nghiệm, hiện chứng hay thân chứng. Luận này được gọi là hiện quán là vì những gì nó diễn giải chính là hiện quán. Trang nghiêm, là tự thể kinh Đại Bát-nhã được trang sức bằng diệu pháp Xem: 17
Kinh Sách Liên Quan
Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Duy Thức Học , Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Duy Thức Học và Nhân Minh Luận , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Duy Thức Trong Đời Sống , Cư Sĩ Thuần Bạch
Khái Luận Về Pháp Tướng Duy Thức Học , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Thành Duy Thức , Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Tìm Hiểu Nguồn Gốc Duy Thức Học , Thích Quảng Đại
Vạn Pháp Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Luận Hiển Dương Thánh Giáo Trọn Bộ 2 tập
Hiển Dương Thánh Giáo luận là một trong những bộ luận quan trọng của Phật giáo Đại thừa, được ngài Vô Trước biên soạn (nhưng ngày nay, đa số các nhà nghiên cứu nhận định rằng ngài Thế Thân mới là người biên soạn bộ Luận thư này) để xiển dương giáo nghĩa của Duy Thức. Luận thư đề cập đến tất cả các... Xem: 9
Kinh Sách Liên Quan
Dị Tông Luận , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Duy Thức Học và Nhân Minh Luận , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hạnh Bình và Quán Như
Luận Đại Thừa 100 Pháp , Lê Hồng Sơn
Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Luận Tịnh Độ , Thích Ca Tài
Lược Luận An Lạc Tịnh Độ Nghĩa , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Lược Luận Về Nghĩa An Lạc Tịnh Độ , Sa Môn Thích Bửu Hà
Phật Thừa Tôn Yếu Luận , Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Triệu Luận Lược Giải , Đại Sư Hám Sơn

Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam
Xem: 16
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Kim Cang Trong Dòng Lịch Sử , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ , Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam Thời Trịnh Nguyễn Phân Tranh Trọn Bộ , Nguyễn Hiền Đức
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh , Thích Như Tịnh
Lịch Sử Văn Minh Ấn Độ , Lão Cư Sĩ Nguyễn Hiến Lê

Thành Thật Luận
Lại nữa, Đức Phật trọn nên mười lực nên trí huệ đầy đủ. Bởi nhân duyên đi về nên nói có mười lực. Trước tiên là thị-xứ phi-xứ lực, là trí quyết định trong nhân quả vậy: biết từ nguyên nhân nầy sinh ra quả báo như vậy: chẳng sinh quả như kia, như làm điều chẳng lành, chắc bị khổ báo, chẳng sinh báo... Xem: 17
Kinh Sách Liên Quan
Đại Thừa Khởi Tín Luận , Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hạnh Bình và Quán Như
Khởi Tín Luận Chánh Văn và Lược Giải , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Luận Khởi Tín Đại Thừa , Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Thành Thật Luận , Cư Sĩ Nguyên Hồng

Cái Vô Hạn Trong Lòng Bàn Tay
Sự dị biệt giữa tôn giáo và khoa học được đánh dấu khởi đầu từ luận đề của Galilée và từ đó đã khiến nhiều người cho là hai thế giới này không thể nào gặp nhau được. Einstein khi đối chiếu Phật Giáo với các tôn giáo khác đã cho là: nếu có một tôn giáo có thể đáp ứng được những nhu cầu đòi hỏi của... Xem: 53
Kinh Sách Liên Quan
Vô Tận Trong Lòng Bàn Tay , Tiến Sĩ Vật Lý Trịnh Xuân Thuận
Vũ Trụ Và Hoa Sen , Tiến Sĩ Vật Lý Trịnh Xuân Thuận

Sống với Thán Dị Sao Của Ngài Thân Loan
Viết một quyển sách mà thay đổi được con người, ngay cả ngôn ngữ của chỉ một hàng cũng làm cho cuộc sống của con người được phong phú. Ngôn ngữ đó được gọi là một sự sâu thẳm chăng? Đó chính là sách viết, được gọi là “Thán Dị Sao”. Xem: 57
Kinh Sách Liên Quan
Thân Loan Thánh Nhân Toàn Thư , Hòa Thượng Thích Như Điển

Giáo Hành Tín Chứng
Tịnh độ Chân tông là một con đường đặc thù cho những phàm phu “ác nặng chướng nhiều” như chúng ta, dẫn đến cõi Niết-bàn của sự an lạc và thanh tịnh tối thắng, đó là Tịnh độ. Chính ở Tịnh độ An Lạc này, chúng ta nhận ra Phật trí và đại từ bi tâm cứu độ chúng sinh thông qua Bản nguyện của Đức Phật A... Xem: 53

Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm
Kinh Hoa Nghiêm, gọi đủ là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, là bộ kinh điển trọng yếu hiển bày ý nghĩa tuyệt vời về nhân hạnh quả đức của Phật-đà như tạp hoa trang nghiêm rộng lớn viên mãn, vô tận vô ngại, qua các vị Bồ-tát lớn Phổ Hiền, Văn-thù, sau khi Phật thành đạo tại các nơi như Bồ Đề... Xem: 136
Kinh Sách Liên Quan
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thanh Khâu Sa Môn Kiến Đăng Chi
Hoa Nghiêm Kinh Chỉ Quy , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải , Đời Tống, Tỳ Kheo Giới Hoàn chùa Bạch Liên
Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận , Ni Sư Hải Triều Âm
Hoa Nghiêm Pháp Giới Huyền Cảnh , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 1 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 2 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 3 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 4 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Hoa Nghiêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội , Cư Sĩ Định Huệ
Truyện Ký Kinh Hoa Nghiêm , Thiện Thuận

Luân Hồi Trong Lăng Kính Lăng Nghiêm
Đến cuối đời, thời Pháp Hoa (Saddharma puṇḍarīka Sūtra, Đức Phật mới thọ ký cho Thanh Văn (śrāvaka) thành Phật và cho cả nữ nhân (là thành phần hạ liệt trong xã hội Ấn Độ cổ đại), cho nên đến Pháp Hoa mới thật hứa khả cho đại chúng thành Phật đạo, nghĩa là tất cả đại chúng lớn, bé, già, trẻ, nam, nữ... Xem: 137
Kinh Sách Liên Quan
Chuyện Tình Nhiều Kiếp Luân Hồi , Vương Thị Minh Tâm
Đèn Soi Nẻo Giác Và Luân Hồi , Ni Sư Thích Nữ Trí Hải
Nhân Qủa - Nghiệp - Và Luân Hồi , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Những Chuyện Luân Hồi Hiện Đại , Hòa Thượng Thích Tâm Quang
Niệm Phật Dẫn Đi Khỏi Luân Hồi , Mạt Nhân Đạo Quang
Vòng Luân Hồi , Ni Sư Thích Nữ Giới Hương

Hoa Nghiêm Pháp Giới Huyền Cảnh
Giải thích: Đại phương quảng Phật hoa nghiêm là bộ kinh được Quán môn y cứ. Pháp giới quán môn là pháp quán y cứ nơi bộ kinh. Đại phương quảng chính là pháp mà tất cả Như Lai đã chứng ngộ. Phật hoa nghiêm, là bậc (người) chứng ngộ khế hợp pháp giới. Về pháp thì chia ra thể, tướng và dụng. Về... Xem: 177
Kinh Sách Liên Quan
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thanh Khâu Sa Môn Kiến Đăng Chi
Hoa Nghiêm Kinh Chỉ Quy , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải , Đời Tống, Tỳ Kheo Giới Hoàn chùa Bạch Liên
Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận , Ni Sư Hải Triều Âm
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 1 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 2 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 3 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 4 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Hoa Nghiêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội , Cư Sĩ Định Huệ
Truyện Ký Kinh Hoa Nghiêm , Thiện Thuận

Pháp Hoa Huyền Tán Nghĩa
Hỏi về Bồ Tát có hai lọai. Nghĩa là về Đ n Tiệm Ngộ. Chia rõ hai lọai ấy thì có khác nhau chăng? Đáp rằng: Chính việc chứng lý thì gọi là Đ n Ngộ. Được Thánh hồi tâm thì gọi là Tiệm Ngộ. Kẻ chưa được Thánh thì chưa ngộ lý. Nếu dùng niềm tin để Ngộ thì gọi là Tiệm Ngộ . Kẻ ấy đã có sẵn căn tánh Đại... Xem: 153
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Pháp Hoa , Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Pháp Hoa Giảng Giải , Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Kinh Pháp Hoa Giảng Luận , Hòa Thượng Thích Thông Bửu
Kinh Pháp Hoa Huyền Nghĩa , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Kinh Pháp Hoa Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Lược Giải Kinh Pháp Hoa , Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Pháp Hoa Bộ 1 , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Pháp Hoa Huyền Luận , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Pháp Hoa Nghĩa Sớ , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Pháp Hoa Thông Nghĩa , Ni Sư Hải Triều Âm
Pháp Hoa Tông Yếu , Ni Sư Hải Triều Âm
Pháp Hoa Tông Yếu , Hòa Thượng Thích Như Điển
Yếu Chỉ Kinh Pháp Hoa , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Quán Âm Huyền Nghĩa
Phàm là pháp giới thì viên dung; tượng chẳng phải là tượng; chơn như thanh tịnh; hóa không chỗ hóa. Tuy rằng (hình)tượng chẳng phải chỗ tựơng; không có chỗ thì cũng chẳng có tượng. Hóa(thay đổi)chẳng phải chỗ hóa; tuy không chỗ, mà lại chẳng hóa. Cho nên chẳng tại; chẳng phải chẳng tại; hóa thân ứng... Xem: 146
Kinh Sách Liên Quan
Quán Âm Huyền Nghĩa , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Quán Âm Huyền Nghĩa Ký , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Quán Âm Nghĩa Sớ , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Quán Âm Nghĩa Sớ Ký , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Tân Biên Quán Âm Linh Cảm Lục , Sa Môn Thích Trí Minh

Pháp Hoa Tông Yếu
Muốn giải thích kinh nầy thì nên lựợc khai sáu cửa phân biệt. Đầu tiên là việc thuật lại đại ý của kinh Diệu Pháp Liên Hoa; cho đến đại ý cả 10 phương 3 đời của tất cả chư Phật xuất thế. Chín đường, b n lòai hết, vào được một con đường, khai mở cửa vậy. Câu văn khéo léo, ý nghĩa sâu xa. Chỗ thâm... Xem: 145
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Pháp Hoa , Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Pháp Hoa Giảng Giải , Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Kinh Pháp Hoa Giảng Luận , Hòa Thượng Thích Thông Bửu
Kinh Pháp Hoa Huyền Nghĩa , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Kinh Pháp Hoa Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Lược Giải Kinh Pháp Hoa , Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Pháp Hoa Bộ 1 , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Pháp Hoa Huyền Luận , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Pháp Hoa Nghĩa Sớ , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Pháp Hoa Thông Nghĩa , Ni Sư Hải Triều Âm
Pháp Hoa Tông Yếu , Ni Sư Hải Triều Âm
Yếu Chỉ Kinh Pháp Hoa , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận
Phật pháp chỉ có một vị, đó là vị giải thoát, nhưng phương pháp để đạt đến giải thoát thì có rất nhiều và phương pháp nào-dù là Đại Thừa hay Tiểu thừa cũng đều nhằm đạt đến mục đích nhất vị kể trên. Chính vì muốn nhấn mạnh ở điểm đó nên chúng tôi đã cố gắng phiên dịch các cuốn Đại Thừa Phật giáo Tư... Xem: 136
Kinh Sách Liên Quan
Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận , Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận , Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Tư Tưởng Thắng Man Sư Tử Hống Từ Ngóc Nhìn Như Lai Tạng , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Tư Tưởng Tịnh Độ Tông , Hòa Thượng Thích Như Điển

Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận
Phật giáo được sáng lập trên cơ sự tự giác của đức Thích Ca, tuy có chỗ siêu việt các tư tưởng nhất ban, nhưng cũng có nhiều điểm thừa thụ nền tư tưởng cố hữu của Ấn Độ mà phát đạt: đó là một sự thực lịch sử mà, ngày nay, không một nhà nghiên cứu Phật pháp nào không thừa nhận. Về điểm này, nhà Phật... Xem: 166

Sanh Tâm Vô Trú
Trong xã hội ngày nay, với nhiều biến loạn và nhiễu nhương, những người phát tâm học Phật chân chính cần phải có một nhận thức sáng suốt. Không phải hình Phật không nên nhìn, Không phải pháp Phật không nên nghe, Không phải lời Phật không nên nói. Thời khóa mỗi ngày quyết tu trọn vẹn, Lễ Phật thật... Xem: 146
Kinh Sách Liên Quan
Buông Xả Phiền Não , Khuyết Danh
Chúng Ta Buông Bỏ Cái Gì , Thiện Phúc
Nhìn Thấu Là Trí Huệ Chân Thật , Cư Sĩ Minh Trí và Mẫn Đạt

Phước Đức Công Đức Theo Quan Điểm Phật Giáo
Cả phước đức và công đức phải được tu tập song hành. Hai từ nầy thỉnh thoảng được dùng lẫn lộn. Tuy nhiên, sự khác biệt chính yếu là phước đức mang lại hạnh phúc, giàu sang, thông thái, vân vân của bậc trời người, vì thế chúng có tính cách tạm thời và vẫn còn bị luân hồi sanh tử. Xem: 143
Kinh Sách Liên Quan
Công Đức Người Xuất Gia , Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên
Công Đức Phóng Sanh , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Phật Nói Kinh Công Đức Tắm Phật , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phước Huệ Song Tu - Việt Anh - Tập 1 , Thiện Phúc
Phước Huệ Song Tu - Việt Anh - Tập 2 , Thiện Phúc
Phước Huệ Tập (1-7) , Thích Vạn Lợi
Phước Huệ Tuỳ Thân Thư , Đại Sư Thích Ấn Thuận

Vĩnh Gia Đại Sư Chứng Đạo Ca Thiển Thích
Hôm nay tôi đến thành phố Los Angeles chủ đích là muốn xem quý Phật tử nghe giảng kinh hiểu biết như thế nào, có tiến bộ hoặc nhận thức gì trong việc học Phật pháp hay không, đồng thời tôi cũng muốn nghe lại những băng giảng kinh mà tôi đã giảng trên 10 năm qua. Quý Phật tử không nên sanh tâm chấp... Xem: 126

Vĩnh Gia Đại Sư Chứng Đạo Ca Thiển Thích
Hôm nay tôi đến thành phố Los Angeles chủ đích là muốn xem quý Phật tử nghe giảng kinh hiểu biết như thế nào, có tiến bộ hoặc nhận thức gì trong việc học Phật pháp hay không, đồng thời tôi cũng muốn nghe lại những băng giảng kinh mà tôi đã giảng trên 10 năm qua. Quý Phật tử không nên sanh tâm chấp... Xem: 126

12345678910...