Giảng Giải Kinh Sách

Xem Dạng Khác Sắp Xếp Thứ Tự
Những Đóa Hoa Thiền Trong Bát Nhã Tâm Kinh
Xem: 72
Kinh Sách Liên Quan
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Nghĩa Mầu , Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Sớ , Pháp Sư Tuệ Tịnh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Sớ , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Thích Yếu , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Thiêm Túc , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Trực Thuyết , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh U Tán , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Tâm Kinh , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Bát Nhã Tâm Kinh Chỉ Chướng , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Tâm Kinh Chú Giải , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Bát Nhã Tâm Kinh Luận , Vạn Sơn
Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận , Hòa Thượng Thích Như Điển
Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú Giải , Hòa Thượng Thích Trí Thủ
TInh Túy Bát Nhã Tâm Kinh , Cư Sĩ Hồng Như

Quán Thé Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký
Thưa chư vị Pháp sư! Quý vị Cư-sỹ! Thời gian trôi qua thật nhanh, xuân mới vừa qua độ một năm, nay đã trở thành quá khứ. Từ ngày hôm nay, tôi lại có dịp trở lại cùng với các vị để giảng Phật pháp. Năm ngoái tôi giảng kinh Thắng Man cho quý vị, về mặt lý luận thì có phần sâu hơn một chút, Xem: 90
Kinh Sách Liên Quan
Giảng Giải Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Tinh Vân
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Phổ Môn Chú Giảng , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà và Phổ Môn , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Phổ Môn Giảng Lục , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Phổ Môn Giảng Lục , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Lược Giảng , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Quán Thế Âm Bồ Tát Tầm Thinh Cứu Khổ Phổ Môn Thị Hiện Đồ , Viên Huệ Dương Chiêu Anh
Tranh Minh Họa Kinh Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Đại Thừa Bách Pháp Yếu Lược
Đại Thừa là cỗ xe lớn, một trong hai nhánh lớn Phật giáo (Tiểu thừa và Đại thừa). Đại thừa xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ I trước CN, nói là cỗ xe lớn vì tông chỉ của nó là giúp được nhiều người cùng giải thoát. Kỳ thật chủ đích của Đại thừa là cứu độ nhứt thiết chúng sanh. Xem: 73
Kinh Sách Liên Quan
Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân Kinh Giảng Ký Quyển 1, 2 , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Luận , Thích Pháp Chánh
Đại Thừa Khởi Tín Luận , Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận , Hòa Thượng Thích Như Điển
Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận , Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận , Hòa Thượng Thích Như Điển
Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh (Giản Chú Dịch Giải) , Nguyên Trừng
Luận Khởi Tín Đại Thừa , Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Sa Di Luật Nghi Yếu Lược , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Tu Phật Nghi Thức Yếu Lược , Hòa Thượng Thích Từ Quang

Vãng Sanh Thập Nghi Quảng Ngũ Uẩn Chư Luận Giảng Ký
Hôm nay, tôi sẽ giảng cho quý vị bộ Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sanh Kệ, còn gọi là Vãng Sanh Luận. Trước khi khai giảng, trước hết hãy nói rõ nhân duyên giảng bộ luận này. Năm ngoái, Chí Liên tinh xá xây dựng xong, đã thỉnh một bức tượng A Di Đà Phật từ Hương Cảng về; [giảng kinh trong dịp... Xem: 68
Kinh Sách Liên Quan
Tịnh Độ Thập Nghi Luận , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Vãng Sanh Lễ Tán Kệ , Huyền Thanh
Vãng Sanh Tịnh Độ Cảm Hiện Điềm Lành , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Vãng Sanh Tịnh Ðộ Luận Giảng Ký , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Vãng Sanh Tịnh Ðộ Luận Giảng Yếu , Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Vãng Sanh Tịnh Độ Sám Nguyện Nghi , Ni Sư Hải Triều Âm

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Giảng Ký
Chư vị đồng học, chào mọi người! Hôm qua, chúng tôi đã giảng viên mãn Cảm Ứng Thiên. Văn tự của Cảm Ứng Thiên tuy không dài, người xưa hội tập lại một số câu chuyện nhân duyên, cũng chính là rất nhiều câu chuyện cảm ứng trong lịch sử, sưu tập rất phong phú, có lý luận, có sự thật, nếu như giới... Xem: 82

Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Tịnh Hạnh Phẩm giảng giải
Trước nay, đã có nhiều vị pháp sư hoặc thiện tri thức giảng giải kinh này, nhưng có lẽ, theo sự thấy biết hạn hẹp của mạt nhân, chưa có vị nào chú trọng giảng giải kinh này theo quan điểm của pháp môn Niệm Phật. Các bài giảng về kinh Hoa Nghiêm của lão sư phụ Tịnh Không quá dài, quá rộng, quá sâu,... Xem: 78
Kinh Sách Liên Quan
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thanh Khâu Sa Môn Kiến Đăng Chi
Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm , Cư Sĩ Định Huệ
Hoa Nghiêm Kinh Chỉ Quy , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải , Đời Tống, Tỳ Kheo Giới Hoàn chùa Bạch Liên
Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận , Ni Sư Hải Triều Âm
Hoa Nghiêm Pháp Giới Huyền Cảnh , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 1 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 2 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 3 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 4 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Hoa Nghiêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội , Cư Sĩ Định Huệ
Những Truyện Cảm Ửng Về Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm , Cư Sĩ Định Huệ
Truyện Ký Kinh Hoa Nghiêm , Thiện Thuận

Liễu Phàm Tứ Huấn Giảng Giải Toàn Tập
Hôm nay, chúng ta có thể ở trong phòng quay của đài truyền hình Phụng Hoàng cùng thảo luận với mọi người về Liễu Phàm Tứ Huấn. Vào năm tôi 26 tuổi, khi mới tiếp xúc với Phật pháp, đây là cuốn sách đầu tiên tôi đọc. Nó có ảnh hưởng rất lớn đối với tôi, có thể nói là đã ảnh hưởng cả cuộc đời tôi. Tôi... Xem: 86
Kinh Sách Liên Quan
Liễu Phàm Tứ Huấn , Cư Sĩ Lưu Minh Chánh
Liễu Phàm Tứ Huấn GIảng Giải , Hạnh Chơn

Chú Đại Bi Giảng Giải
Chú Đại Bi, vốn chẳng có cách gì giảng được, vì Chú là mật ngữ bí mật. Nếu muốn biết ý nghĩa của Chú Đại Bi thì trước hết tôi nói một bài kệ. Bài kệ này nói về Chú Đại Bi : Xem: 112
Kinh Sách Liên Quan
Giảng Giải Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Tinh Vân
Phổ Môn Giảng Lục , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Lược Giảng , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Quán Thế Âm Bồ Tát Tầm Thinh Cứu Khổ Phổ Môn Thị Hiện Đồ , Viên Huệ Dương Chiêu Anh

Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân Kinh Giảng Ký Quyển 1, 2
Trước khi chúng ta học tập kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân, mọi người cần phải phát tâm, phát tâm gì vậy? Phát tâm sám hối! Tôi nghe rất nhiều người nói: “Tuy tôi chẳng liễu giải chuyện chi khác, chứ đối với chính mình, tôi còn chẳng liễu giải hay sao?” Tôi nói: “Tuy tôi xuất gia đã hơn sáu... Xem: 116
Kinh Sách Liên Quan
Bồ Tát Địa Tạng Thánh Đức Hỏi - Đáp , Thích Giác Nguyên
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục , Hòa Thượng Thích Như Điển
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh giảng , Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện Kinh Giảng Ký Quyển Hạ , Cư Sĩ Diệu Âm
Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện Kinh Giảng Ký Quyển Thượng , Cư Sĩ Diệu Âm
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Khoa Chú , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quan , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Địa Tạng Kinh Huyền Nghĩa , Hạnh Chơn
Địa Tạng Mật Nghĩa , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Giải Thích Kinh Địa Tạng , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Luân , Thích Nữ Huệ Thanh
Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân , Thích Nữ Huệ Thanh
Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Thiển Thích , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Kinh Địa Tạng Dịch Giải , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 1 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 2 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 3 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Phổ Khuyến Đạo Hữu Tịnh Độ Trì Tụng Kinh Địa Tạng , Thích Pháp Chánh
Sự Tích Linh Nghiệm Của Ngài Bồ Tát Địa Tạng , Thích Pháp Chánh
Truyện Tranh Kinh Địa Tạng , Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám , Ni Sư Hải Triều Âm

Kinh Kim Cang Dịch nghĩa và lược giải
Phật nói kinh Đại Bát Nhã, tại 4 chỗ, 16 hội, chép đến 600 quyển(1) mới hết (Nhị thập nhị niên Bát Nhã đàm). Tóm tắt bộ kinh lớn trên là "Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật", gọi tắt là "Kinh Kim Cang". Kinh này rút lại trong một bài là "Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh", gọi tắt là "Tâm kinh", gồm... Xem: 176
Kinh Sách Liên Quan
Chú Giải Kinh Kim Cang và Kinh Chánh Pháp Chưa Từng Có , Hòa Thượng Thích Huyền Vi
Gậy Kim Cang Hét , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Kim Cang Bát Nhã Chú Giải , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Kim Cang Tông Thông , Thượng Tọa Thích Nhuận Châu
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Kinh Kim Cang Bát Nhã Giảng Nghĩa , Nguyên Hiển
Kinh Kim Cang Bát Nhã Luận Giải Toát Yếu , Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Kinh Kim Cang Bát Nhã Tán Thuật , Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Kinh Kim Cang Trong Dòng Lịch Sử , Hòa Thượng Thích Thái Hòa

Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Nghĩa Sớ
Cõi Ta-bà ô nhiễm, muôn loài chúng sinh cùng chung ở; miền Lạc Bang thanh tịnh, các bậc Thượng thiện thảy đồng cư. Biết là rừng gai[1], thai ngục[2] nên quyết chí vĩnh viễn xa lìa; cõi báu[3], ao vàng[4] cần lắng tâm một đường về thẳng. Lời Thế Tôn (triều âm[5]) hết lòng khen ngợi cõi Lạc Bang, đều... Xem: 160
Kinh Sách Liên Quan
Chú Giải Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh (Giản Chú Dịch Giải) , Nguyên Trừng
Kệ Chú Kinh Vô Lượng Thọ Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sanh , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác , Tâm Tịnh
Kinh Quán Vô Lượng Thọ , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Giảng Thích , Thích Hằng Quang
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Vô Lượng Thọ , Hòa Thượng Thích Tuệ Đặng
Kinh Vô Lượng Thọ Phật , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải , Hòa Thượng Thích Tịnh Không
Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Giảng Ký , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ Sao , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Chú Giải Giảng Nghĩa , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Hoa Nghiêm Kinh Chỉ Quy
Giáo của đức Thích-ca thật viên thông gom hết vi trần cõi nước khắp hư không, lưới châu của Đế Thích thì rộng lớn tóm lấy pháp giới đặt trên đầu sợi lông. Dung thông vô ngại là cảnh mầu nhiệm của Lô-xá-na, không bến bờ giới hạn là chỗ soi thấy kì diệu của đôi mắt Phổ Hiền. Lời vi diệu mênh mông thật... Xem: 183
Kinh Sách Liên Quan
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thanh Khâu Sa Môn Kiến Đăng Chi
Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải , Đời Tống, Tỳ Kheo Giới Hoàn chùa Bạch Liên
Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận , Ni Sư Hải Triều Âm
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 1 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 2 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 3 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 4 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Hoa Nghiêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội , Cư Sĩ Định Huệ
Truyện Ký Kinh Hoa Nghiêm , Thiện Thuận

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Văn Cú
Việc ủy thác giải thích về đề kinh như bên trên đã nói. Tựa ở đây nghĩa là chỉ rõ cho lời tựa. Nghĩa là tất cả như chủ khách vấn đáp, rõ ràng ở lời tựa vậy. Trải qua từ ý nghĩa nầy. Nghĩa là lần lượt do đây thuật lại. Như thế có 5 việc, mà tựa là phần đầu của kinh. Phóng ra ánh sáng sáu kiểu đoan... Xem: 173
Kinh Sách Liên Quan
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Huyền Tán Kinh Diệu Pháp Liên Hoa , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Văn Thù Sư Lợi Phát Nguyện , Thích Thọ Phước
Kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật , Hòa Thượng Thích Minh Lễ
Liên Hoa Hóa Sanh , Pháp Sư Đạo Chứng
Liên Hoa Sanh , Trần Tuấn Mẫn
Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Nghĩa Mầu
Vì chúng sanh bị chướng buộc che ngăn, tin theo tà pháp, bài báng Đại thừa. Đ i với pháp Hữu – Vô trãi qua nếu kể sự trói buộc tùy dấu ấn mà biết nên được sanh ra đời là điều hy hữu. Giá như may được sanh làm người là nhờ thân cận bạn lành, vì mỗi người lầm một cách nên làm cho lời dạy r i rắm, e... Xem: 182
Kinh Sách Liên Quan
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Sớ , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Sớ , Pháp Sư Tuệ Tịnh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Thích Yếu , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Thiêm Túc , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Trực Thuyết , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh U Tán , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Tâm Kinh , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Bát Nhã Tâm Kinh Chỉ Chướng , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Tâm Kinh Chú Giải , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Bát Nhã Tâm Kinh Luận , Vạn Sơn
Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận , Hòa Thượng Thích Như Điển
Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú Giải , Hòa Thượng Thích Trí Thủ
TInh Túy Bát Nhã Tâm Kinh , Cư Sĩ Hồng Như

Lăng Nghiêm Chính Mạch Huyền Thị
Ngay đầu Phật đã hứa hẹn: “Có Tamma- đề gọi là Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Vương”. Thể tánh bản lai bất động, đâu phải mượn kỹ thuật nào. Rành rành kinh nghiệm lý chân thường bất diệt. Nhìn sông, cái thấy không già. Nhận được tánh bản cụ này, sống với nó tức thành chân thật đại định. “Bỏ sanh... Xem: 195
Kinh Sách Liên Quan
Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Thích Hằng Quang
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Ni Sư Hải Triều Âm
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Lăng Nghiêm Kinh Thế Chí Niệm Phật Viên Thông chương sớ sao , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Kinh Lăng Nghiêm Toát Yếu
Xem: 177
Kinh Sách Liên Quan
Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải , Tỳ Kheo Thích Minh Định
Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải , Thượng Tọa Thích Nhuận Châu
Kinh Lăng Nghiêm Tông Thông , Nhẫn Tế Thiền Sư
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Thích Hằng Quang
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Ni Sư Hải Triều Âm
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Nghĩa , Ni Sư Hải Triều Âm
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ , Đại Sư Hàm Thị
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ , Thích Phước Hảo
Lăng Nghiêm Kinh Thế Chí Niệm Phật Viên Thông chương sớ sao , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Surangama (Kinh Thủ Lăng Nghiêm) , Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Nghĩa
Kinh là những lời Phật nói về một vấn đề, được xâu kết lại. Phật nói kinh ở nhiều nơi, mỗi nơi một phần. Ngài A Nan nhớ từng phần rồi phân loại, tổng hợp thành các bộ kinh (Tứ Niệm Xứ, Lăng Nghiêm,…). Kinh sách Phật phải đủ hai điều kiện: Xem: 189
Kinh Sách Liên Quan
Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải , Tỳ Kheo Thích Minh Định
Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải , Thượng Tọa Thích Nhuận Châu
Kinh Lăng Nghiêm Tông Thông , Nhẫn Tế Thiền Sư
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Ni Sư Hải Triều Âm
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Thích Hằng Quang
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ , Đại Sư Hàm Thị
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ , Thích Phước Hảo
Lăng Nghiêm Kinh Thế Chí Niệm Phật Viên Thông chương sớ sao , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Surangama (Kinh Thủ Lăng Nghiêm) , Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa

Pháp Hoa Thông Nghĩa
Xưa Thiên Thai Trí Giả đại sư tinh trì Pháp Hoa được Tam-muội. Ngài dùng ba pháp quán giải thích toàn kinh. Nay Ôn Lăng thiền sư làm yếu giải. Cả hai sư đều đặt 8 phẩm sau vào phần lưu thông. Đức Thanh tôi từ bé đi nghe giảng. Quanh quẩn bên ngoài các núi, mông ân pháp nhũ mỗi nơi mỗi khác. Xem: 213
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Pháp Hoa , Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Kinh Pháp Hoa Giảng Giải , Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Kinh Pháp Hoa Giảng Luận , Hòa Thượng Thích Thông Bửu
Kinh Pháp Hoa Huyền Nghĩa , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Kinh Pháp Hoa Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Lược Giải Kinh Pháp Hoa , Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Nghi Thức Lạy Tam Bảo , Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Pháp Hoa Bộ 1 , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Pháp Hoa Huyền Luận , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Pháp Hoa Nghĩa Sớ , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Pháp Hoa Tông Yếu , Ni Sư Hải Triều Âm
Yếu Chỉ Kinh Pháp Hoa , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo
Kinh Thập thiện nghiệp đạo này, xưa nay có nhiều nhà giải thích; Nhưng gần đây tôi được đọc quyển “Thập thiện nghiệpđạo kinh giảng yếu” của ngài Thái Hư Pháp sư, thấy tóm tắt dễ hiểu, lời lẽ giản dị mà ý nghĩa đầy đủ, lại rất hợp với căn cơ hiện tại. Hàng Phật tử tại gia hay xuất gia muốn lợi mình... Xem: 203

Kinh A Di Đà Yếu Giải Toát Yếu
Hoa Nghiêm cũng tuyên bố: "Nhất thiết duy tâm tạo". Vậy tất cả những gì nói ở trong kinh A Di Đà, đều là tâm tánh Bồ-đề của Phật, Bồ-tát và chúng sanh tạo ra. Tâm tánh này thường trụ ở khắp mười phương. Thánh phàm ai ai cũng sẵn đủ. Tâm tánh này là thể chất của đời sống nhưng chúng ta quên hẳn, vì... Xem: 248
Kinh Sách Liên Quan
A Di Đà Kinh Yếu Giải , Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận
Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải , Đời Tống, Tỳ Kheo Giới Hoàn chùa Bạch Liên
Kinh A Di Đà , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh A Di Đà , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh A Di Đà Lược Giải , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Kinh A Di Đà Lược Giảng , Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Kinh A Di Đà Sớ Sao , Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
Kinh A Nan Vấn Phật Sự Cát Hung , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Kinh Anan Vấn Phật Sự Cát Hung , Thích Nhuận Nghi
Kinh Kim Cang Bát Nhã Luận Giải Toát Yếu , Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Kinh Phật Thuyết A Di Đà Yếu Giải , Đại Sư Liên Trì
Lược Giải Kinh A Di Đà , Tỳ Kheo Thích Minh Điền
Yếu Giải Kinh Phật Thuyết A Di Đà , Đại Sư Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc

12345678