Giảng Kinh

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 2
Nếu vọng tâm ấy tạo ra nghiệp niệm A Di Đà Phật, quý vị hãy nghĩ xem: Nghiệp ấy là thiện nghiệp hay ác nghiệp? Thiện lẫn ác đều chẳng liên quan! Vì sao? Quả báo của một câu A Di Đà Phật chẳng ở trong ba ác đạo! Trong ba ác đạo không có A Di Đà Phật. Trong ba thiện đạo cũng chẳng có A Di Đà Phật. Trong Thanh Văn, Duyên Giác, cũng chẳng có A Di Đà Phật.  Xem: 89 

Kinh Sách Liên Quan
Kinh A Di Đà Sớ Sao , Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 3 , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 3
“Bồ Tát liễu tri chư Phật, cập nhất thiết pháp, giai duy tâm lượng” (Bồ Tát biết rõ chư Phật và hết thảy pháp đều chỉ là tâm lượng). Câu này được sách Diễn Nghĩa chú giải [trong phần sau]. “Thật sự liễu tri”, thông thường chúng ta nói có hai loại: Một là giải ngộ, hai là chứng ngộ; liễu tri thuộc về chứng ngộ, cảnh giới này do người ấy đích thân chứng đắc.  Xem: 122 

Kinh Sách Liên Quan
A Di Kinh Lược Giải , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Kinh A Di Đà Sớ Sao , Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 4 , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 4
Đây là nói tới điều cảm ứng cuối cùng, tức “phu tù thoát nạn” (bị giam cầm được thoát nạn). Khi gặp phải tai nạn, niệm Phật, niệm Bồ Tát, cảm ứng rất nhiều. Chúng ta thấy điều này không chỉ được ghi chép trong nhiều bộ cảm ứng lục, mà trong bút ký của cổ nhân cũng thấy hết sức nhiều, như trong cuốn Duyệt Vy Thảo Đường Bút Ký của Kỷ Hiểu Lam cũng ghi chép không ít. Ở đây cũng là nêu đại lược một điều, tức là một chuyện vào đời Nguyên.  Xem: 114 

Kinh Sách Liên Quan
A Di Đà Kinh Yếu Giải , Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận
A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
A Di Đà Kinh Hợp Giải , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 5 , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 5
Hết thảy chư Phật trang nghiêm thanh tịnh, không vị nào chẳng đều do Nhất Thiết Trí, nên biết A Di Đà Phật cũng dùng trí này để thành tựu công đức của Tịnh Độ, mà các chúng sanh tu Tịnh Độ do trí mà sanh lòng tin thì lòng tin ấy là chánh tín, dùng trí để phát nguyện thì nguyện ấy là hoằng nguyện, dùng trí để khởi hạnh thì hạnh ấy là diệu hạnh  Xem: 104 

Kinh Sách Liên Quan
Kinh A Di Đà Sớ Sao , Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 6 , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 6
“Sơ Tổ” là nói đến Sơ Tổ của Thiền Tông, tức là Đạt Ma Tổ Sư. Nói theo sự truyền thừa tại Ấn Độ, Bồ Đề Đạt Ma thuộc đời thứ hai mươi tám, tức là kể từ Thích Ca Mâu Ni Phật truyền cho tôn giả Ca Diếp là Sơ Tổ tại Ấn Độ, Ca Diếp truyền cho A Nan, truyền như vậy đến đời thứ hai mươi tám là Đạt Ma Tổ Sư. Đạt Ma đem Thiền Tông truyền sang Trung Quốc, Đạt Ma là Sơ Tổ tại Trung Quốc. “Dĩ doanh tu thế phước, vi hữu lậu chi nhân” (Coi chuyện lo toan tu tập phước thế gian là cái nhân hữu lậu):  Xem: 98 

Kinh Sách Liên Quan
Kinh A Di Đà Sớ Sao , Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 7 , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 7
Khi công phu thành thục, gặp cơ duyên, đó là đại triệt đại ngộ. Từ chỗ này, chúng ta cũng hiểu: Ắt phải phá hai thứ chướng thì mới thật sự triệt ngộ. Nếu Ngài vẫn còn có Sở Tri Chướng, sẽ chẳng có cách nào ngộ. Nói cách khác, trước kia, Ngài chẳng ngộ là vì có Sở Tri Chướng. Hai thứ Phiền Não Chướng và Sở Tri Chướng đều là đại chướng ngại, ắt phải lìa bỏ hai thứ ấy. Phải phá Sở Tri Chướng như thế nào? Bí quyết là một chữ Vong (忘), quý vị có thể quên sạch những gì đã biết, đúng như kinh Bát Nhã đã nói là Vô Tri.  Xem: 116 

Kinh Sách Liên Quan
Kinh A Di Đà , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh A Di Đà Sớ Sao , Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 8 , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 8
“Tứ thánh, lục phàm” là nói tới mười pháp giới. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới do đâu mà có? Thực tại là tìm đến căn bản thật sự, nó cũng chính là “bản thể của vạn hữu trong vũ trụ” như triết học đã nói. “Thánh” là thánh nhân, “tứ thánh” (四聖) là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, và Phật. “Lục phàm” (六凡) là nói tới lục đạo. Mười pháp giới đều được bao gồm trọn vẹn [trong từ ngữ “tứ thánh lục phàm”].  Xem: 83 

Kinh Sách Liên Quan
A Di Đà Kinh Yếu Giải , Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận
Kinh A Di Đà Sớ Sao , Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 9 , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 9
“Tha phương chư đại Bồ Tát” (Các vị đại Bồ Tát ở phương khác). Trong kinh luận có thói quen là nếu thêm chữ Đại vào trước Bồ Tát, chắc chắn vị ấy là Địa Thượng Bồ Tát thì mới gọi là Đại. Đó là một thông lệ trong Phật môn. Chúng ta thường gọi các Ngài là Bồ Tát Ma Ha Tát. Ma Ha (Mahā) là Đại, đại Bồ Tát được nói ở đây chính là Ma Ha Tát (Mahāsattva). Nói Bồ Tát tức là nói tới [các Bồ Tát thuộc những địa vị] Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, đó là các Bồ Tát thuộc địa vị Tam Hiền  Xem: 263 

Kinh Sách Liên Quan
Kinh A Di Đà Sớ Sao , Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 1 , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Giảng Ký
Nếu nói theo phương diện lý luận, trong ba kinh Tịnh Độ, chỉ có Quán Kinh. Bộ kinh này giảng những điều gì? Đối với hết thảy Đại Thừa Phật pháp, hễ nói đến Lý, đều nói: “Hết thảy chỉ do tâm tạo”. Bất cứ một pháp môn nào, hoặc một pháp nào, đều do tự tâm của chúng sanh tạo ra. Lũ phàm phu chúng ta mê hoặc, điên đảo, nên tạo thành thế giới ngũ trược ác thế trong hiện tại. Đấy là một thế giới sanh sanh diệt diệt, sanh tử chẳng ngừng. Bọn phàm phu chúng ta đã tạo ra thế giới ấy. Sau khi chúng ta đã hiểu rõ tâm tánh của chính mình, chúng ta có thể tạo ra một thế giới, tạo ra thế giới như thế nào?  Xem: 105 

Kinh Sách Liên Quan
Phổ Môn Giảng Lục , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Phổ Môn Giảng Ký , Lão pháp sư Thích Diễn Bồi
Phổ Môn Giảng Ký , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Chú Giải Giảng Nghĩa
Bộ luận này có tên gọi đầy đủ là Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá, còn gọi là Vãng Sanh Tịnh Độ Luận, gọi đơn giản là Vãng Sanh Luận, hoặc gọi là Tịnh Độ Luận. Nay để giải thích danh xưng, sẽ chia thành ba đoạn: 1. Vô Lượng Thọ Kinh. 2. Ưu Bà Đề Xá. 3. Nguyện Sanh Kệ.  Xem: 348 

Kinh Sách Liên Quan
Kinh Vô Lượng Thọ , Hòa Thượng Thích Tuệ Đặng
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Kinh Quán Vô Lượng Thọ , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Giảng Ký , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

1234