Kinh Sách

ĐỀ MỤC

313. "Cần phải làm, nên làm
Làm cùng tận khả năng
Xuất gia sống phóng đãng,
Chi tăng loạn bụi đời."
Hòa Thượng Thích Minh Châu