Nghi Thức Phật Giáo

Theo Thứ Tự
Lễ 35 Vị Phật Công Đức
Đăng Ngày: 28/1/2024 | Xem: 109
Kinh Sách Liên Quan
Hồng Danh Sám Hối , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật , Hòa Thượng Thích Trung Quán
Nghi Lạy Tam Bảo , Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Nghi Thức Lạy Tam Bảo , Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Văn Phát Nguyện Sám Hối , Khuyết Danh

Nghi Thức Cúng Đèn Và Hoa
Đăng Ngày: 11/9/2023 | Xem: 219
Mỗi người hai tay dâng đèn lên để ngay chỗ giữa hai chân mày, quán tưởng dâng đèn lên cúng dường. Đèn biến thành vô lượng trần số đèn hiện khắp trước vô số trần sát Phật, mỗi Phật với hải chúng đông vô lượng bao quanh nghe Pháp. Quán dâng đèn lên cúng dường như vậy, rồi đồng tụng hiến đăng chân ngôn
Kinh Sách Liên Quan
Nghi Thức Lạy Tam Bảo , Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Nghi Thức Lễ Phật Của Đại Sư Hoằng Tán , Đại Sư Hoằng Tán
Nghi Thức Sám Hối Kim Quang Minh , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Nghi Thức Thọ Ngũ Giới , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Nghi Thức Tịnh Độ , Khuyết Danh
Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà và Phổ Môn , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia , Khuyết Danh

Nghi Lạy Tam Bảo
Đăng Ngày: 11/9/2023 | Xem: 250
Sở hữu thập phương thế giới trung. Tam thế nhất thiết nhân sư tử. Ngã dĩ thanh tịnh thân ngữ ý. Nhất thiết biến lễ tận vô dư. Phổ hiền hạnh nguyện oai thần lực. Phổ hiện nhất thiết như lai tiền. Nhất thân phục hiện sát trần thân. Nhất nhất biến lễ sát trần Phật. Ư nhất trần trung trần số Phật. Các...
Kinh Sách Liên Quan
Các Nghi Thức Thông Thường Trong Đời Sống , Hòa Thượng Thích Tâm Quang
Kinh Nhật Tụng và Nghi Thức Thông Dụng , Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Nghi Thức Lạy Tam Bảo , Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Nghi Thức Lễ Phật Của Đại Sư Hoằng Tán , Đại Sư Hoằng Tán
Nghi Thức Sám Hối Kim Quang Minh , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Nghi Thức Thọ Ngũ Giới , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Nghi Thức Tịnh Độ , Khuyết Danh
Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà và Phổ Môn , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia , Khuyết Danh
Tu Phật Nghi Thức Yếu Lược , Hòa Thượng Thích Từ Quang

Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp
Đăng Ngày: 11/9/2023 | Xem: 231
Vì không tin nhân quả, không biết ba cõi là khổ, có ra khỏi mới an, nên sanh ác tâm. Phàm phu là trói buộc. Chứng thánh là giải thoát. Hết thảy thánh nhân đều để lòng nơi đạo giải thoát. Các ngài thông đạt vạn pháp, thần thông vô ngại, biện tài thành tựu.
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Từ Bi Sám Pháp , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Niệm Phật Sám Pháp , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám , Ni Sư Hải Triều Âm
Từ Bi Tam Muội Thủy Sám , Hòa Thượng Thích Huyền Dung

Nghi Thức Tịnh Độ
Đăng Ngày: 13/8/2023 | Xem: 268
Kinh Sách Liên Quan
Các Nghi Thức Thông Thường Trong Đời Sống , Hòa Thượng Thích Tâm Quang
Kinh Nhật Tụng và Nghi Thức Thông Dụng , Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Nghi Thức Lễ Phật Của Đại Sư Hoằng Tán , Đại Sư Hoằng Tán
Nghi Thức Sám Hối Kim Quang Minh , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Nghi Thức Thọ Ngũ Giới , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà và Phổ Môn , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia , Khuyết Danh
Tu Phật Nghi Thức Yếu Lược , Hòa Thượng Thích Từ Quang

Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia
Đăng Ngày: 13/8/2023 | Xem: 260
Sau khi khai 3 tiếng chuông báo chúng, báo giờ truyền giới Bồ-tát tại gia bắt đầu, khoảng 10 phút, vị Dẫn thỉnh đánh 3 hồi khánh và 4 tiếng, xướng rằng:
Kinh Sách Liên Quan
Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận , Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Địa Trì Luận Bồ Tát Giới Yết Ma , Hòa Thượng Thích Pháp Chánh
Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Giảng Giải , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Phạm Võng Bồ Tát Giới , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Phạm Võng Bồ Tát Giới Bổn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký , Sa Môn Thích Trí Minh
Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh , Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm

Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà và Phổ Môn
Đăng Ngày: 29/5/2023 | Xem: 338
Kinh Sách Liên Quan
Giảng Giải Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Tinh Vân
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Phổ Môn Chú Giảng , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Phổ Môn Giảng Lục , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Phổ Môn Giảng Lục , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký , Cư Sĩ Như Hòa
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Lược Giảng , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Quán Thế Âm Bồ Tát Tầm Thinh Cứu Khổ Phổ Môn Thị Hiện Đồ , Viên Huệ Dương Chiêu Anh

Nghi Thức Sám Hối Kim Quang Minh
Đăng Ngày: 24/5/2023 | Xem: 319
Thiện nam tử, thiện nam hay thiện nữ có đức tin trong sáng, đối với phẩm Diệt trừ nghiệp chướng này của kinh Ánh sáng hoàng kim mà tiếp nhận, ghi nhớ, nghiên cứu, tụng thuộc, nhớ kỹ không quên, đem nói cho người một cách phong phú, thì được khối công đức vĩ đại, vô lượng vô biên. Ví như bao nhiêu...
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Kinh Đại Thừa Kim Quang Minh , Thích Thiện Trì
Kinh Kim Quang Minh hiệp bộ , Ni Sư Thích Như Ấn

Các Nghi Thức Thông Thường Trong Đời Sống
Sinh con là một dịp vui mừng. Có con và nuôi dưỡng con cái là một cuộc hành trinh thể hiện trên niềm vui và tin tưởng. Đồng thời nó cũng có nghĩa là cuộc khởi đầu của một thời gian dài hy sinh và trách nhiệm của cha mẹ. Dù rằng con người đã tiến rất xa trên bực thang tiến hóa, những trẻ nhỏ vẫn cần...
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Nhật Tụng và Nghi Thức Thông Dụng , Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Nghi Thức Lễ Phật Của Đại Sư Hoằng Tán , Đại Sư Hoằng Tán
Nghi Thức Thọ Ngũ Giới , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Tu Phật Nghi Thức Yếu Lược , Hòa Thượng Thích Từ Quang

Tu Phật Nghi Thức Yếu Lược
Đăng Ngày: 10/4/2023 | Xem: 285
Chánh-pháp Như-Lai nhiệm mầu sâu xa không gì hơn được. Dù trải qua trăm ngàn muôn kiếp tìm cầu cũng không dễ gặp. Nay con đã nhận được kinh điển đại-thừa này để tu-tập hành-trì. Nguyện khai mở trí-tuệ để thấu hiểu nghĩa-lý sâu xa chân-thật trong từng lời thuyết giảng của Đức Như-Lai
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Nhật Tụng và Nghi Thức Thông Dụng , Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Nghi Thức Lễ Phật Của Đại Sư Hoằng Tán , Đại Sư Hoằng Tán
Nghi Thức Thọ Ngũ Giới , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa

Nghi Thức Lễ Phật Của Đại Sư Hoằng Tán
Sa môn Hoằng Tán, hiệu là Tại Tham, người tỉnh Quảng Châu, tu ở núi Đỉnh Hồ vào đời Nhà Minh. Ngài chuyên về Luật học, đã chú giải nhiều bộ sách nổi tiếng như : Tứ Phận Luật Như Thích, Sa Di Luật Giải, Quy Sơn Cảnh Sách…. Sinh thời, ngài dùng nghi thức lễ Phật sám hối này làm pháp tu căn bản, vì...
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Nhật Tụng , Tỳ Kheo Thích Đăng Quang
Kinh Nhật Tụng và Nghi Thức Thông Dụng , Hòa Thượng Thích Thiên Ân

Hồng Danh Sám Hối
Đăng Ngày: 13/2/2023 | Xem: 310
Hồng Danh Sám Hối hay còn gọi là Hồng Danh Bửu Sám. Danh hiệu của Phật là danh hiệu tôn quý nhứt trong đời, nên gọi là “Hồng danh”. Toàn thể những đoạn văn dưới đây: Trước xướng lễ danh hiệu của chư Phật để rồi cầu ai sám hối, là pháp sám hối rất báu quý, vì có thể đem nhiều sự lợi ích lớn lao cho...
Kinh Sách Liên Quan
Dược Sư Kinh Sám , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật , Hòa Thượng Thích Trung Quán
Kinh Lương Hoàng Sám , Hòa Thượng Thích Viên Giác
Kinh Thủy Sám , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Kinh Từ Bi Sám Pháp , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Lương Hoàng Bảo Sám , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Nhân Qủa Phụ Giải Lương Hoàng Sám , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Niệm Phật Sám Pháp , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám , Ni Sư Hải Triều Âm
Từ Bi Tam Muội Thủy Sám , Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Văn Phát Nguyện Sám Hối , Khuyết Danh
Vãng Sanh Tịnh Độ Sám Nguyện Nghi , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Lương Hoàng Bảo Sám
Phương pháp sám hối này dựa vào năng lực từ bi hộ niệm ấy là để bảo vệ Tam bảo, tiêu diệt ma quân. Chế ngự những kẻ tự cao kiêu ngạo, làm cho ai chưa có thiện căn thì có, ai có rồi thì tăng thêm, ai cố chấp tà kiến thì thoát bỏ, ai ưa thích tiểu thừa thì chấp nhận đại thừa, ai chấp nhận đại thừa thì...
Kinh Sách Liên Quan
Dược Sư Kinh Sám , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật , Hòa Thượng Thích Trung Quán
Kinh Lương Hoàng Sám , Hòa Thượng Thích Viên Giác
Kinh Thủy Sám , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Kinh Từ Bi Sám Pháp , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Nhân Qủa Phụ Giải Lương Hoàng Sám , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Niệm Phật Sám Pháp , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám , Ni Sư Hải Triều Âm
Từ Bi Tam Muội Thủy Sám , Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Văn Phát Nguyện Sám Hối , Khuyết Danh
Vãng Sanh Tịnh Độ Sám Nguyện Nghi , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Kinh Thủy Sám
Từ Bi Thủy Sám là một trong những sám văn được lễ bái và trì tụng trong các Đạo Tràng xưa nay. Đó là bởi, duyên khởi sám văn này, vốn tích xưa còn để dấu, là một truyện tích cảm động lòng người, phơi bày cái lẽ nhân quả báo ứng, oan trái buộc ràng không dễ gì gỡ bỏ, tỏ rõ cái cân phước hoạ không...
Kinh Sách Liên Quan
Dược Sư Kinh Sám , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật , Hòa Thượng Thích Trung Quán
Kinh Lương Hoàng Sám , Hòa Thượng Thích Viên Giác
Kinh Từ Bi Sám Pháp , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Nhân Qủa Phụ Giải Lương Hoàng Sám , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Niệm Phật Sám Pháp , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám , Ni Sư Hải Triều Âm
Từ Bi Tam Muội Thủy Sám , Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Văn Phát Nguyện Sám Hối , Khuyết Danh
Vãng Sanh Tịnh Độ Sám Nguyện Nghi , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Niệm Phật Sám Pháp
Đăng Ngày: 05/9/2022 | Xem: 489
Đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn vì thương xót tất cả chúng-sanh mà hiện ra nơi đời ác-trược, với bốn mươi chín năm thuyết pháp, mục đích mở bày và chỉ rõ Tri-Kiến Phật cho chúng sanh và để rồi khiến cho chúng sanh tỏ ngộ và thể nhập vào Tri-Kiến Phật, Giáo-nghĩa tuy nhiều hơn số cát sông Hằng,...
Kinh Sách Liên Quan
Dược Sư Kinh Sám , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật , Hòa Thượng Thích Trung Quán
Kinh Lương Hoàng Sám , Hòa Thượng Thích Viên Giác
Kinh Từ Bi Sám Pháp , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Nhân Qủa Phụ Giải Lương Hoàng Sám , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám , Ni Sư Hải Triều Âm
Từ Bi Tam Muội Thủy Sám , Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Văn Phát Nguyện Sám Hối , Khuyết Danh
Vãng Sanh Tịnh Độ Sám Nguyện Nghi , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Nghi Thức Lạy Tam Bảo
Đăng Ngày: 22/6/2022 | Xem: 480
Kinh Sách Liên Quan
Các Nghi Thức Thông Thường Trong Đời Sống , Hòa Thượng Thích Tâm Quang
Kinh Nhật Tụng và Nghi Thức Thông Dụng , Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Nghi Thức Lễ Phật Của Đại Sư Hoằng Tán , Đại Sư Hoằng Tán
Nghi Thức Sám Hối Kim Quang Minh , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Nghi Thức Thọ Ngũ Giới , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Nghi Thức Tịnh Độ , Khuyết Danh
Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà và Phổ Môn , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia , Khuyết Danh
Tu Phật Nghi Thức Yếu Lược , Hòa Thượng Thích Từ Quang

Văn Phát Nguyện Sám Hối
Tôi nhận thức rằng muốn nghĩ đến vãng sanh Tịnh Độ cần phải sám hối trước, phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Mi Đà Phật. Chỉ có sám hối nghiệp chướng của mình thề không tái tạo, mới được vãng sanh. Tại sao không thoát ra khỏi tam giới? Vì từ vô số kiếp đến nay, không nhận thức được tội chướng...
Kinh Sách Liên Quan
Dược Sư Kinh Sám , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật , Hòa Thượng Thích Trung Quán
Kinh Lương Hoàng Sám , Hòa Thượng Thích Viên Giác
Kinh Từ Bi Sám Pháp , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Nhân Qủa Phụ Giải Lương Hoàng Sám , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám , Ni Sư Hải Triều Âm
Từ Bi Tam Muội Thủy Sám , Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Vãng Sanh Tịnh Độ Sám Nguyện Nghi , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám
Đăng Ngày: 11/6/2022 | Xem: 502
Phật dạy năm giới. Nghiêm khắc với mình, nhiếp phục lòng người. Từ tâm không giết hại, không cho không lấy, thấy lợi suy nghĩ, phi-lễ không nhìn, đâu cho gian tà, lời nói tráo-trở, dùng chữ tín để đoạn trừ. Ham rượu diệt thân, vọng ngôn bại đức. Kiên trì năm giới, đạo làm người không khuyết. Năm...
Kinh Sách Liên Quan
Dược Sư Kinh Sám , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật , Hòa Thượng Thích Trung Quán
Kinh Lương Hoàng Sám , Hòa Thượng Thích Viên Giác
Kinh Từ Bi Sám Pháp , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Nhân Qủa Phụ Giải Lương Hoàng Sám , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Từ Bi Tam Muội Thủy Sám , Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Văn Phát Nguyện Sám Hối , Khuyết Danh
Vãng Sanh Tịnh Độ Sám Nguyện Nghi , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Kinh Lương Hoàng Sám
Phàm là người sanh trong cõi Dục này, trừ các bậc đã hoàn toàn giác ngộ, thì không một ai tránh khỏi lỗi lầm, bởi ba nghiệp gây nên. Các tội lỗi đã từ ba nghiệp phát sanh, nên người muốn dứt trừ hết tội lỗi, tất nhiên phải đem ba nghiệp ấy để sám hối, thì tội lỗi mới được thanh tịnh. Phật dạy: “Nếu...
Kinh Sách Liên Quan
Dược Sư Kinh Sám , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật , Hòa Thượng Thích Trung Quán
Kinh Từ Bi Sám Pháp , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Nhân Qủa Phụ Giải Lương Hoàng Sám , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám , Ni Sư Hải Triều Âm
Từ Bi Tam Muội Thủy Sám , Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Văn Phát Nguyện Sám Hối , Khuyết Danh
Vãng Sanh Tịnh Độ Sám Nguyện Nghi , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Kinh Nhật Tụng và Nghi Thức Thông Dụng
Đối với người Phật-tử trong hoàn cảnh hiện tại, nhất là những người di-tản, hạnh Pháp-thí kể cả việc phổ biến và tái bản kinh-sách là cần thiết hơn cả. Vì số kinh sách mang theo đã theo thời gian làm củ rách hay một số kinh lạc mất, thế cho nên Giáo Hội xin tái bản các kinh điển Đại-Thừa như kinh...
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Nhật Tụng , Tỳ Kheo Thích Đăng Quang

12