Kinh Sách

ĐỀ MỤC

182. "Khó thay, được làm người,
Khó thay, được sống còn,
Khó thay, nghe diệu pháp,
Khó thay, Phật ra đời !"
Hòa Thượng Thích Minh Châu

Yếu Tố Quan Trọng Quyết Định Niệm Phật Vãng Sanh