Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Khai Thị Phật Học > Trich-Dan-Kinh-Van-Thu-So-Thuyet-Ma-Ha-Bat-Nha-Ba-La-Mat

Trích Dẫn Kinh Văn Thù Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật
Mao Lăng Vân | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! Hành như thế nào để mau đắc A Nậu Bồ Ðề?”

Phật dạy: “[Hãy hành] Nhất Hạnh Tam-muội. Thiện nam tử, thiện nữ nhân tu tam-muội này thì mau đắc A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề”.

Văn Thù Sư Lợi thưa: “Thế nào là Nhất Hạnh Tam-muội?”

Phật dạy: “Pháp giới nhất tướng, buộc duyên nơi pháp giới gọi là Nhất Hạnh Tam-muội. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn nhập Nhất Hạnh Tam-muội, hãy ở chỗ vắng vẻ, bỏ các loạn ý, chẳng giữ lấy tướng mạo, buộc tâm nơi một đức Phật, chuyên xưng danh hiệu, tùy theo đức Phật đó ở chốn nào bèn đoan chánh thân thể hướng thẳng về đó. Nếu có thể trong mỗi niệm luôn nghĩ nhớ về một đức Phật thì ngay trong mỗi niệm có thể thấy chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Vì sao vậy? Công đức niệm một đức Phật vô lượng, vô biên, cũng chẳng khác gì công đức niệm vô lượng chư Phật. Nếu đắc Nhất Hạnh Tam-muội thì đều hiểu rõ hết thảy pháp môn trong các kinh”.

Nhận định:
Kinh này minh thị: Nếu muốn mau được thành Vô Thượng Phật Quả, hãy nên tu Nhất Hạnh Tam-muội, chẳng chấp lấy tướng mạo, chuyên xưng Phật danh, đủ chứng tỏ: Chẳng cần phải quán tưởng hay tham cứu chi cả!

 
Trích từ: Niệm Phật Pháp Yếu